Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Život pod vodou - recenze

Život pod vodou - recenze

Nejnovější film naděj­né­ho reži­sé­ra Wese Andersona Život pod vodou je ozna­čo­ván jako kome­die. Po shléd­nu­tí fil­mu však musím kon­sta­to­vat, že spíš než dlou­hé a nekon­t­ro­lo­va­tel­né výbuchy smí­chu ve Vás vyvo­lá leh­ký úsměv na tvá­ří a pohla­dí Vás po duši. A pokud nemá­te vylo­že­ně oce­lo­vé srd­ce, tak Vás dojme svou hra­vos­tí a skvě­lým a ori­gi­nál­ním pří­bě­hem...

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Padesátiletý oce­á­no­log Steve Zissou (Bill Murray) toho už za svůj život pro­žil dost. Zachraňoval z ledu živo­čiš­ný druh, o kte­rém se už dáv­no mys­le­lo, že vyhy­nul, nato­čil řadu úspěš­ných doku­men­tár­ních fil­mů a pře­de­vším jako jedi­ný člo­věk na svě­te viděl jagu­á­ří­ho žra­lo­ka, kte­rý mu zabil pří­te­le Estebana. Další jeho výpra­va má pro­to jas­ný cíl – najít a zabít ono­ho žra­lo­ka a pomstít tak Estebanovu smrt. Jeho spon­zo­ři si ovšem mys­lí, že je to při­nejmen­ším blá­zen a odmí­ta­jí mu výpra­vu finan­co­vat. Do toho vše­ho se ješ­tě Steve popr­vé setká­vá se svým synem Nedem.
Nedovi je 30 let a Steve si ani není pořád­ně jis­tý, jest­li je vůbec jeho. Záhy si však k němu vytvo­ří jis­té cito­vé pou­to a pře­mlu­ví ho, aby se stal čle­nem týmu Zissou a při­po­jil se tak k výpra­vě. Ned nako­nec nejen­že člen­ství při­jme, ale dokon­ce celou expe­di­ci zaští­tí i po finanč­ní strán­ce. Aby toho neby­lo málo, tak se k výpra­vě při­dá­vá ješ­tě „panák“ z ban­ky a mla­dá těhot­ná novi­nář­ka, jež je vel­kou Stevovou obdi­vo­va­tel­kou (nebo mož­ná lépe řeče­no byla, dokud se s guru celé­ho Zissou týmu nese­tka­la osob­ně). Výprava může začít a nám nezbý­vá, než se vydat na lodi Belafonte na honbu na jagu­á­ří­ho žra­lo­ka! A i když bychom si moh­li mys­let, že to bude doce­la nuda, věř­te, že o akci roz­hod­ně nebu­de nou­ze. Bude se krást, bude se pře­pa­dá­vat, nebu­dou chy­bět akč­ní pře­střel­ky a zachra­ňo­vá­ní rukojmí. To vše bude i nadá­le pev­ně sevře­né a kom­pakt­ní, reži­sér Wes Anderson fil­mu nikdy nedo­vo­lí spad­nout do smy­sl nedá­va­jí­cí sláta­ni­ny.
Doménou sním­ku jsou skvě­lé herec­ké výko­ny. Bill Murray je fan­tas­tic­ký a po Ztraceno v pře­kla­du mu byla nabíd­nu­ta dal­ší role, ve níž může napl­no uká­zat a roz­vi­nout svo­je herec­ké umě­ní. Některé hláš­ky, kte­ré mu byly vlo­že­ny do úst scé­náris­tou, podá­vá Murray oprav­du vtip­ně a díky jeho jíz­li­vos­ti vás téměř pokaž­dé roze­smě­jí. Pro pří­klad si vez­mě­me scé­nu, kdy se Ned baví se Stevem o repor­té­r­ce Jane (obě­ma se líbí). Steve pro­hlá­sí, že kdy­by to neby­la les­ba, tak by byla doce­la fajn, na což mu Ned odpo­ví, že je těhot­ná.
Steve se chví­li zamys­lí a řek­ne, že to neva­dí, že i les­by pře­ce mohou být těhot­né. Hlášek toho­to typu usly­ší­te od Murraye bez­po­čet a všech­ny jsou veli­ce neotře­lé, tref­né a při­jdou přes­ně v moment, kdy mají - čili nevy­zní (jako v mno­ha jiných fil­mech) trap­ně a naprázd­no. Cate Blanchett (mimo­cho­dem po osca­ro­vém Letci dal­ší dob­ře zahra­ná role pro Cate Blanchett) a Owen Wilson, jakož­to před­sta­vi­te­lé dal­ších hlav­ních rolích za Murrayem nijak výraz­ně neza­os­tá­va­jí a daří se jim udr­žet výkon­nost­ní nad­stan­dard.
Jak jsem již podotkl na úvod, s fil­mem si reži­sér oprav­du vyhrál a výsled­kem jsou někte­ré veli­ce pěk­né scé­ny. Celý film je kom­pakt­ním cel­kem, kte­rý pev­ně drží při sobě díky skvě­lé reži­sér­ské prá­ci. Dojem na mě udě­la­ly scé­ny, kdy posta­vy pro­chá­zí inte­ri­é­rem pla­vi­dla a my loď vidí­me v prů­ře­zu. Tyto pasá­že jsou skvě­le archi­tek­to­nic­ky vyře­še­ny a je radost na ně pohle­dět. Taktéž onen pod­moř­ský svět je úchvat­ný a jis­tě mi dáte zaprav­du, že scé­náris­ta i reži­sér roz­to­či­li fan­ta­zii na plné obrát­ky (poto­pe­ný vrak leta­dla na dně oce­á­nu, pra­po­div­né kme­ny jakých­si stro­mů na dně moře, spous­ta úžas­ných živo­či­chů, jaký­mi jsou napří­klad „zářiv­kov­ci“). Přesně v momen­tu, kdy si začne­te mys­let, že už se nic nové­ho stát nemů­že a film se líně a nud­ně dovle­če do kon­ce, vás pře­kva­pí řada dějo­vých zvra­tů, udá­los­ti rázem dostá­va­jí spád a sní­mek zís­ká­vá nový náboj.

