Kritiky.cz > Recenze knih > Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch

Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch

0055142574 zivot velka
0055142574 zivot velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Chcete zažít něko­lik živo­tů v jed­nom pří­bě­hu? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lis­to­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh o sil­ných ženách. To vás čeká v novin­ce slo­ven­ské Danielle Steel. 

Čtyři kama­rád­ky Aneta, Barbora, Kvetka a Soňa se po letech setká­va­jí. Aneta má dospí­va­jí­cí dce­ru, pra­cu­je jako uči­tel­ka a má man­že­la Adama. Poslední dobou má ale pocit, že má její man­žel jinou. Těší se na sraz se svý­mi kama­rád­ka­mi, kte­ré již rok nevi­dě­la. Mezi někte­rý­mi došlo ke zby­teč­ným nedo­ro­zu­mě­ním, kte­ré se teď poku­sí urov­nat. Na prv­ní pohled vypa­dá, že jsou všech­ny šťast­né a spo­ko­je­né. Je tomu ale oprav­du tak? Realita je ale jiná. Aneta začne roz­plé­tat klub­ko neštěs­tí, kte­ré její kama­rád­ky zaží­va­jí. Postupně vše vyplou­vá na povrch, řada tajem­ství a nevy­jas­ně­ných pří­čin, proč se tak daná kama­rád­ka cho­vá. Aneta zjiš­ťu­je, že život je oprav­du plný ilu­zí a sta­čí jeden malý otřes, aby se roz­pa­da­ly na tisíc kous­ků. Zjistí Aneta nako­nec, kdo sraz vymys­lel a proč? Jaký k tomu měl váž­ný důvod? Podaří se Anetě roz­luš­tit záha­du se svým man­že­lem? Je jí oprav­du nevěr­ný?

Další román z pera Kataríny Gillerové byl vyni­ka­jí­cí. Od této slo­ven­ské autor­ky jsem pře­čet­la něko­lik romá­nů. Novinka Život plný ilu­zí jsem s napě­tím oče­ká­va­la. K recen­zi jsem si tuto kni­hu nevy­bra­la náho­dou. Těšila jsem se na její vydá­ní. Rozhodně mě nezkla­ma­la. Na titul­ní obál­ce je žena s klo­bou­kem v ruce s roz­pa­že­ný­ma ruka­ma, jde vstříc novým mož­nos­tem, hle­dá růz­né vari­an­ty.. Román se mě moc líbil. Doporučím ho všem ženám, kte­ré pochy­bu­jí nad svým živo­tem, hle­da­jí různá výcho­dis­ka, mají pochyb­nos­ti o tom, zda jdou tím správ­ným smě­rem.

Nesmírně se mě líbi­la hlav­ní posta­va romá­nu Aneta, kte­rá bojo­va­la s pode­zře­ním, že jí je man­žel nevěr­ný, s jaký­mi poci­ty muse­la žít, co vše pro­ží­va­la. Fandila jsem jí a přá­la, aby vše dob­ře dopadlo.

Někdy se oprav­du sta­čí zasta­vit, popře­mýš­let, jak to vlast­ně máme my sami, jak to pro­ží­vá­me.

Ukázka z kni­hy:

Moje nej­mi­lej­ší Anetko,

až dosta­neš tenhle dopis, já už mezi vámi nebu­du. Nevím, jaké to bude potom, jest­li exis­tu­je něja­ký jiný svět tam naho­ře, ale jest­li ano, nic by mě nepo­tě­ši­lo víc. Budu moct dohlí­žet na své­ho Olivera a občas se podí­vat, co dělá­te vy tři, moje kama­rád­ky. Čím víc má nemoc postu­pu­je, tím víc mys­lím na ta léta, kte­rá jsme spo­lu strá­vi­ly. Je to moje mlá­dí, jiné už mít nebu­du. Vy ano. Až si jed­nou v osm­de­sá­ti vzpo­me­ne­te, jak jsme se jako devě­ta­tři­ce­ti­le­té setka­ly v Lehnicích, řek­ne­te si: Ach, to bylo dáv­no, ješ­tě jsme byly mla­dé!

Já už si tako­vou větu nepo­vím. Osud vymě­řil můj čas a ustři­há­vá z něho posled­ní dny..

Několik slov u autor­ce:

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, koneč­ně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.

Autor: Katarína Gillerová

Žánr: čte­ní pro ženy

Vydáno: 2020, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 304

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1704-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60538 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61757 KB. | 21.09.2023 - 23:33:51