Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?

Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?

1 1
1 1

Leonardo DiCaprio má letos našlápnu­to k zís­ká­ní vysně­né­ho osca­ra, díky hlav­ní roli ve fil­mu Revenant – Zmrtvýchvstání. Štěstěna mu však dopo­sud neby­la v pří­pa­dě toho­to oce­ně­ní pří­liš naklo­ně­na. V před­cho­zích letech byl již něko­li­krát nomi­no­ván, avšak nomi­na­ci nikdy ve vítěz­ství nepro­mě­nil. Nejvíce poklá­da­ná otáz­ka k letoš­ní­mu udí­le­ní cen Oscar tedy zní: Získá letos koneč­ně Leonardo DiCaprio vysně­né­ho Oscara? 

Leonardo DiCaprio, slav­ný herec a milá­ček pub­li­ka, kte­rý hrál v úspěš­ných holly­wo­od­ských trhá­cích, jako jsou napří­klad Titanic, Letec, Velký Gatsby, Vlk z Wall Street, nebo zatím nej­no­věj­ší Revenant. Téměř s želez­nou pra­vi­del­nos­tí bývá za kaž­dou svou roli nomi­no­ván na význam­ná oce­ně­ní, ovšem zís­ká­ní jed­né z nej­pres­tiž­něj­ších cen pro něj však stá­le zůstá­vá nena­pl­ně­no. Tím oce­ně­ním je pres­tiž­ní Cena aka­de­mie, též zná­má jako Oscar.

Leonardo DiCaprio byl v minu­los­ti již něko­li­krát nomi­no­ván na Oscara. Poprvé tomu tak bylo díky fil­mu, Co žere Gilberta Grapea z roku 1993, ve kte­rém se coby deva­te­nác­ti­le­tý, poměr­ně nezná­mý herec bra­vur­ně zhos­til role autis­tic­ké­ho chlap­ce Arnieho. Stál při tom na vel­mi ten­kém ledě, svůj výkon musel vyva­žo­vat tak, aby neze­směš­ňo­val a nepa­ro­do­val lidi s tím­to posti­že­ním, záro­veň však musel být jeho výkon uvě­ři­tel­ný. Film vyprá­ví pří­běh Gilberta Grapea, kte­rý to nemá v živo­tě leh­ké. Musí vydě­lá­vat, sta­rá se o svou mat­ku, kte­rá kvů­li své vel­ké nad­vá­ze už ani nevy­chá­zí z domu a také o své­ho autis­tic­ké­ho bra­t­ra Arnieho, pro něhož je nej­vět­ší zába­vou špl­hat na věž měst­ské­ho vodo­je­mu. Zkrátka nahra­zu­je chy­bě­jí­cí hla­vu rodi­ny. Až po pří­jez­du ničím nevá­za­né Becky sbí­rá odva­hu a poma­lu začí­ná odha­zo­vat pou­ta a zno­vu sní o lep­ším živo­tě, kte­rý by nepři­ná­šel jen povin­nos­ti. Začíná s Becky žít, ovšem život mu brzy drs­ně při­po­mí­ná, že na svě­tě není sám. Svou rolí v tom­to fil­mu napros­to zastí­nil star­ší­ho Johnnyho Deppa, jenž ve fil­mu ztvár­nil jeho bra­t­ra Gilberta.

2

Další nomi­na­ci zís­kal za hlav­ní roli ve fil­mu Letec. Tento sní­mek se sou­stře­ďu­je na nej­za­jí­ma­věj­ší úsek živo­ta Howarda Hughese. Howard Hughes byl znám jako letec­ký kon­struk­tér, pro­du­cent, rop­ný mag­nát, milov­ník krás­ných žen, spo­le­čen­ská hvězda a mili­ar­dář v jed­né oso­bě, trpí­cí vnitř­ní­mi běsy. DiCaprio v hlav­ní roli odve­dl vyni­ka­jí­cí prá­ci a potvr­dil tak svou slib­ně nastar­to­va­nou spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Martinem Scorsesem, se kte­rým se setkal již dří­ve při natá­če­ní fil­mu Gangy New Yorku. U fil­mu Letec se oče­ká­va­lo, že Oscara dosta­ne jak reži­sér Martin Scorsese, tak i Leonardo za hlav­ní roli, bohu­žel soš­ky se nedo­čkal ani jeden.

5

Třetí nomi­na­ce na Oscara při­šla s fil­mem Krvavý Diamant. Snímek to byl veli­ce pove­de­ný, jak po fil­mo­vé, tak i po hudeb­ní strán­ce při­ne­sl zají­ma­vou podí­va­nou. Rok 2006 byl ovšem vel­mi boha­tý na skvě­lé herec­ké výko­ny, tak­že Leonardo svou rolí cynic­ké­ho paše­rá­ka dia­man­tů ze Sierra Leone, kte­rý díky pohnutkám svě­do­mí nako­nec udě­lá dobrou věc a pomů­že tak míst­ní­mu rybá­ři zachrá­nit jeho syna, kte­ré­ho rebe­lo­vé odvlek­li a nau­či­li zabí­jet cel­kem po prá­vu soš­ku nezís­kal.

3

Další, ten­to­krát zce­la zaslou­že­nou nomi­na­ci zís­kal za Scorseseho fil­mo­vý trhák Vlk z Wall Street, kde exce­lo­val v roli Jordana Belforta. Film nám před­sta­vu­je, jak to na Wall Street vypa­da­lo v době, kdy na ni pla­ti­la pra­vi­dla jako z Divokého Západu. Hromady peněz, luxus, koka­i­no­vé večír­ky a obcho­dy za mili­o­ny dola­rů. Leonardo se doko­na­le zhos­til své role, není tedy divu, že při slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu pře­dá­vá­ní Oscarů všich­ni, včet­ně samot­né­ho DiCapria s jis­to­tou oče­ká­va­li, že soš­ku zís­ká prá­vě on za ten­to sní­mek. Šok nastal v oka­mži­ku, kdy Jennifer Lawrence vyhlá­si­la jako vítě­ze Matthewa McConaugheyho. Na Leonardovi bylo v tu chví­li znát obrov­ské zkla­má­ní.

4

Uvidíme tedy, zda Leonardo DiCaprio letos pro­mě­ní svou zatím posled­ní nomi­na­ci za film Revenant – Zmrtvýchvstání, ve kte­rém podá­vá život­ní výkon rolí lov­ce Hugha Glasse. Držme mu pal­ce, po všech těch nepro­mě­ně­ných nomi­na­cích by si soš­ku Oscara roz­hod­ně zaslou­žil.

Zdroje: vlast­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,99375 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56646 KB. | 29.06.2022 - 05:42:46