Kritiky.cz > Recenze knih > Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete

Životní úklid - do hrobu si ten nepořádek přeci jen nevezmete

108770 2 350 0 fit
108770 2 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve Švédsku exis­tu­je tzv. döstäd­ningdö zna­me­ná smrt a städ­ning zna­me­ná úklid. Jedná se o pře­kva­pi­vě povzbu­zu­jí­cí pro­ces zba­ve­ní se nepo­třeb­ných věcí a lze jej usku­teč­nit v kte­rém­ko­li obdo­bí živo­ta. Margareta Magnussonová je autor­kou kni­hy Životní úklid. Nabízí vám návod, jak se zba­vo­vat nepo­třeb­ných věcí, jak se nau­čit s růz­ný­mi věc­mi naklá­dat během své­ho živo­ta. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak báječ­ný pro­ces to je a jak moc se dotý­ká i vás. 

Kniha nabí­zí prak­tic­ký a čti­vý návod, jak se roz­lou­čit s věc­mi, kte­ré by tu po vás nebo vašich blíz­kých zbýt nemě­ly. Autorka se dotý­ká pro­ble­ma­ti­ky jak vyna­lo­žit se sta­rým oble­če­ním, kte­ré neno­sí­me, nádo­bím, spo­tře­bi­či, nářa­dím v gará­ži, kni­ha­mi, kte­ré už jste čet­li, dopi­sy, kte­ré jsme dosta­li už hod­ně dáv­no a mno­ho a mno­ho dal­ší­mi potřeb­ný­mi, či nepo­třeb­ný­mi věc­mi. Humorným způ­so­bem radí, jak si udě­lat pořá­dek nejen ve věcech fyzic­kých, ale i v hla­vě.

Kniha má 144 stran, začí­ná před­mluvou, je roz­dě­le­na do kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním a infor­ma­ce­mi o autor­ce.

Ukázka z kni­hy:

„Úklid vaše­ho domu, pokud se do něj pus­tí­te, je jed­nou nej­ví­ce uklid­ňu­jí­cích čin­nos­tí, jejíž výho­dy ani  nelze spo­čí­tat.“

                                                                                              Leonard Cohen

„Za svůj život jste nashro­máž­di­li tolik báječ­ných věcí - věcí, kte­ré ani vaše rodi­na, ani vaši přá­te­lé nedo­ká­žou oce­nit či o ně pečo­vat.

Dovolte, abych vám pomoh­la k tomu, že na vás vaši blíz­cí budou vzpo­mí­nat s lás­kou, a ne se vzte­kem. “

Tato báječ­ná myš­len­ka je z pera autor­ky Margarety Magnussonové z kni­hy Životní úklid. Je úžas­ná a pros­tě jsem jí sem dát muse­la, jeli­kož se mi moc líbí. Ano, má prav­du. Hromadíme mno­ho nepo­třeb­ných věcí a pak máme pro­blém je vyho­dit.

