Kritiky.cz > Speciály > ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie

ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie

word image

PREMIÉRA 7.LISTOPADU

Příběh fil­mu reži­sér­ky Lenky Kny, nato­če­ný pod­le námě­tu sce­nárist­ky Hany Cielové, se ode­hrá­vá na odleh­lé vyso­ko­hor­ské cha­tě na Slovensku. Tam se sho­dou náhod ocit­ne hlav­ní hrdin­ka, úspěš­ná maji­tel­ka praž­ské bio­ka­vár­ny Helena v podá­ní Anny Polívkové. Nadšená zastán­ky­ně zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu je svo­bod­nou mat­ku osmi­le­té­ho syna „Kulíška“, s nímž chce strá­vit ve slo­ven­ských horách poklid­né Vánoce. Její před­sta­vy poho­do­vé idy­ly však změ­ní setká­ní se dvě­ma dia­me­t­rál­ně odliš­ný­mi bra­t­ry, milov­ní­ky adre­na­li­nu, a ona se tak nechtíc sta­ne sou­čás­tí jis­kři­vě humor­né­ho milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku.

Bratry ve fil­mu před­sta­vu­jí Martin Dejdar jako star­ší Richard a Marek Němec coby živel­ný mlad­ší Mišo. Richard, uza­vře­ný horal a instruk­tor adre­na­li­no­vých spor­tů, se sám sta­rá o malou dcer­ku Zuzu, kdež­to Mišo, záchra­nář Horské služ­by, je milov­ní­kem zába­vy a lama­čem žen­ských srd­cí. A tahle nesou­ro­dá tro­ji­ce se sejde na sně­hem zapa­da­né vyso­ko­hor­ské cha­tě Samota, tak­že o legra­ci ani roman­ti­ku není nou­ze.

Humornou notu do pří­bě­hu vná­še­jí i sta­rost­li­ví rodi­če Heleny v podá­ní Bolka Polívky a Jany Preissové. Oblíbená hereč­ka se tím­to sním­kem vra­cí po dlou­hých letech před fil­mo­vou kame­ru. „Je to o rodi­ně a hra­ju milu­jí­cí babič­ku, kte­rou v reál­ném živo­tě jsem, a pra­cu­ji s kole­gy, kte­ří jsou mému srd­ci blíz­cí,“ pro­zra­di­la Jana Preissová důvod, proč tuto roli při­ja­la. „Je to krás­né hrát Janě man­že­la. My jsme ve fil­mu man­že­lé už asi pade­sát let, a je tedy dovo­le­no se tro­chu špič-kovat. To jsme si uží­va­li,“ dodal Bolek Polívka, kte­rý ve fil­mu popr­vé hra­je otce své sku­teč­né dce­ři.

V nové čes­ké zim­ní kome­dii Ženská na vrcho­lu, kte­rá je plná humo­ru, lás­ky a krás­ných zasně­že­ných exte­ri­é­rů, uvi­dí divá­ci i Janu Krausovou, Marka Adamczyka, Danicu Jurčovou, Romana Pomajba, popu­lár­ní­ho slo­vin­ské­ho her­ce Matjaže Javšnika a talen­to­va­né dět­ské her­ce − Antonína Holoubka a Emmu Voksovou.

Hudba k fil­mu je dílem reno­mo­va­né­ho muzi­kan­ta Michala Pavlíčka, pís­ně nazpí­va­li Kamil Střihavka, Bára Basiková a Matěj Ruppert.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...