Kritiky.cz > Recenze knih > Žert - kniha

Žert - kniha

466711 image

Jeden muž se po del­ší době vra­cí domů a svůj návrat si před­sta­vo­val tro­chu jinak. To mís­to, kam se vrá­til, na něj neu­dě­la­lo vůbec dojem, spí­še nao­pak. Po pat­nác­ti letech mimo měs­teč­ko, kde vyrůs­tal, mu někte­ré věci a budo­vy při­pa­da­jí spí­še jako kasá­ren­ské cvi­čiš­tě. Nakonec šel na hotel, kte­rý taky nebyl nic moc, ale neměl pro­za­tím na vybra­nou. Vydal se do nemoc­ni­ce. Ne, že by mu něco bylo, ale měl tam zná­mé­ho, dok­to­ra Kostku, kte­rý mu svým způ­so­bem dlu­žil men­ší pro­ti­služ­bu. Byl pře­svěd­če­ný, že se jeho návštěvě potě­ší a nemý­lil se. Chtěl po svém zná­mém půj­čit na jeden večer byt. Doktor Kostka byl zpr­vu zasko­če­ný, ale při­stou­pil na tuto věc.

Doktor Kostka ho ješ­tě před­tím zave­zl do míst­ní­ho holič­ství, kde se ho uja­la mla­dá holič­ka. Nechtěl ostří­hat, pou­ze oho­lit. Když mu roz­tí­ra­la po kůži krém, napa­da­ly ho růz­né myš­len­ky. Vlastně cizí žena ho jem­ně a něž­ně hla­dí, při­čemž s ní nemá nic spo­leč­né­ho a nikdy ji nevi­děl. Ovšem tohle vza­lo za své, jen co jí pohlé­dl do tvá­ře. Nebyl si zpr­vu jis­tý, ale když viděl, že i ona ho pozna­la, tak měl jis­to­tu. Jednalo se o jeho dáv­nou lás­ku Lucii, což si ješ­tě běžel ujis­tit do hote­lu, odkud zavo­lal dok­to­ru Kostkovi, jenž mu vše potvr­dil.

Jednoho dne se šel jen tou­lat oko­lo řeky Moravy, při­čemž vzpo­mí­nal na dobu, kdy ješ­tě tvo­řil pár s už zmí­ně­nou Lucií. V myš­len­kách se vrá­til do doby, kdy byl stu­den­tem fakul­ty a poznal Markétu, se kte­rou začal poslé­ze cho­dit. Po něko­li­ka schůz­kách se roz­ho­dl s Markétou roze­jít, avšak při­šlo mu do toho vel­mi nevhod ško­le­ní na čtr­náct dní, kam měla jeho part­ner­ka odjet. Byl poměr­ně roz­la­dě­ný z toho, že se Markéta na ško­le­ní těší a na nijak jí to neva­dí. Posílali si vzá­jem­ně dopi­sy, ale svým způ­so­bem smut­né. Najednou Markéta pře­sta­la z niče­ho nic odpo­ví­dat, což on nechá­pal.

V srpnu za ní při­jel do Prahy a šli na pro­cház­ku oko­lo Vltavy, kde ji pro­sil o dal­ší schůzku. Markéta jen pozna­me­na­la, aby jí zavo­lal, že se domlu­ví. Když volal dru­hý den, cizí žen­ský hlas v tele­fo­nu mu ozná­mil, že odje­la z Prahy. Byl zkla­ma­ný, ale při­šlo září a s ním opět nástup do ško­ly. Bohužel hned ze začát­ku měl potí­že prá­vě díky Markétě, když ho pozva­li na vyso­ko­škol­ský výbor a zača­li mu poklá­dat jed­nu otáz­ku za dru­hou, hlav­ně, co si spo­lu s Markétou psa­li v dopi­sech. Nakonec ho zba­vi­li funk­ce na Svazu stu­dent­stva a s jejich las­ka­vým svo­le­ním si vzal své věci a ode­šel pryč.

Uběhlo pat­náct let, po kte­ré Lucii nevi­děl, a najed­nou tu byla a on nevě­děl, co si o tom má mys­let. Během všech těch­to myš­len­ko­vých peri­pe­tií v prů­bě­hu času při­šel na to, že jeho zná­mý, dá se říci pří­tel, dok­tor Kostka Lucii milo­val, byl jí mno­hem blíž a také věděl o jejích kro­cích. On – Ludvík, se hně­val sám na sebe, že se ani v nejmen­ším nepo­ku­sil Lucii poro­zu­mět a pocho­pit. Možná, kdy­by tomu tak bylo, tak Lucie by ho neo­pus­ti­la a zůsta­la s ním. Nyní už je pro něj Lucie pros­tě minu­los­tí.

Román Žert od Milana Kundery je z mého pohle­du těž­ký na čte­ní. Není to teda můj šálek kávy, ale zase doká­žu pocho­pit, že někte­rým to může sed­nout, na roz­díl ode mě. Vznikl už vel­mi dáv­no, prv­ní vydá­ní v roce 1967 a prá­vě pro­to jsou tam cítit a vlast­ně i tak tro­chu popsá­ny situ­a­ce, ze kte­rých dýchá teh­dej­ší režim. Dnešní mlá­dež urči­tě v drti­vé vět­ši­ně neví, o čem je řeč, i když by to měli znát ze ško­ly. Milan Kundera je na ško­lách občas i povin­ná čet­ba, tak­že odtud se k tomu­to romá­nu mohou mla­dí lidé dostat. Mě to bohu­žel tedy neza­u­ja­lo, bývám k romá­nům dost kri­tic­ká, a když to není pod­le mého gusta, tak smů­la. Má 368 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Milan Kundera
 • Žánr: román
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 2016


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Život je jinde - kniha8. června 2017 Život je jinde - kniha Tak se mi do rukou dostala další kniha od Milana Kundera, tentokrát Život je jinde. Byla jsem zvědavá, jestli to bude lepší než minule a bohužel nebylo. Kniha je rozdělena na sedm dílů, […]
 • Valčík na rozloučenou - kniha9. června 2017 Valčík na rozloučenou - kniha Příběh začíná v lázních. Začínal podzim a Růžena, která ve zdejších lázních, zabývajících se gynekologickými obtížemi, pracuje jako zdravotní sestra, přemýšlí, jestli se vůbec někdy […]
 • Kniha smíchu a zapomnění - kniha18. listopadu 2017 Kniha smíchu a zapomnění - kniha V roce 1971 má Mirek projevy o boji člověka proti moci. Pečlivě si uschovává deníky a korespondenci i zápisky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjistí, že se jedná o kompromitující materiály […]
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […]
 • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […]
 • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
 • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […]
 • Tři oříšky pro Popelku - kniha15. června 2017 Tři oříšky pro Popelku - kniha Tahle kniha není soubor pohádek jako takových ani není o jedné, která je v názvu. Jedná se o tři velmi známé pohádky, ale jako scénáře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, […]
 • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
 • Ztracený příběh - zachránit druhému člověku život může spasit ten náš7. července 2019 Ztracený příběh - zachránit druhému člověku život může spasit ten náš Chcete prožít emotivní příběh s hledáním vlastního já, své identity? Charles Martin je autorem románu Ztracený příběh. Zpočátku vám může připadat, že je román příliš nudný a fádní, ale […]