Do rukou se mě dostá­vá veli­ce zají­ma­vá kni­ha, kte­rou by si měl pře­číst kaž­dý člo­věk. Za celý život se nám nahro­ma­dí­me nesku­teč­né množ­ství vše­ho mož­né­ho. Na někte­ré nesáh­ne­me něko­lik let a to je znám­ka toho, že je tře­ba je vyho­dit. Podobný úklid dělám tak 1x za rok. Není to kla­sic­ký před­vá­noč­ní úklid, ale dělám jej vět­ši­nou v létě, v době prázd­nin. Často to vez­mu od skle­pa, přes garáž, až po půdu. Říkám tomu vlast­ně „úklid na těle i na duši.“ Musím říci, že je to nároč­ná doba, jeli­kož pře­brat všech­ny kra­bi­ce na půdě, pře­rov­nat věci v gará­ži sto­jí tro­chu úsi­lí, ale ten pocit, kdy to máte hoto­vé, ten je pros­tě báječ­ný.  Nesmírně se mi při­tom ule­ví. Takže bych to dopo­ru­čo­va­la všem, čas od času toto udě­lat. Takový jaký­si restart. Pak se vám lépe žije a fun­gu­je. Často tako­vý úklid dělám i po nároč­ném obdo­bí, kdy by si člo­věk upřím­ně měl odpo­či­nout, ale mě úklid oprav­du dodá hod­ně pozi­tiv­ní ener­gie. Někdo tako­vý úklid v živo­tě dělá až na jeho sklon­ku, ale to není dob­ře. Odchází z toho­to svě­ta una­ve­ný, bez nála­dy a ener­gie. Řada věcí může ješ­tě někde poslou­žit a ten pocit pros­tě sto­jí za to, že udě­lá­te něko­mu radost. Staré kni­hy dej­te do antikva­ri­á­tu, oble­če­ní po dětech lidem, co to potře­bu­jí, náby­tek lze reno­vo­vat a pro­dat něko­mu, kdo má tře­ba sta­rou cha­lu­pu a nový náby­tek se mu tam neho­dí. Vše se dá něja­kým způ­so­bem vyu­žít. Kniha se mě čet­la s leh­kos­tí. Dlouho jsem jí odklá­da­la a moc se mě do ní nechtě­lo. Včera jsem jí ale vza­la do ruky a pře­čet­la jed­ním dechem. Autorka mě svým báječ­ným humo­rem pozi­tiv­ně ovliv­ni­la v této neleh­ké době „covi­do­vé“ a roz­hod­ně bych jí dopo­ru­či­la všem, co se tako­vé­mu kro­ku bojí a nera­di se zba­vu­jí věcí, kte­ré stej­ně ani nepo­u­ží­va­jí.

Několik slov o autor­ce:

Margaretě Magnussové je, její­mi vlast­ní­mi slo­vy, něco mezi osm­de­sá­ti a stem. Vyklidila něko­lik pozůsta­los­tí. Narodila se ve Švédsku, s man­že­lem žila na růz­ných mís­tech po celém svě­tě. Vystudovala Beckmanovu vyš­ší odbor­nou ško­lu desig­nu a své prá­ce vysta­vo­va­la v gale­ri­ích od Hongkongu po Singapur. Má pět dětí a žije ve Stockholmu, obklo­pe­ná pou­ze věc­mi, kte­ré má ráda.

 • Autor: Margareta Magnussonová
 • Přeložila: Jana Ejemová
 • Žánr: osob­ní roz­voj, pří­ruč­ka
 • Vydáno: 2018, Vydala Grada pod znač­kou Alferia, Praha
 • Počet stran: 144
 • Ocenění: New Yorku Times best­seller
 • Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba
 • ISBN: 978-80-271-0877-0

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
 • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
 • Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi17. října 2021 Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ženy? Román Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou vás rozhodně nezklame. Major Thorkildsen umírá a zůstává […] Posted in Recenze knih
 • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
 • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi24. září 2023 Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi Práce, partnerství, láska i osobní spokojenost jsou v našem životě nesmírně důležité. Pokud chodíme do práce, která nás nebaví, v kolektivu se necítíme dobře a doma to také nestojí za nic […] Posted in Recenze knih
 • NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ23. září 2023 NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ Tak trochu ze zvědavosti jsem zkoukla psychologický sci-fi horor "Nikdo tě nezachrání", a musím říci, že mě mile překvapil, a hlavně po celou dobu udržel v mrazivém napětí a v několika […] Posted in Filmové recenze
 • Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce19. srpna 2023 Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce Kniha s názvem Daniela mě zaujala a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Román vydalo nakladatelství Pointa v […] Posted in Recenze knih
 • Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války7. srpna 2023 Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války Hledáte zajímavý příběh pro své děti? Chcete jim vysvětlit problematiku života Židů za druhé světové války a nevíte jak na to? Kathy Kacer je kanadská spisovatelka, která se zaměřuje na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,11229 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61989 KB. | 03.10.2023 - 16:00:24