Kritiky.cz > Recenze knih > Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

074

Máte chuť dozvě­dět se více o zaze­nu či zeno­vém budd­his­mu? Pak sto­jí za to pro­stu­do­vat tuto kni­hu. Jedno čte­ní však nesta­čí. Je tře­ba se nad východ­ním uče­ním zamys­let.

V 60. letech 20. sto­le­tí se vel­mi rych­le na Západě roz­ši­řo­va­la cen­t­ra zen-buddhismu. Potom zača­lo uče­ní zapa­dat a vystří­dal jej budd­his­mus thé­ra­vá­do­vý i tibet­ský. Společnost nyní vyzná­vá min­d­ful­ness, vychá­ze­jí­cí z medi­ta­ce vší­ma­vos­ti a mají­cí původ v thé­ra­vá­do­vé odno­ži. Zatímco tato uče­ní svá­dě­jí k meta­fy­zic­kým a inte­lek­tu­ál­ním spe­ku­la­cím, ryzí zen, repre­zen­to­va­ný Sawakim, je pří­mo­ča­rý.

V kni­ze jsou uvá­dě­ny myš­len­ky, pro­mlu­vy i rady japon­ské­ho uči­te­le zenu Róšiho Kódó Sawakiho (1880–1965), zazna­me­na­né jeho nej­bliž­ší­mi žáky. Sám nikdy nic nena­psal, namís­to toho po celý život ces­to­val po Japonsku a vyu­čo­val zen. Publikace je psá­na popu­lár­ní, sro­zu­mi­tel­nou for­mou. Vyskytují se v ní dokon­ce i vul­ga­rismy, aby spo­ji­tost se živo­tem byla co nejau­ten­tič­těj­ší.

Kódó v raném dět­ství osi­řel a do 15 let vyrůs­tal na peri­fe­rii u rodin­né­ho zná­mé­ho, jenž obcho­do­val s lam­pi­o­ny, ale v pod­sta­tě se živil hazar­dem. V šest­nác­ti letech ute­kl z domo­va, byl při­jat do kláš­te­ra Eihedži a poz­dě­ji se stal mni­chem. Ve dva­ce­ti jej povo­la­li do armá­dy. Vojenská služ­ba trva­la 3 roky, avšak vypuk­la vál­ka mezi Ruskem a Japonskem, v níž bojo­val až do její­ho skon­če­ní v roce 1906. Poté stu­do­val vyš­ší odbor­nou ško­lu budd­his­tic­kých stu­dií a budd­his­tic­ký semi­nář, kte­rý opus­til až roku 1912. Po dru­hé svě­to­vé vál­ce se roz­ho­dl se svým žákem Kóšó Učijamou pro­mě­nit opuš­tě­ný kláš­ter Antaidži v mís­to zasvě­ce­né čis­té pra­xi zaze­nu a stal se jeho opa­tem. Mezi jeho násle­dov­ní­ky pat­řil rov­něž Jasuo Dešimaru, jeden z hlav­ních misi­o­ná­řů zeno­vé­ho budd­his­mu na Západě. Kódó ces­to­val po celé zemi a pořá­dal medi­ta­ce zaze­nu, let­ní tábo­ry, vyu­čo­val mni­chy i lai­ky, před­ná­šel na uni­ver­si­tách či věz­ni­cích. V dub­nu 1935 byl jme­no­ván pro­fe­so­rem na uni­ver­zi­tě v Komazawě a v pro­sin­ci téhož roku také jed­ním z hlav­ních kně­ží v Sódžiži, jed­no­ho z před­ních chrá­mů ško­ly Sótó.

Publikace obsa­hu­je 48 krát­kých kapi­tol s názvy, jež shr­nu­jí dané téma, mimo jiné Najít sám sebe a stvo­řit svůj vlast­ní život, Čím více ze sebe vydáš, tím budeš klid­něj­ší, Setkat se s pra­vým já, Zazen je sta­rý patri­ar­cha, kte­rý je záro­veň tvým zce­la novým „já“, Zazen je vzne­še­ný, pro­to­že uni­ver­zum je vzne­še­né, Neexistuje žád­ný pro­blém, kte­rý by se ihned nevy­ře­šil, pokud bys odhléd­nul od sebe sama, Tvůj pád začne ve chví­li, kdy se oddě­líš od uni­ver­za jako cel­ku, Zazen zna­me­ná potvr­dit nej­no­věj­ší já.

