Kritiky.cz > Recenze knih > Život podle Julie - v každé chvíli si můžeme vybrat svou cestu

Život podle Julie - v každé chvíli si můžeme vybrat svou cestu

250604 350 0 fit
250604 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přemýšlíte nad svým živo­tem? Něco vám chy­bí? Jste nespo­ko­je­ní? Laura Vanderkamová je autor­kou kni­hy Život pod­le Julie. Ve svém život­ním pří­bě­hu vás nave­de na myš­len­ky, jakou ces­tou se vydá­vá­te vy a zda je ta ces­ta oprav­du správ­ná. 

Riley Jenkinsová je mla­dá a vel­mi cti­žá­dosti­vá kon­zul­tant­ka jed­né fir­my, kte­rá má pocit, že nic nestí­há, sna­ží se v prá­ci dělat víc a víc, přes­to nesklí­zí úspěch, ba nao­pak, stih­ne jí ost­rá kri­ti­ka a má lhů­tu 30 dnů během kte­ré musí svou kre­a­ti­vi­tu doká­zat, jinak jí hro­zí ztrá­ta prá­ce. I přes­to­že Riley pra­cu­je oprav­du inten­ziv­ně, prá­ci věnu­je vše­chen svůj čas, výsled­ky se nedo­sta­vu­jí. Přítel i nej­bliž­ší kama­rád­ka jí opus­tí, pro­to­že si na ně neu­dě­lá čas. Relaxační víkend s kole­gy­ně­mi a Julií jí napros­to uchvá­tí. Julie je roz­ve­de­ná, má dvě dce­ry a veli­ce úspěš­ně vede svůj pod­nik. Ne vždy tomu tak bylo. Julie jí uká­že, jak se svým časem nalo­žit. Vypráví to úpl­ně jinak, než jiné nud­né pří­ruč­ky, Julie ji poskyt­ne svůj život­ní pří­běh a nau­čí ji, jak najít čas a umět jej vyu­žít.

Ukázka z kni­hy:

„Špatné roz­hod­nu­tí“, pozna­me­na­la Julie. „Naprosto špat­ná vol­ba. Stejný způ­sob uva­žo­vá­ní, kte­rý vytvá­ří pro­stor pro nápa­dy mění­cí svět, vytvá­ří pro­stor i pro sku­teč­né vzta­hy. Když máte myš­le­ní nasta­ve­né tak, že ty odváž­né nápa­dy hned zavrh­ne­te, že je neu­sku­teč­ní­te, pře­ná­ší se tenhle způ­sob uva­žo­vá­ní i na všech­no ostat­ní. “ Julie chví­li čeka­la, pro­to­že Riley se nad její­mi slo­vy zamys­le­la, Pak se usmá­la.

„Nemám čas, “ zna­me­ná není to moje pri­o­ri­ta. Vždycky si najde­me čas na to, na čem nám oprav­du zále­ží. Julie se odml­če­la.

 

„Nepříjemné na tom je, že někdy musí­te zkla­mat něčí zjev­né oče­ká­vá­ní, abys­te nako­nec spl­ni­la něja­ká vět­ší.“

„Možná. A řek­ně­me si to upřím­ně, někte­rá oče­ká­vá­ní plní­me napros­to dob­ro­vol­ně. Nebo už je ani nevní­má­me. jak se říká, pro samé stro­my nevi­dí­me les.“

Ale co kdy­bych se cho­va­la tak, jako že mám mno­ho času?“

Mám stej­ně času jako kdo­ko­li jiný. Když se honím, vzni­ká ve mě pocit, že jsem uho­ně­ná. Když si budu říkat, že nemám čas, budu mít pocit, že ho oprav­du nemám. Když si řek­nu, že mám čas na to, co je důle­ži­té, něco se oprav­du změ­ní.

Očekávání jsou neko­neč­ná.

Čas je koneč­ný.

Vždycky si vybí­ráš.

 

„Teď se umí­te dívat. A když se umí­te dívat, uvi­dí­te.“

Očekávání jsou neko­neč­ná. Mohla bych jen sna­hou o jejich spl­ně­ní trá­vit kaž­dou minu­tu své­ho času. Mohli bychom to tak dělat všich­ni. Ale časo­vé mož­nos­ti kaž­dé­ho člo­vě­ka jsou jas­ně ohra­ni­če­né a nejsou neko­neč­né, exis­tu­je jen jedi­ný způ­sob, jak postu­po­vat, když chce­te v živo­tě doká­zat něco vel­ké­ho. Vyberte si, kte­rá oče­ká­vá­ní jak ze stra­ny naše­ho oko­lí, tak i z našich vlast­ních sto­jí za to spl­nit.

Opravdu inspi­ra­tiv­ní pří­běh, kte­rý vás napros­to pohl­tí, tak jako mě. Kniha se mě moc líbi­la. Sama občas pře­mýš­lím, zda to váž­ně dělám dob­ře. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, a co nám to vlast­ně při­ná­ší. Kniha má pou­ze 136 stran, tak­že jsem ji pře­čet­la vel­mi rych­le. Dlouho ale bude ve mě dozní­vat. Vřele dopo­ru­ču­ji si tuto pří­ruč­ku pře­číst a zamys­let se nad svým živo­tem. Často jsem si při čte­ní děla­la poznám­ky a k zají­ma­vým myš­len­kám se budu roz­hod­ně vra­cet.

Kniha je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. Ta prv­ní je vlast­ně život­ní pří­běh Riley a Laury, ta dru­há část je jaký­si návod, jak trá­vit více času tím, na čem nám zále­ží, a méně tím, na čem nám nezá­le­ží. Příběh nám roz­hod­ně činí zapa­ma­to­va­tel­něj­ší návod, než něja­ké suché frá­ze. Autorka vyzý­vá čte­ná­ře, aby se zamys­le­li nad svou budouc­nos­tí, jak to vlast­ně vidí, ve svém pra­cov­ním a osob­ním živo­tě, ale také to jak trá­ví sou­čas­ný život, svůj pra­cov­ní den, co vše během dne dělá­me. Je fajn, aby si pří­běh Laury pře­čet­lo více lidí z pra­cov­ní­ho kolek­ti­vu a dis­ku­to­va­li o růz­ných otáz­kách týka­jí­cí se pra­cov­ní­ho a osob­ní­ho živo­ta Riley.

Autor: Laura Vanderkamová

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 136

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-0783-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02804 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61753 KB. | 28.09.2023 - 04:08:30