Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Žert - kniha

Žert - kniha

466711 image

Jeden muž se po del­ší době vra­cí domů a svůj návrat si před­sta­vo­val tro­chu jinak. To mís­to, kam se vrá­til, na něj neu­dě­la­lo vůbec dojem, spí­še nao­pak. Po pat­nác­ti letech mimo měs­teč­ko, kde vyrůs­tal, mu někte­ré věci a budo­vy při­pa­da­jí spí­še jako kasá­ren­ské cvi­čiš­tě. Nakonec šel na hotel, kte­rý taky nebyl nic moc, ale neměl pro­za­tím na vybra­nou. Vydal se do nemoc­ni­ce. Ne, že by mu něco bylo, ale měl tam zná­mé­ho, dok­to­ra Kostku, kte­rý mu svým způ­so­bem dlu­žil men­ší pro­ti­služ­bu. Byl pře­svěd­če­ný, že se jeho návštěvě potě­ší a nemý­lil se. Chtěl po svém zná­mém půj­čit na jeden večer byt. Doktor Kostka byl zpr­vu zasko­če­ný, ale při­stou­pil na tuto věc.

Doktor Kostka ho ješ­tě před­tím zave­zl do míst­ní­ho holič­ství, kde se ho uja­la mla­dá holič­ka. Nechtěl ostří­hat, pou­ze oho­lit. Když mu roz­tí­ra­la po kůži krém, napa­da­ly ho růz­né myš­len­ky. Vlastně cizí žena ho jem­ně a něž­ně hla­dí, při­čemž s ní nemá nic spo­leč­né­ho a nikdy ji nevi­děl. Ovšem tohle vza­lo za své, jen co jí pohlé­dl do tvá­ře. Nebyl si zpr­vu jis­tý, ale když viděl, že i ona ho pozna­la, tak měl jis­to­tu. Jednalo se o jeho dáv­nou lás­ku Lucii, což si ješ­tě běžel ujis­tit do hote­lu, odkud zavo­lal dok­to­ru Kostkovi, jenž mu vše potvr­dil.

Jednoho dne se šel jen tou­lat oko­lo řeky Moravy, při­čemž vzpo­mí­nal na dobu, kdy ješ­tě tvo­řil pár s už zmí­ně­nou Lucií. V myš­len­kách se vrá­til do doby, kdy byl stu­den­tem fakul­ty a poznal Markétu, se kte­rou začal poslé­ze cho­dit. Po něko­li­ka schůz­kách se roz­ho­dl s Markétou roze­jít, avšak při­šlo mu do toho vel­mi nevhod ško­le­ní na čtr­náct dní, kam měla jeho part­ner­ka odjet. Byl poměr­ně roz­la­dě­ný z toho, že se Markéta na ško­le­ní těší a na nijak jí to neva­dí. Posílali si vzá­jem­ně dopi­sy, ale svým způ­so­bem smut­né. Najednou Markéta pře­sta­la z niče­ho nic odpo­ví­dat, což on nechá­pal.

V srpnu za ní při­jel do Prahy a šli na pro­cház­ku oko­lo Vltavy, kde ji pro­sil o dal­ší schůzku. Markéta jen pozna­me­na­la, aby jí zavo­lal, že se domlu­ví. Když volal dru­hý den, cizí žen­ský hlas v tele­fo­nu mu ozná­mil, že odje­la z Prahy. Byl zkla­ma­ný, ale při­šlo září a s ním opět nástup do ško­ly. Bohužel hned ze začát­ku měl potí­že prá­vě díky Markétě, když ho pozva­li na vyso­ko­škol­ský výbor a zača­li mu poklá­dat jed­nu otáz­ku za dru­hou, hlav­ně, co si spo­lu s Markétou psa­li v dopi­sech. Nakonec ho zba­vi­li funk­ce na Svazu stu­dent­stva a s jejich las­ka­vým svo­le­ním si vzal své věci a ode­šel pryč.

Uběhlo pat­náct let, po kte­ré Lucii nevi­děl, a najed­nou tu byla a on nevě­děl, co si o tom má mys­let. Během všech těch­to myš­len­ko­vých peri­pe­tií v prů­bě­hu času při­šel na to, že jeho zná­mý, dá se říci pří­tel, dok­tor Kostka Lucii milo­val, byl jí mno­hem blíž a také věděl o jejích kro­cích. On – Ludvík, se hně­val sám na sebe, že se ani v nejmen­ším nepo­ku­sil Lucii poro­zu­mět a pocho­pit. Možná, kdy­by tomu tak bylo, tak Lucie by ho neo­pus­ti­la a zůsta­la s ním. Nyní už je pro něj Lucie pros­tě minu­los­tí.

