Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Zhodnocení seriálu Ztraceni

Zhodnocení seriálu Ztraceni

Zhodnocení seri­á­lu Ztraceni

10.October.2007 Seriály | Autor: Dagmar Málková

Ze Sydney vyrá­ží leta­dlo smě­řu­jí­cí do Severní Ameriky, když náh­le ztros­ko­tá na nezná­mém, zdán­li­vě neo­byd­le­ném ost­ro­vě. Takto se něko­lik úpl­ně odliš­ných lidí oci­tá napros­to odříz­nu­to od civi­li­za­ce. Brzy se na ost­ro­vě začnou dít podiv­né věci…
Jak jste si jis­tě všimli, naše tele­viz­ní obra­zov­ky už dlou­ho oku­pu­je ame­ric­ký seri­á­lo­vý hit Ztraceni. My máme mož­nost sle­do­vat již tře­tí řadu, kte­rá běží kaž­dou nedě­li na tele­vi­zi Nova.
Co se týče herec­ké­ho obsa­ze­ní, tvůr­ci seri­á­lu měli při výbě­ru šťast­nou ruku. Naopak co se týče divác­ké sle­do­va­nos­ti, tak ta poma­lu, ale jis­tě upa­dá. Snad je to z důvo­du pří­liš­né­ho pro­ta­ho­vá­ní děje, nebo z důvo­du něko­li­ka fil­mo­vých momen­tů, kte­ré jsou sil­ně při­ta­že­né za vla­sy. Tohle by mi odsou­hla­sil dokon­ce i milov­ník béč­ko­vých fil­mů po shléd­nu­tí scé­ny s oživlým kou­řem, kte­rý bez­pro­blé­mo­vě hází s robust­ním čer­no­chem, či umě­le nad­sta­vo­va­né napí­na­vé chvil­ky, dopro­vá­ze­né tajem­ným šep­tá­ním.
Tvůrci seri­á­lu již dáv­no vyu­ži­li důle­ži­tých zvra­tů, jako je naro­ze­ní dítě­te, či nevy­svět­li­tel­né uzdra­ve­ní neplod­né ženy nebo muže na inva­lid­ním vozí­ku atd… Takže v dal­ších seri­ích (mimo­cho­dem plá­nu­je se jich něco přes jede­náct) může­me od scé­náris­tů oče­ká­vat ješ­tě více pře­mrš­tě­né momen­ty a zvra­ty, kte­ré už nebu­dou mít pra­nic spo­leč­né­ho s prv­ní, a mož­ná ani dru­hou serií. Samozřejmě nemů­že­me opo­me­nout i ty zvlášt­ní posta­vy pří­znač­ně nazva­né „Ti dru­zí“, kte­ří se sem tam zje­ví, něko­ho v lep­ším pří­pa­dě une­sou a zase zmi­zí tam, odkud při­šli. Některé divá­ky mož­ná při­lá­ká neu­stá­lé pro­lí­ná­ní mezi rea­li­tou a fik­cí, při­čemž se v seri­á­lu také obje­vu­jí důle­ži­té momen­ty z minu­los­ti jed­not­li­vých osob na ost­ro­vě. Inu skvě­lý nápad, jak vcel­ku jed­no­du­chý děj, plný tajem­ných udá­los­tí, natáh­nout do něko­li­ka neko­neč­ných řad.
Verdikt: Ze začát­ku se ten­to seri­ál zdál skvě­lým způ­so­bem strá­ve­ní neděl­ní­ho veče­ra, ovšem díky již zmi­ňo­va­né­mu pro­ta­ho­vá­ní děje začí­ná ztrá­cet svůj půvab. Co se týče herec­ké­ho výko­nu, ten je v rám­ci svých mož­nos­tí dob­rý. Ovšem scé­nář dal­ších řad výraz­ně pokul­há­vá. Seriál bych dopo­ru­či­la hlav­ně milov­ní­kům napě­tí a tajem­né­ho šep­tá­ní.:)
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „bea27b“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 14
Jan Slezáček napsal dne 10. October 2007 , 8.45

No sly­šel jsem že seri­ál bude mít nako­nec jenom 6 řad,poněvaďž moc ztrá­cí na sledovanosti.Ve tře­tí řadě se toho dost poodhalí,ale ješ­tě více zastře.Myslím že mic nepro­zra­dím když řek­nu že be tře­tí sérii se opět nedo­zví­me co ten dým znamená:-(.Ale ti Druzí dosta­nou ve tře­tí řadě mno­hem bět­ší pro­stor a to i s flashbacky:-)Jinak sou­hla­sím s autor­kou tex­tu:-)

Slávek Anlauf napsal dne 10. October 2007 , 11.22

Je prav­da, že Ztraceným posled­ní dobou dochá­zí dech, ale furt to jsou Ztraceni na kte­ré se vel­mi dob­ře dívá a zkrát­ka chce­te vědět jak to dopad­ne. Proto neo­do­lá­te a stej­ně se na ně půjde­te dívat, i když bude­te pře­dem vědět, že už to zkrát­ka není ono.:)

Ondra napsal dne 10. October 2007 , 17.22

11 řad? To je něja­ký drb. Pokud vím, aktu­ál­ní zprá­vy říka­jí, že budou ješ­tě tři série (čtvr­tá až šes­tá), kaž­dá po 16 dílech. Pokud autor­ka seri­ál sle­du­je týden co týden v něde­li v TV, nedi­vím se, že ji LOST omr­ze­li. Lepší je si to pouš­tět sám tře­ba z DVD, vždy něko­lik dílů za sebou a tře­ba jed­nu sérii shléd­nout během 14 dnů. Pak to má úpl­ně jiné kouz­lo!!!

