Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%

121d4c2a 3fe2 476d 8593 5d2d75818086 large16x9 TheFlashMay9

Po napí­na­vom odha­le­ní Savitarovej iden­ti­ty v pred­chá­d­za­j­úcej epi­zó­de sa dozve­dá­me, ako sa s tou­to infor­má­ci­ou vyrov­ná­va zvy­šok tímu Flash.

Epizóda začí­na pres­ne tam, kde sme skon­či­li - pokra­ču­je kon­fron­tá­cia Barryho a Savitara-Barryho. Savitar je časo­vý pozosta­tok - dvoj­ník, kto­ré­ho raz Barry vytvo­ril (ale­bo vytvorí). Časový dvoj­ník nie je Barry - nemo­hol žiť jeho život, nemal Joea, Wallyho, Cisca  - a pre­to bol zlo­me­ný a smut­ný. Vtedy sa roz­ho­dol stať Savitarom. Teraz žije v akejsi časo­vej sluč­ke (ako to v seri­á­li vysve­tľu­je Cisco na tabu­li). Jeho oblek - či skôr brne­nie je inte­li­gent­né a keď Barry napad­ne Savitara, tak ho jeho brne­nie brá­ni.

the-flash-shade-savitar-image-600x281

Keďže je Savitar Barryho časo­vý dvoj­ník, vie pres­ne ako sa Barry zacho­vá a pre­to dostá­va Cisco bláz­ni­vý nápad - zabrá­niť, aby sa Barrymu vytvá­ra­li nové spo­mi­en­ky. Experiment nedo­pad­ne dob­re - Barry si nepa­mä­tá ani svo­je meno. Je to obrov­ská kom­pli­ká­cia, pre­to­že v ten deň má ísť sved­čiť k súdu. Funguje to aj na Savitara - nepa­mä­tá si, kto je a chce zabiť Killer Frost.

Barry má na súde špe­ci­ál­ne oku­li­a­re, kde mu Julian píše, čo má hovo­riť. Okuliare však zoskra­tujú a vďaka Barryho nevy­po­ve­da­niu je zlo­či­nec voľ­ný. Do STAR Labs pri­chá­d­za Killer Frost. chce im pomôcť, aby napra­vi­li situ­á­ciu - inak sa Barry nesta­ne Savitarom a ona z toho nebu­de pro­fi­to­vať. Zo Savitara pro­fi­tu­je aj Wally - a keď­že momen­tál­ne je Savitar mimo, on nemá schop­nos­ti a nie je Kid Flash.

Zločinec, kto­rý sa dostal vďaka Barrymu z väze­nia sa vybe­rá do mes­ta spô­so­bo­vať cha­os. Podpáli budo­vu a je iba na Barrym, aby všet­kých zachrá­nil. za pomo­ci Ciscovho vyná­le­zu a povzbu­de­nia od Iris si spo­mí­na, kto je (aj Savitar). Wallymu sa vra­cajú schop­nos­ti a spo­lu s Barrym zasta­vu­je pla­me­ne.

2017-5-2-67b611ba-6edf-44cf-9198- flashf33e6de8b0fb

Killer Frost odchá­d­za zo STAR Labs. Cisco, Julian a Barry sa ju sna­žia pre­ho­vo­riť, ale ona odchá­d­za. Vo výťa­hu vidí­me, že v nej stá­le je Caitlin Snow - na sekun­du sa na ňu mení. Vedátorka Tracy celú epi­zó­du sta­via Speedforce bazo­o­ku, ktorú na kon­ci epi­zó­dy dokon­čí. Problém je, že potre­bu­je viac ener­gie ako doká­žu zohnať. V záve­re epi­zó­dy vidí­me zlo­du­cha z dru­hej série - King Sharka - pri nie­čom, čo vyze­rá ako zdroj ener­gie.

Více na Kritiky.cz
Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kd...
Komiks 45 ...
DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2 Tak pro malých DLC balíčcích přišel druhý velký balík, který do simulace velkých kamión...
Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí...
Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 2...

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizóda bola roz­hod­ne lep­šia ako pred­chá­d­za­j­úca. Barry bol celú dru­hú polo­vicu série mrzu­tý, usta­ros­te­ný ale teraz bol vese­lý, uvoľ­ne­ný, vtip­ný (síce kvô­li zma­za­nej pamä­ti)... Taký už dáv­no nebol. Pripomenulo mi to zači­at­ky seri­á­lu. No naj­vi­ac sa mi páči­lo, ako na záver skon­šta­to­val, že život nie je vždy o rados­ti a hrdi­nom je aj vďaka tým zlým zážit­kom a pre­to stra­ta pamä­ti nie je pre neho.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)25. února 2017 Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%) Flash išiel na Earth-2 zachrániť Harryho Wellsa do mesta goríl. Tam sa stretol so starým známym Groddom. Nemám rada opice a gorily, preto som sa na túto epizódu netešila. Úplne pokojne […]
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […]
  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry […]
  • Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%)5. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%) Tím Flash po úspešnom odvrátení invázie goríl na Earth-1 sa chystá spokojne osláviť Valentín. To ale nevedia, že Grodd má v zálohe ďalší plán a úspešne sa dostáva na Earth-1. Začnem ako […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%26. dubna 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97% Po mesačnej prestávke sa vrátil seriál Flash. Je cítiť, že do konca série ostáva už len pár epizód a preto sa stupňuje napätie. V dnešnej epizóde cestoval Flash do budúcnosti, aby odhalil […]
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […]
  • Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%)27. listopadu 2016 Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%) Siedma epizóda seriálu Flash predstavila dvoch speedsterov, ukázala ľadovú kráľovnú Caitlin Snow v plnej paráde a zároveň odhalila identitu tajomného Alchemyho. Siedma epizóda začína […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%3. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že jej nápady mu môžu pomôcť navždy zastaviť Savitara. Tím Flash sa rozhodne vypátrať Tracy Brand, […]
  • Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)22. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%) Táto epizóda je crossoverom (t.j stretom dvoch seriálov Supergirl a Flasha) preto vám v dnešnom zhrnutí nemusia byť všetky postavy známe. Ďalšou zaujímavosťou je, že to bol muzikálový […]