Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Život

Život

dfad2ef3ea 104058688 o2
Čekání na pokra­čo­vá­ní vetřel­čí série jsem si dnes zpří­jem­nil milým sci-fi thrille­rem Život, kte­rý se neta­jí inspi­ra­cí prá­vě slav­ným Scottovým dílem.
Foto: Columbia Pictures
Život má nesmír­ně jed­no­du­chý pří­běh. Skupinka věd­ců obje­ví na Marsu prv­ní­ho mimo­zemš­ťa­na, pře­ve­ze ho na svou vesmír­nou sta­ni­ci, kde se ale par­chant vymkne kon­t­ro­le a začne zabí­jet. Vědátoři rázem musí bojo­vat o osud naší Modré pla­ne­ty.
I přes jed­no­du­chost pří­bě­hu mě film nesmír­ně bavil a ubí­hal mi rych­le. Film byl po vizu­ál­ní strán­ce vel­mi půso­bi­vý, při scé­nách ve vesmí­ru se mi něko­li­krát vyba­vi­la Cuarónova Gravitace a pohle­dy na vesmír­nou sta­ni­ci zase při­po­mí­na­ly Boylovo Sunshine. Režisér Espinoza se tedy inspi­ro­val u nej­lep­ších.
Herecká eki­pa však půso­bi­la dosti nevy­rov­na­ně. Zatímco tro­ji­ce Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson a Ryan Reynolds odved­la svůj stan­dard (Reynolds navíc skvě­le hláš­ko­val), dal­ší tři her­ci byli jed­no­du­še pří­šer­ní, což je oprav­du ško­da. Postavy, kte­ré všech šest uměl­ců ztvár­ňo­va­lo se navíc mnoh­dy cho­va­ly zvlášt­ně a nelo­gic­ky. Jak jinak si mám vysvět­lit to, že se tým sna­žil dlou­hou dobu mís­to celé Země zachrá­nit rus­kou věd­ky­ni, pří­pad­ně dlou­hé oži­vo­vá­ní brit­ské­ho čer­noš­ské­ho bio­lo­ga? Navíc téměř všich­ni čle­no­vé v jed­nu chví­li nema­jí tuše­ní co dál, aby za pět minut při­šli s napros­to geni­ál­ním nápa­dem. Scenáristi zde evi­dent­ně neod­ved­li tu nej­lep­ší prá­ci...
Samotný mimo­zemšťan mě však vel­mi potě­šil. Po dlou­hé době jsem na plát­ně viděl živý orga­nis­mus z jiné pla­ne­ty, kte­rý nepři­po­mí­nal téměř nic ze Země. Díky tri­kům od hochů z Lucasfilmu navíc půso­bil oprav­du rea­lis­tic­ky, tak­že bych se vlast­ně ani nedi­vil, kdy­by se za pár let koneč­ně obje­vil cizí život a vypa­dal nějak podob­ně.
Velmi dob­ré byly i scé­ny vyvraž­ďo­vá­ní čle­nů posád­ky. Život to všech­no dělal tak chytře, že jsem mu celou dobu fan­dil a dou­fal, že vyhra­je. Díky pří­stup­nos­ti od 15 let byly navíc smr­ti hlav­ních hrdi­nů plné krve, což ješ­tě více umoc­ňo­va­lo skvě­lý záži­tek. Trochu mne však mrzí, že ve fil­mu, kte­rý jako svůj žánr uvá­dí horor neby­la ani jed­na leka­cí scé­na.
Život je tedy vel­mi milý sci-fi thriller, kte­rým se nedá nic zka­zit, Kombinuje v sobě to nej­lep­ší ze slav­ných vesmír­ných fil­mů minu­los­ti a před­sta­vu­je vel­mi děsi­vou budouc­nost.
Hodnocení: 80%
P.S. Mimozemšťan vypa­dá tro­chu jako jed­no mon­strum z Lovecraftova mýtu Cthulhu. Schválně jest­li tvůr­ci při­zna­jí dal­ší inspi­ra­ci. 🙂

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02884 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53133 KB. | 05.12.2021 - 12:15:06