Výroky v jed­not­li­vých oddí­lech jsou krát­ké a nena­va­zu­jí na sebe, pro­to je lze číst zce­la samo­stat­ně. Brožura vysti­hu­je pod­sta­tu toho­to uče­ní a vybí­zí k zamyš­le­ní nad smys­lem živo­ta, hro­ma­dě­ním majet­ku i dal­ší­mi téma­ty. Sawakiho pro­mlu­vy jsou aktu­ál­ní i dnes, šede­sát let po jeho smr­ti. Zaujmou nejen znal­ce budd­his­mu a zaze­nu, ale též laic­kou veřej­nost.

Na závěr bych zmí­ni­la auto­ro­va slo­va:

„Není tře­ba, abys tolik pře­mýš­lel o tom, zda jsi šťast­ný nebo ne, a jest­li tě život baví nebo ne. I toho, co tě baví, budeš mít jed­nou dost, a v tom, co tě tolik neba­ví, zase můžeš najed­nou najít zalí­be­ní.“

 

Autor: Kódó Sawaki

Název: Zen je ta nej­vět­ší lež všech dob

Vydal: Nakladatelský dům Grada pod znač­kou Alferia

Formát: 150 × 200 mm

Počet stran: 214 stran

Datum vydá­ní:  2020

ISBN: 978-80-271-1020-9

Hodnocení: 85 %

  • K porodu bez obav2. března 2017 K porodu bez obav Těhotenství a porod představují významné období v životě ženy a páru. Můžeme na ně být sebelépe připraveni, přesto nás vždy překvapí. Aby nepříjemných překvapení bylo co nejméně, mohou se […] Posted in Recenze knih
  • Janek Gregor20. října 2016 Janek Gregor Narodil se v Praze. Vystudoval Střední uměleckou školu, hrál v divadle Ta Fantastika, nyní pracuje na volné noze v oboru. Mezi jeho záliby patří tanec, gymnastika, zpěv a bojové sporty. […] Posted in Profily osob
  • Zombik – 3710. prosince 2018 Zombik – 37 Posted in Komiks
  • Rekonstrukce bez stavebního povolení9. června 2020 Rekonstrukce bez stavebního povolení Všichni, kteří někdy nějakou tu rekonstrukci prováděli, ví, že vše vyžaduje velmi důkladnou přípravu. Rekonstrukce není totiž spojena pouze s výběrem vybavení nebo firmy, jak si mnozí […] Posted in Pro domov
  • Sitcom Clip | Marvel Studios’ WandaVision | Disney+2. února 2021 Sitcom Clip | Marvel Studios’ WandaVision | Disney+ Posted in Videa
  • Terapie III – EPIZODA 16: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana31. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 16: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana Míša Marka obviní z toho, že si zamyká stůl před Pavlíkem. Zuzana chce i přes matčiny protesty doprobrat případ stalkingu. Hedvika dceři vyčítá výběr kamarádů, Zuzana ji zase osočí, že […] Posted in Spoilery
  • #92 - Konkurs (1999)7. prosince 2020 #92 - Konkurs (1999) Tohle rozhodně není klasický japonský horor, který si pod tímhle pojmem představíte. Ale japonské horory nejsou jen duchařiny. Konkurs Ôdishon Japonsko, 1999, 115 […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Herecká výročí 5.9. - 11.9.5. září 2016 Herecká výročí 5.9. - 11.9. 5.9 1902 - narodil se Darryl F. Zanuck, americký filmový producent (†1979) 1939 - narodil se George Lazenby, australský herec 1940 - narodila se Raquel Welch, americká herečka […] Posted in Profily osob
  • Festivalovy pulmaraton 20176. května 2018 Festivalovy pulmaraton 2017 Posted in Videa
  • P.S. Miluji Tě -12. března 2008 P.S. Miluji Tě - P.S. Miluji Tě - Recenze 22.12.2007 premiera-tydne Přečteno: 419 krát […] Posted in Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,16036 s | počet dotazů: 206 | paměť: 52762 KB. | 17.05.2021 - 06:42:23
X