Důležitou věcí, kte­rou nelze opo­me­nout, je fil­mo­vý soun­d­track. Filmem se pro­lí­na­jí pís­nič­ky Davida Bowieho, ovšem ne v rod­né ang­lič­ti­ně, ale v por­tu­gal­šti­ně zpí­va­né mla­dým čer­noš­ským hrá­čem na kyta­ru, jenž je tak­též čle­nem Zissou týmu.
Je tře­ba říci, že film Život pod vodou jis­tě neo­slo­ví kaž­dé­ho. Pokud na film jde­te s tím, že to je kome­die a že se bude­te za bři­cho popa­dat, tak se mu rad­ši oblou­kem vyhně­te. Je to pře­ci jenom film, kte­rý potře­bu­je abys­te se nad ním zamys­le­li a tepr­ve až ho pocho­pí­te, tak se vám může zalí­bit. Ke kon­ci může vyzní­vat až smut­ně, i když zále­ží na úhlu pohle­du z jaké­ho na film nahlí­ží­te. Tato podí­va­ná má své kouz­lo, kte­ré bude­te obje­vo­vat postup­ně. Proto dej­te ze začát­ku fil­mu šan­ci a nech­te ho pro­nik­nout do vašich srd­cí. Uvidíte, že si vás brzy zís­ká svou oso­bi­tos­tí, kte­rou do něj vlo­žil reži­sér a svou neo­pa­ko­va­tel­nou poe­tic­kou atmo­sfé­rou. A při kon­ci, kte­rý je jeden z nej­hez­čích, jaký jsem kdy viděl, bude­te doslo­va s ote­vře­ný­mi ústy a se slzou v oku sle­do­vat dění na plát­ně. Věřte mi, že pokud vydr­ží­te až do kon­ce a dovo­lí­te fil­mu odstra­nit všech­ny zábra­ny, kte­ré ve vás jsou, zane­chá­vá ve vás nadlou­ho radost­ný pocit a úsměv na tvá­ři.

  • Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen1. června 2018 Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen Světová královna burlesky Dita Von Teese, se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show ,, The Art of the Teese“ také v pražském Kongresovém centru. 22. […] Posted in Články
  • PlayAllspoluprace1319. ledna 2007 DÉJA VU - Recenze Déja Vu je stav, kdy máte pocit, že znovu prožíváte stejnou situaci. Déja Vu je také film, který se sice podle tohoto pocitu jmenuje, ale příliš s ním nepracuje. Zato nabídne solidní mírně […] Posted in Filmové recenze
  • Shingeki no Kyojin - 7. díl29. června 2017 Shingeki no Kyojin - 7. díl Malá čepel: Obrana Trostu (3. část) Mám první možnost opravit sama sebe, a to hned dvakrát. Ve 2. dílu jsem podcenila význam informace o přírodním bohatství ve světě lidí. Podcenila jsem […] Posted in Spoilery
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […] Posted in Filmové recenze
  • Will Smith ztvární hlavní roli v novém snímku režiséra...6. února 2021 Will Smith ztvární hlavní roli v novém snímku režiséra... Will Smith ztvární hlavní roli v novém snímku režiséra Davida Leitche (Deadpool 2) Fast and Loose. Scénář k němu napíší Jon a Eric Hoeberovi. O co půjde a kdo Fast and Loose zaštítí se […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Česká pohádka Princezna zakletá v čase dostane...24. ledna 2021 Česká pohádka Princezna zakletá v čase dostane... Česká pohádka Princezna zakletá v čase dostane pokračování. Sequel do kin dorazí 10. 11. 2022. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Želary3. září 2003 Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mladá dívka, toho času nedostudovaná lékařka, z důvodu násilného uzavření vysokých škol. Pracuje jako […] Posted in Filmové premiéry
  • Závěrečný trailer na TenetJohn David Washington is the new...22. srpna 2020 Závěrečný trailer na TenetJohn David Washington is the new... Závěrečný trailer na TenetJohn David Washington is the new Protagonist in Christopher Nolan’s original sci-fi action spectacle “Tenet.” Armed with only one word—Tenet—and fighting […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […] Posted in Filmové recenze
  • Overwatch18. listopadu 2016 Overwatch Zdarma 18.11.-20.11. pro PC, Xbox One a PS4. https://youtu.be/4-h4BzG3y_s Posted in Novinky ze světa her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,76505 s | počet dotazů: 213 | paměť: 52817 KB. | 18.05.2021 - 22:33:34
X