Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Žít po svém - Robert Redford a Morgan Freeman v režii Lasse Hallströma

Žít po svém - Robert Redford a Morgan Freeman v režii Lasse Hallströma

Zit

Žít po svém je pří­běh jed­né „roz­bi­té“ rodi­ny a pří­běh jed­no­ho med­vě­da, jehož věč­ně nikdo nene­chal v kli­du nažrat, při­čemž spo­ju­jí­cím člán­kem je zde pře­de­vším motiv viny a odpuš­tě­ní.

Starý morous Einar (Robert Redford) žije na ran­či se svým pří­te­lem Mitchem (Morgan Freeman), jehož před lety napa­dl med­věd a násled­ky zra­ně­ní si nese dodnes. Jednoho dne sem při­chá­zí Einarova sna­cha Jean (Jennifer Lopez) se svou malou dcer­kou – respek­ti­ve utí­ká před svým ne zrov­na milu­jí­cím pří­te­lem. Radost ze shle­dá­ní po letech však nepa­nu­je ani ne jed­né stra­ně.

Einar totiž Jean nikdy neod­pus­til tra­gic­kou smrt své­ho jedi­né­ho a milo­va­né­ho syna Girffina. Pomocí alko­ho­lu se pono­řil do minu­los­ti a od té doby se jen uží­rá a uží­rá. Nicméně všich­ni začnou „žít po svém“ pod jed­nou stře­chou. Napětí ve vzdu­chu ale stá­le vzrůs­tá a začí­ná se schy­lo­vat k vel­ké bouř­ce, zvlášť poté, co do měs­ta při­jíž­dí Jeanin býva­lý pří­tel..

Ačkoli nemů­že­me od toho­to fil­mu čekat nic pře­vrat­né­ho, šoku­jí­cí­ho a kon­ven­ce naru­šu­jí­cí­ho, jde o sní­mek milý, pří­jem­ný a po duši hla­dí­cí. Pravda, děj se dá z vel­ké čás­ti před­ví­dat, leč sku­teč­ně je se na co dívat, neboť Hallström má vel­ké nadá­ní pro poe­tic­ké vykres­le­ní pří­ro­dy. Při scé­nách s med­vě­dem vám jis­tě bude tuh­nout krev v žilách a napě­tím bude­te skří­pat zuby..

Co se herec­kých výko­nů týče, tak zkla­má­ni urči­tě nebu­de­te. Morgan Freeman v roli Mitche opět exce­lu­je – pří­mo se tu nabí­zí srov­ná­ní s rolí Eddieho v Million Dollar Baby. A Robertu Redfordovi role mrzu­té­ho děd­ka Einara vylo­že­ně slu­ší. Takže pokud dává­te před­nost opti­mis­tic­kým sním­kům před šíle­ný­mi depre­siv­nost­mi, pak není co řešit.. 😉


Photo © TFM Distribution

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,98862 s | počet dotazů: 208 | paměť: 52442 KB. | 12.05.2021 - 18:23:49
X