Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

Zima
Zima

Až bude­te s dět­mi pře­mýš­let čím nebo jak si ukrá­tit dlou­hé zim­ní veče­ry, řada z vás urči­tě sáh­ne po kni­ze. A proč rov­nou nezod­po­vě­dět zví­da­vé otáz­ky dětí, kte­ré trá­ví zimu v tep­le své­ho domo­va a nepři­blí­žit jim, kde trá­ví zimu zví­řát­ka? Dětská fan­ta­zie je bez­mezná a urči­tě i vaše rato­les­ti už mno­ho­krát napadlo, kde se v zimě scho­vá­va­jí jež­ci, ptáč­ci a jiná zví­řát­ka, kte­ré v létě ven­ku běž­ně pozo­ru­jí. Kam se přes zimu podě­ly? Není jim ve sně­hu chlad­no? Mají co jíst? Nezebou je nožič­ky? Téměř na všech­ny otáz­ky najdou děti odpo­věď v kni­ze Zima ve svě­tě zví­řat z pera dvo­ji­ce auto­rek Markéty ŠpačkovéIreny Kocí. A u dět­ské kni­hy roz­hod­ně nelze opo­me­nout i ilu­stra­ce, kte­rý­mi kni­hu dopro­vá­zí Jana K. Kudrnová.

Ač je na pře­ba­lu kni­hy uve­de­no, že se jed­ná o pub­li­ka­ci pro děti od šes­ti let věku, nebá­la bych se ji poří­dit i mlad­ším dětem. Najdete zde infor­ma­ce o tom, jak pře­zi­mu­jí jed­not­li­vé dru­hy zví­řat přes ryby, ptá­ky až po sav­ce. Zajímá vás, kde a jak chlad­nou část roku trá­ví pra­se divo­ké, krtek nebo šti­ka obec­ná? Pak si pořiď­te Zimu ve svě­tě zví­řat.

Dnes si už téměř žád­ná dět­ská kni­ha nevy­sta­čí s oby­čej­ný­mi, byť pěk­ný­mi ilu­stra­ce­mi, malý čte­nář a jeho rodi­če oče­ká­va­jí inter­ak­tiv­ní prv­ky i při čet­bě a zde se jim jich dosta­ne vrcho­va­tou měrou. Druhou část kni­hy tvo­ří roz­klá­da­cí lis­ty, kte­ré po ote­vře­ní zvět­ší for­mát kni­hy o dvě tře­ti­ny a najde­te na nich mapy a sto­py zví­řat. Tyto hra­čič­ky baví nejen děti, ale i dospě­lé. Jen je tře­ba u mlad­ších dětí dohléd­nout, aby lis­ty sklá­da­ly zpát­ky správ­ně a z kni­hy pak nevznik­la nevzhled­ná muchla­ni­ce.

O kva­li­tě knih pro děti se v posled­ní době čas­to vedou spo­ry, ale pokud se jed­ná o kni­hu z čes­ké pro­duk­ce, vět­ši­nou nabí­zí ade­kvát­ní infor­ma­ce při­mě­ře­né věku poda­né v rám­ci čti­vých tex­tů a hez­ké ilu­stra­ce, což i tato kni­ha spl­ňu­je beze zbyt­ku a je radost ji s dět­mi pro­hlí­žet a číst.


Název kni­hy:     Zima ve svě­tě zví­řat

Autorky:              Markéta Špačková, Irena Kocí

Ilustrace:             Jana K. Kudrnová

Rok vydá­ní:        2019

Nakladatelství:                 Albatros


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,62040 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55503 KB. | 17.05.2022 - 07:30:51