Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zítřek nikdy neumírá - Druhý Bond Pierce Brosnana.

Zítřek nikdy neumírá - Druhý Bond Pierce Brosnana.

Zitrek
Zitrek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se bez­o­hled­ný medi­ál­ní mag­nát Elliot Carver (Jonathan Pryce) pokou­ší desta­bi­li­zo­vat svě­to­vou eko­no­mi­ku pří­pra­vou stře­tu dvou vel­mo­cí, jen aby zvý­šil zisk své­ho pod­ni­ku, musí zasáh­nout James Bond (Pierce Brosnan) a zabrá­nit roz­pou­tá­ní 3. svě­to­vé vál­ky...

Jakmile se Pierce Brosnan výteč­ně jako James Bond uve­dl ve Zlatém oku, bylo jas­né, že se v roli ješ­tě pár let zdr­ží. V roce 1997, 2 roky po Zlatém oku se tedy Brosnan vrá­til v bon­dov­ce Zítřek nikdy neu­mí­rá, kte­ré se ujmul reži­sér Roger Spottiswoode, kte­rý více­mé­ně navá­zal na styl Martina Campbella z před­cho­zí­ho dílu a defi­ni­tiv­ně bon­dov­ky začí­na­jí vyu­ží­vat v této době už dosta­teč­ně pokro­či­lé počí­ta­čo­vé efek­ty, kte­ré dopo­má­ha­jí k vel­ko­le­pěj­ší akci a dob­ro­druž­ství Jamese Bonda se tak v té době daří posou­vat ješ­tě o kus dál. A to vel­mi funkč­ním způ­so­bem.

Brosnan je jako James Bond ve své dru­hé bon­dov­ce nadá­le při­ro­ze­ný a šar­mant­ní. Tahle bon­dov­ka se vra­cí do časů, kdy měli zápo­rá­ci v bon­dov­kách mega­lo­man­ské plá­ny a hlav­ní zápo­rák Elliot Carver v podá­ní Jonathana Pryce chce rov­nou roz­pou­tat 3. svě­to­vou vál­ku. Pryceův Carver je vel­mi zají­ma­vým pro­tiv­ní­kem a Pryce je v téhle roli nesku­teč­ně super. A pak jsou tu též dvě parád­ní Bond girl (Michelle Yeoh a Teri Hatcher), nadá­le výteč­ná Judi Dench jako M a nadá­le skvě­lý Desmond Llelwelyn jako Q. Síla je už v samot­ném cas­tingu a tím se nekon­čí.

Po vzo­ru Zlatého oka se daří Spottiswoodeovy opět nato­čit do jis­té míry vrchol­nou bloc­kbuste­ro­vou bon­dov­ku, kte­ré ovšem též nechy­bí důraz na emo­ce. Bonda totiž ve finá­le pojí s hlav­ním zápo­rá­kem víc než pou­há sna­ha o zasta­ve­ní jeho plá­nů a James Bond se tedy ve finá­le opět vrhá na ces­tu pomsty. Brosnan v téhle póze nadá­le doka­zu­je, že mu nedě­lá pro­blém být ele­gant­ní, sty­lo­vý a záro­veň se mu sku­teč­ně daří dát Jamesi Bondovi duši.

Akce v téhle bon­dov­ce je na vrchol­né úrov­ni, kdy už úvod­ní scé­na bra­vur­ně nalá­ká na dal­ší akč­ní jízdu. Spottiswoode mož­ná nepři­ná­ší do akce tako­vou ele­gan­ci jako prá­vě Campbell, přes­to je ovšem i Zítřek nikdy neu­mí­rá sbír­kou parád­ních akč­ních sek­ven­cí, kte­ré fun­gu­jí díky Brosnanově pře­svěd­či­vos­ti, bra­vur­ní­mu tvůr­čí­mu ucho­pe­ní a pře­de­vším oči­vid­né kre­a­ti­vi­tě. V tomhle ohle­du prá­vě tolik dopo­má­ha­jí digi­tál­ní efek­ty, kte­ré sice v rám­ci tes­tu času tro­chu skří­pou, kdo­ví­jak ale samot­ný záži­tek roz­hod­ně neka­zí. A i té fyzic­ké akce s vyu­ži­tím prak­tic­kých efek­tů je tu pořád dosta­tek. Momenty jako honič­ka na motor­kách jsou ovšem důka­zem toho, že se za akč­ní scé­ny tahle bon­dov­ka pros­tě sty­dět oprav­du nemu­sí.