Zdeněk Vévoda napsal dne 10. October 2007 , 17.54

je fakt, ze ja osob­ne jsem se zase­kl na zacat­ku dru­he rady… ale tech prv­nich cca 15 dilu nes­lo spus­tit oci:) v tech­to slus­ne nasla­plych vecech je vzdyc­ky nej­vet­si pro­blem poznat sprav­nou miru. a je to sko­da, kdyz se pre­kro­ci

J. Měrtl napsal dne 10. October 2007 , 18.05

Přesně tak. 6 řad po 15ti či 16ti dílech, bez pau­zy. Ne jako tomu býva­lo u před­cho­zích řad..

Aldred napsal dne 10. October 2007 , 18.59

“vždy něko­lik dílů za sebou a tře­ba jed­nu sérii shléd­nout během 14 dnů”
- a nebo jako ja, treti serie za 2 dny kdyz jsem byl nemoc­nej, to ma pak tepr­ve to sprav­ne kouz­lo

Andrea Zahradníková napsal dne 10. October 2007 , 20.02

To já zase sle­do­va­la tře­tí řadu po dílu týd­ně a pořád mě to bavi­lo a vždyc­ky jsem nedo­čka­vě čeka­la až vyjde dal­ší díl. Jinak si taky mys­lim, že ten seri­ál na Nově hod­ně ztrá­cí své kouz­lo kvů­li dabin­gu (např. Ben tam vůbec nepů­so­bí tak krás­ně vychca­ně a sliz­ce) a kvů­li dlou­hým reklam­ním blo­kům, kte­ré ten záži­tek pros­tě ruší.

Jiři Tvrdoň napsal dne 10. October 2007 , 21.09

no je prav­da že los­ti upadaj,ale jde vidět že autor­ka nevi­dě­la konec tře­ti řady na te by se urči­tě vyřadila-myslim premieru:flasforeveru coš je něco podob­ne­ho jako flasback jen­že z budouc­nos­ti…. kde jde vidět Jack a Kate z5 v USA!!Pardon jest­li jsem něko­mu pood­ha­lil děj:D a nako­nec bych chtěl řict že u lost nako­nec zusta­nou jen skal­ni fanouš­ci ke kte­rym pat­řim i ja… www.DELETE - Reklama je zaká­zá­na. -Admin-

Jan Slezáček napsal dne 10. October 2007 , 22.16

JJ tele­vi­ze je postrach všech seri­á­lů:-)

Dagmar Málková napsal dne 11. October 2007 , 12.42

Ano, seri­ál Ztraceni bude mít oprav­du pou­ze 6 řad, a tím to se omlou­vám, za myl­né infor­ma­ce, pro­to­že byly z nedů­vě­ry­hod­ných zdro­jů. Jinak jsem už měla tu čest vidět celou tře­tí řadu na dvd, a bylo to doce­la dob­ré uspávadlo:D nechci tím­to popu­dit skal­ní fanouš­ky, ale musím uznat, že 1. řada byla oprav­du návyková:D

J. Měrtl napsal dne 11. October 2007 , 14.15

Poslední díl tře­tí řady byl luxus­ní! Klidně bych to bral i jako konec seri­á­lu.. Ale co si bude­me poví­dat, dru­há série měla taky dob­rej posled­ní díl

Biggy napsal dne 12. October 2007 , 6.34

Si rad­ši pusť­te Prison Break, ani nevím jak tenhle člá­nek vůbec někdo mohl napsat, když je to kaž­dý­mu kdo se na to dívá úpl­ně jas­ný

Biggy napsal dne 12. October 2007 , 10.38

Ten kdo par­krat LOST videl tak si o tom ude­la vlast­ni obra­zek, ale urci­te nebu­de verit neko­mu jine­mu, to je jako kdyz si nekdo pujde kou­pit roh­li­ky, ten dru­hej mu rek­ne, ze jsou nic moc a tak si je nekou­pi, acko­liv jsou ty roh­li­ky vyni­ka­ji­ci.

Ondra napsal dne 12. October 2007 , 14.52

Dagmar Málková: Já to mám zrov­na úpnl­ně nao­pak Uspávadlem pro mě byla prv­ní řada a tře­tí nao­pak sil­ně návy­ko­vá LOST pod­le mě oprav­du zača­li tepr­ve počí­na­je dru­hou sérií… Víc o tom kdyžtak píšu na blo­gu - viz rubri­ka recen­ze na filmovej.blog.cz.

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68844 s | počet dotazů: 210 | paměť: 53701 KB. | 21.01.2022 - 23:55:11