Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Ženy mého muže

Ženy mého muže

Premiéra: 29. října 2009

 

Životy lidí ve stře­do­ev­rop­ské met­ro­po­li opouš­tí v důsled­ku unáh­le­né­ho život­ní­ho sty­lu lid­skost a duchov­ní hod­no­ty. Herečka Vera má nej­lep­ší léta za sebou a její slá­va doha­sí­ná v mode­rá­tor­ském křes­le. Veřin man­žel Daniel zatím svá­dí mla­dé model­ky, boju­je s nad­měr­nou agre­si­vi­tou a psy­chic­ký­mi zkra­ty. Děvče, se kte­rým strá­vil noc v hote­lu, najdou mrt­vé. Stává se hlav­ním pode­zře­lým a sám sebe se ptá, zda by byl scho­pen zabít...


 

Film Ženy mého muže roz­ví­jí více pří­bě­hů. Všechny ale sou­vi­sí s osu­dem man­žel­ské­ho páru Very (48) a Daniela (52). Vera je medi­ál­ní hvězda, kte­rá má nej­lep­ší léta za sebou. Z úspěš­né hereč­ky se sta­la mode­rá­tor­ka tele­viz­ní show. Daniel je maji­te­lem zaběh­nu­té pro­dukč­ní agen­tu­ry. Ona se sou­stře­dí na zbyt­ky své slá­vy, on na reklam­ní kam­paň pro Japonce. Jejich man­žel­ství už dáv­no uvízlo ve sle­pé ulič­ce. Žijí spo­lu jak­si na dál­ku, jen tak jeden ved­le dru­hé­ho. 

 Po neče­ka­ném tele­fo­ná­tu z Makedonie při­chá­zí do jejich rodi­ny Liana (16). Její mat­ka byla Slovenka. Nic víc ji nevá­že k zemi, kde se sho­dou okol­nos­tí prá­vě oci­tá. O štěs­tí se ale člo­věk může poku­sit kde­ko­liv. Liana zasáh­ne pře­de­vším do pří­bě­hu Very. Nechce nic měnit, je pří­liš pla­chá na to, aby pře­tvá­ře­la věci k obra­zu své­mu. A pře­ci se vše obrá­tí. Liana je ztě­les­ně­ním toho, co se z Veřina živo­ta vytra­ti­lo a zane­cha­lo za sebou pocit prázd­no­ty. Na nic si nehra­je, ve své nai­vi­tě je napros­to prav­di­vá. To ve Veře pro­bu­dí novou cit­li­vost. Do vlast­ní talk show začne zvát hos­ty, kte­ří sto­jí na okra­ji medi­ál­ní pozor­nos­ti. Jejím posled­ním hos­tem je sama Liana. Děvče, vystra­še­né z cizí­ho pro­stře­dí, nedo­ká­že ze sebe dostat ani slo­vo. Vera zapo­me­ne na záchran­ný kruh své pro­fe­si­o­na­li­ty a před kame­ra­mi se Lianě vyzná ze své­ho obdi­vu k ní. To je konec její kari­é­ry.

 

Daniel zatím stá­le čas­tě­ji trpí psy­chic­ký­mi zkra­ty, kte­ré mu naru­šu­jí pra­cov­ní vzta­hy i sou­kro­mí. Celá věc zajde tak dale­ko, že se sta­ne pode­zře­lým z vraž­dy. V par­ku obje­ví uškr­ce­nou model­ku z jeho agen­tu­ry. Daniel s ní byl noc před­tím na hote­lu, nic víc si nepa­ma­tu­je. Mohl to udě­lat. Vera i Daniel se dosta­li do bodu, kde se vyčer­pá­vá jed­na život­ní eta­pa. Jít dál zna­me­ná oto­čit se novým smě­rem. Náš pří­běh kon­čí ve chví­li, kdy už mají to nej­hor­ší za sebou, ale ješ­tě přes­ně nevě­dí, co bude násle­do­vat. Příležitost se jim otví­rá ve změ­ně­né rodin­né situ­a­ci.

Scénář fil­mu Ženy mého muže zís­kal 1. mís­to ve scé­náris­tic­ké sou­tě­ži CENA TIBORA VICHTY v roce 2005 v Bratislavě.

 Film Ženy mého muže je reflexí sou­čas­né­ho živo­ta s jeho dob­rý­mi, i s těmi hor­ší­mi strán­ka­mi. Scénář roz­ví­jí něko­lik pří­bě­hů – dvě roz­děl­ná part­ner­ství a detek­tiv­ní linii. Všechny jsou však pro­po­je­ny s osu­dem man­žel­ské­ho páru, kte­rý již není scho­pen lás­ky. Na dru­hé stra­ně jiný pár stá­le hle­dá vel­ká slo­va, jako jsou lás­ka a smrt. Detektivní linie odha­lu­je tajem­ství zúčast­ně­ných, záha­du, proč posta­vy nedo­ká­žou být sku­teč­né.

 Scénář je obo­ha­ce­ný o odkaz, jak je mož­né lidem uká­zat důle­ži­tost slo­va lás­ka, mezi­lid­ské vzta­hy, a jak je důle­ži­té pře­hod­no­ce­ní naše­ho život­ní­ho sty­lu, kari­é­ry a vnitř­ních hod­not. Oslovuje nás výzva, aby kaž­dý z nás doká­zal zasta­vit ten­to vlast­ní kolo­toč a doce­nit všech­ny tyto hod­no­ty dří­ve, než bude poz­dě.

 

zdroj: SPI International


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34500 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56816 KB. | 02.07.2022 - 07:24:51