Román Žert od Milana Kundery je z mého pohle­du těž­ký na čte­ní. Není to teda můj šálek kávy, ale zase doká­žu pocho­pit, že někte­rým to může sed­nout, na roz­díl ode mě. Vznikl už vel­mi dáv­no, prv­ní vydá­ní v roce 1967 a prá­vě pro­to jsou tam cítit a vlast­ně i tak tro­chu popsá­ny situ­a­ce, ze kte­rých dýchá teh­dej­ší režim. Dnešní mlá­dež urči­tě v drti­vé vět­ši­ně neví, o čem je řeč, i když by to měli znát ze ško­ly. Milan Kundera je na ško­lách občas i povin­ná čet­ba, tak­že odtud se k tomu­to romá­nu mohou mla­dí lidé dostat. Mě to bohu­žel tedy neza­u­ja­lo, bývám k romá­nům dost kri­tic­ká, a když to není pod­le mého gusta, tak smů­la. Má 368 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Milan Kundera
 • Žánr: román
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 2016
 • Život je jinde - kniha8. června 2017 Život je jinde - kniha Tak se mi do rukou dostala další kniha od Milana Kundera, tentokrát Život je jinde. Byla jsem zvědavá, jestli to bude lepší než minule a bohužel nebylo. Kniha je rozdělena na sedm dílů, […] Posted in Recenze knih
 • Kniha smíchu a zapomnění - kniha18. listopadu 2017 Kniha smíchu a zapomnění - kniha V roce 1971 má Mirek projevy o boji člověka proti moci. Pečlivě si uschovává deníky a korespondenci i zápisky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjistí, že se jedná o kompromitující materiály […] Posted in Recenze knih
 • Valčík na rozloučenou - kniha9. června 2017 Valčík na rozloučenou - kniha Příběh začíná v lázních. Začínal podzim a Růžena, která ve zdejších lázních, zabývajících se gynekologickými obtížemi, pracuje jako zdravotní sestra, přemýšlí, jestli se vůbec někdy […] Posted in Recenze knih
 • Maria Montessoriová - učitelka nové doby9. září 2021 Maria Montessoriová - učitelka nové doby Marie Montessoriová byla významná osobnost ve výchově a vzdělávání dětí. Taktéž první ženou, která se stala lékařkou. Laura Baldiniová je autorkou románu s názvem Maria Montessoriová, […] Posted in Recenze knih
 • Pérka, drátky, kolečka - dvě sestry, jedna role, jeden muž.26. srpna 2021 Pérka, drátky, kolečka - dvě sestry, jedna role, jeden muž. Hledáte zajímavý a silný příběh dvou sester? Milujete divadlo? Tak právě vám je určena novinka Martiny Málkové, jejíž název je Pérka, drátky, kolečka.  Mína Mašlová je velice uznávaná […] Posted in Recenze knih
 • Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté.26. srpna 2021 Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté. Hledáte zajímavé letní čtení? Chcete prožít silný příběh sourozenecké dvojice? Tak právě vám je určena novinka Petry Hülsmannové s názvem Život není skákací hrad.  Nele pracuje v jedné […] Posted in Recenze knih
 • Cyklistka - osud poslední baronky26. srpna 2021 Cyklistka - osud poslední baronky Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete prožít příběh poslední šlechtičny rodu Battaglia Blanky? Tak neváhejte a pusťte se do čtení.  Co vás v knize vlastně čeká? Blanka je poslední […] Posted in Recenze knih
 • Léto v Provence - nádherný román k zamyšlení26. srpna 2021 Léto v Provence - nádherný román k zamyšlení Máte rádi Provence? Milujete romány Lucy Colemanové? Chcete zažít nevšední rok s hlavní postavou Fern? Tak právě Vám je určena kniha s názvem Léto v Provence, jejíž autorkou je Lucy […] Posted in Recenze knih
 • Světla jihu - romantické léto ve Francii24. července 2021 Světla jihu - romantické léto ve Francii Máte rádi knihy? Milujete Francii? Chcete zažít laskavý a okouzlující příběh, který spojuje obě vaše vášně, tj. knihy a Francii? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství MOBA s […] Posted in Recenze knih
 • Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali15. června 2021 Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali Hledáte nezapomenutelný příběh? Máte rádi sny, které se postupem času splní? Tak právě vám je určena novinka Za pět let, jehož autorkou je Rebecca Serleová.  Hlavní postava románu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,70287 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53379 KB. | 20.09.2021 - 03:18:38