Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Žert – jeden z nejlepších filmů Josefa Somra

Žert – jeden z nejlepších filmů Josefa Somra

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 3,60 z 5)
Loading...

Univerzitní poslu­chač Ludvík Jahn (Josef Somr) pošle z jaké­ho­si ško­le­ní své dív­ce a záro­veň kole­gy­ni Markétě (Jaroslava Obermaierová) pohled­ni­ci, na níž mimo jiné napsal: Optimismus je opi­um lid­stva! Zdravý duch pách­ne blbos­tí. Ať žije Trockij! A pro­to­že se píší léta pade­sá­tá, násled­ky na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat. Dívka, jatá posvát­ným citem stra­nic­ké povin­nos­ti, pře­dá pohled­ni­ci fakult­ní orga­ni­za­ci, Jahn je vylou­čen ze stra­ny, vyho­zen z fakul­ty a jako oby­čej­ný voják poslán do trest­ní­ho pra­cov­ní­ho útva­ru nazý­va­né­ho Černý pra­por a pověst­né­ho mimo­řád­ně suro­vým zachá­ze­ním...

Za soci­a­lis­mu muse­lo do tre­zo­ru jít mno­ho pro sou­dru­hy neho­dí­cích se fil­mo­vých pecek. Jaromil Jireš poté v rám­ci Československé nové vlny poté nej­spíš není tak pro­va­ře­ným jmé­nem jako Miloš Forman, Jiří Menzel či Věra Chytilová, jeho Žert adap­tu­jí­cí stej­no­jmen­ný román Milana Kundery ovšem pat­ří jeden z těch nej­pa­měti­hod­něj­ších tre­zo­ro­vých fil­mů. A nejen díky čer­stvé­mu úmr­tí Josefa Somra v jed­né z jeho nej­lep­ších rolí se na film dá vzpo­mí­nat poměr­ně čas­to. I pro­to, že je po 50 letech pořád bra­vur­ní.

Na fil­mo­vém Žertu se ved­le Jireše po sce­náris­tic­ké strán­ce podí­lel i sám Milan Kundera a neby­lo tak nut­né se obá­vat zne­svě­ce­ní Kunderovy romá­no­vé prvo­ti­ny. Samotný román vyšel v roce 1965 a Kundera byl s fil­mo­vou adap­ta­cí vel­mi spo­ko­je­ný. Doba vydá­ní a teh­dej­ší poli­tic­ké pomě­ry ovšem byli základ­ním kame­nem úra­zu, při­čemž je Žert jed­ním z těch fil­mů, kte­rý si zaká­zá­ní vyslou­žil pře­de­vším díky fak­tu, že byl kri­ti­kou teh­dej­ší poli­tic­ké situ­a­ce a je tak jíz­li­vou sati­rou, že nej­spíš musel i pár sou­dru­hům pro­mlu­vit do duše. A pro­to musel rych­le zmi­zet z lid­ské­ho dohle­du.

Samotná záplet­ka se při­tom dle samot­né­ho titu­lu vlast­ně roz­je­de zce­la nevin­ně a bez hlub­ších úmys­lů, uta­ho­vá­ní si ze soci­a­lis­tic­kých ide­á­lů a cílů ovšem jed­no­du­še bylo nepří­stup­né. Žert tak fun­gu­je jako výpo­věď o době, kte­rou si sice někte­ří stá­le mají potře­bu ide­a­li­zo­vat a říkat, že za komoušů pře­ci jen bylo líp, Žert si ovšem svůj zákaz vyslou­žil pře­de­vším díky fak­tu, že sku­teč­ně nasa­zu­je zrca­dlo a při­po­mí­ná nemi­lé obdo­bí čes­ko­slo­ven­ských dějin.

Josef Somr tu ved­le výprav­čí­ho Hudičky z Ostře sle­do­va­ných vla­ků před­vá­dí prav­dě­po­dob­ně svůj nej­vý­raz­něj­ší výkon ve své kari­é­ře, kdy doká­zal přes­ně vystih­nout oběť zhnuse­nou a kra­pet znudě­nou stan­dar­dy pomě­rů teh­dej­ší doby, kdy se s lid­mi jed­na­lo jako s pochyb­ný­mi exis­ten­ce­mi, aby se z člo­vě­ka rázem morál­ně pochyb­ná exis­ten­ce sta­la. Iniciativě Ludvíka v podá­ní Somra se tak v pod­sta­tě nelze divit, kdy by sice šel snad­no ozna­čit za tra­gic­ké­ho anti­hr­di­nu, kte­ré­mu jeho doba nepře­je ani s dosáh­nu­tím cílů v rám­ci ven­de­ty, výpo­věď Žertu je ovšem nejen tra­gic­ká, ale i rea­lis­tic­ká. Monstra tvo­ří jen dal­ší mon­stra.

Žert v souč­tu vyzní­vá tragi­ko­mic­ky, kdy člo­věk nemu­sí nut­ně na svě­tě pobý­vat něko­lik dekád, aby mu došlo, že se tady řeže do pra­vé­ho masa. Někteří se s pokra­ču­jí­cí soci­a­lis­tic­kou nad­vlá­dou smí­ři­li, jiní (v pří­pa­dě doži­tí) trpě­li až do roku 1989. Filmový Žert je navíc i díky účas­ti Kundery tím typem adap­ta­ce, kte­rý stě­žej­ní moti­vy a pře­sah původ­ní­ho díla neo­se­kal a nespláchl, v rám­ci fla­shbac­ku sáze­jí­cích na POV a řadě­ním Jireše mezi Československou novou vlnu spo­jo­va­nou pře­de­vším s výji­meč­ný­mi a pře­sa­ho­vý­mi díly, kte­rým Žert bez pochy­by je...

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
  • Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odhaluje oficiální podobu 57. ročníku26. dubna 2023 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odhaluje oficiální podobu 57. ročníku Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary představil oficiální podobu letošního 57. ročníku, který se bude konat od 30. června do 8. července 2023 v historickém českém lázeňském městě. Po […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Buko – 60 %2. října 2022 Buko – 60 % Po sedmi letech (konkrétně od zdařilé pohádky Sedmero krkavců) se vrací režisérka a scenáristka Alice Nellis se svým celovečerním filmem na plátna kin. Vypráví v něm o ženě, které táhne na […] Posted in Filmové recenze
  • Tři Tygři ve filmu: JACKPOT14. srpna 2022 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT Není žádným tajemstvím, že já Tři ostravské tygry moc nemusím, a sKORO NA rovinu říkám, že mi jejich svérázný smysl pro humor mnohdy lehce uniká, jindy mě míjí obloukem a občas mám po […] Posted in Filmové recenze
  • Velká premiéra – Recenze – 40 %23. července 2022 Velká premiéra – Recenze – 40 % Velká premiéra je novým filmem režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota, který jej stejně jako své předchozí celovečerní počiny Díra u Hanušovic a Kvarteto napsal spolu se […] Posted in Filmové recenze
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Adelheid27. května 2022 Adelheid Jsou filmy, které se člověku vyhýbají, a v mém případě neznám lepší příklad než Adelheid, další mistrovské dílo režiséra Františka Vláčila. Zatímco Markétu Lazarovou nebo Údolí včel jsem […] Posted in Filmová klasika
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87684 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61852 KB. | 25.09.2023 - 12:35:41