Je tu vel­mi dob­rá Michelle Yeoh, kte­rá doka­zu­je, že se Bond girl od 90. let stá­va­jí více sil­ný­mi žen­ský­mi hrdin­ka­mi i Teri Hatcher, kte­rá má na pomě­ry ostat­ních Bond girl sil­nou lin­ku. Právě zde bon­dov­ky doka­zu­jí sílu v tom, jak jsou aktu­ál­ní a jak už teh­dy men­ší volá­ní po sil­ných žen­ských hrdin­kách vza­lo za výsle­dek. Michelle Yeoh se stá­vá nejen Bond girl, ale vylo­že­ně rov­no­práv­ným Bondovým par­ťá­kem. A to je pokrok, kte­rý tato série nevy­hnu­tel­ně potře­bo­va­la.

Zítřek nikdy neu­mí­rá není tak výteč­nou bon­dov­kou jako Zlaté oko. Jenomže šlo o důstoj­né­ho nástup­ce, kte­rý má též veli­ce kva­lit­ní řeme­sl­nou strán­ku, kre­a­tiv­ní akč­ní sek­ven­ce, výteč­né obsa­ze­ní a opět se tu k Jamesi Bondovi při­stu­pu­je troš­ku jiným způ­so­bem, při­čemž tu klí­čo­vou roli hra­jí i (teh­dy) moder­ní tech­no­lo­gie a Bondova kon­fron­ta­ce s nimi. Bravurní bon­dov­ka, kte­rá má jen smůlu ve srov­ná­vá­ní s ostat­ní­mi fil­my z Brosnanovy éry.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1997 United Artists


Podívejte se na hodnocení Zítřek nikdy neumírá na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Zlaté oko - první James Bond nové éry12. února 2021 Zlaté oko - první James Bond nové éry Když James Bond (Pierce Brosnan) před několika lety likvidoval s agentem 006 Alecem (Sean Bean) sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dnes neumírej - Poslední Bond Pierce Brosnana5. března 2021 Dnes neumírej - Poslední Bond Pierce Brosnana James Bond (Pierce Brosnan) se po 14 měsících v zajetí v Jižní Koreji dostává na svobodu. Společně s agentkou CIA Jinx (Halle Berry) se bude muset vypořádat s miliardářem Gravesem (Toby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeden svět nestačí - poslední film slavného Q27. února 2021 Jeden svět nestačí - poslední film slavného Q V sídle MI6 došlo k atentátu na ropného magnáta Kinga (David Calder), přítele M (Judi Dench) a v nebezpečí se ocitá i jeho dcera Elektra (Sophie Marceau). James Bond (Pierce Brosnan) je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dnes neumírej - poslední Bond Pierce Brosnana24. října 2020 Dnes neumírej - poslední Bond Pierce Brosnana Přiznám barvu hned na začátek, nejsem skalním fandou Jamese Bonda, pravda, viděl jsem všechny díly, ale nestrhly mne natolik jako třeba Hvězdné války. Nicméně  jsem se na Dnes neumírej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Dech života - První Bondovka Timothy Daltona28. ledna 2021 Dech života - První Bondovka Timothy Daltona KGB má nový ďábelský plán: Série atentátů se podle něj stává osudnou pro agenty nepřátelských tajných služeb. Jméno Jamese Bonda (Timothy Dalton) v tomto seznamu smrti nechybí. Agent 007 […] Posted in Retro filmové recenze
  • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Pravda o Statečném srdci24. února 2022 Pravda o Statečném srdci „Historii píšou ti, kteří navlékají hrdinům oprátku,“ sděluje vypravěč na úvod a zajišťuje si tak alibi pro příští minuty. Mel Gibson, v pětadevadesátém roce už několik let hollywoodská […] Posted in Zajímavosti
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,91979 s | počet dotazů: 254 | paměť: 62885 KB. | 25.09.2023 - 15:05:42