Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zen a hotovo aneb Když méně je více

Zen a hotovo aneb Když méně je více

Zen
Zen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Mluvením rýži neu­va­říš.“

Zenové pří­slo­ví

Knih o osob­ní pro­duk­ti­vi­tě najde člo­věk v kaž­dé knihov­ně nebo knih­ku­pec­tví plné poli­ce. Je ale tro­chu para­do­xem, když chce­me svůj život a prá­ci zjed­no­du­šit, že najed­nou sto­jí­me opět před sto­hy a sto­hy papí­ru. Každý navíc dopo­ru­ču­je něco tro­chu jiné­ho, ale všich­ni se dušu­jí tím, že oni mají prav­du a že ty dal­ší poslou­chat nemá­me.

Podle čeho se teda ori­en­to­vat, když chce­me něco, co oprav­du fun­gu­je? Dlouho jsem pát­ral po něčem sku­teč­ně tref­ném v této oblas­ti. Doma se hro­ma­di­ly kni­hy z knihov­ny, člán­ky z inter­ne­tu, ale stá­le to neby­lo ono. Navíc jsem si pořád říkal, co je sak­ra špat­ně, že kdy­ko­li pát­rám po jed­no­du­chém pra­vi­dle, sto­jí pře­de mnou zase pade­sát stran nej­růz­něj­ších poky­nů.

Pak to vyře­ši­la náho­da. Nebo vyře­ši­la, pomoh­la tomu. Narazil jsem někde na jmé­no Leo Babauta a něko­lik stran kni­hy Zen a hoto­vo. A po dlou­hé době mi někdo dal pád­né argu­men­ty proč si kni­hu o osob­ní pro­duk­ti­vi­tě kou­pit. Tím prv­ním byl malý for­mát lehce pře­rost­lé A6, kte­rý se poho­dl­ně vejde na stůl nebo do braš­ny, když si chce člo­věk číst v MHD. Kniha má navíc méně než 150 stran a je vel­mi čti­vá, tak­že ji člo­věk sku­teč­ně pře­lous­ká za odpo­led­ne.

Babauta krom sil­né účin­nos­ti vlast­ních rad nará­ží na to, proč jsou ostat­ní sys­témy koli­krát spí­še na ško­du. Buď posky­tu­jí straš­ně moc drob­ných rad, kte­ré uži­va­te­le ako­rát zma­tou, nebo sice něko­lik poměr­ně účin­ných, kte­ré ale neak­cep­tu­jí jaké­ko­li při­způ­so­be­ní se a nutí člo­vě­ka, aby kom­plet­ně pře­vrá­til vlast­ní život. Což o to, někdy je to potře­ba, ale udě­lám to až teh­dy, když uvi­dím, že postu­py v kni­ze oprav­du k něče­mu jsou.

Naprosté jádro Babautovy kni­hy se dá shr­nout čtyř­mi slo­vy –shro­máž­di, roz­třiď, naplá­nuj, konej. To posled­ní je samo­zřej­mě nej­dů­le­ži­těj­ší a na samot­né koná­ní je kla­den nej­vět­ší důraz. Z absen­ce koná­ní totiž vychá­zí nej­vět­ší stre­so­vý fak­tor – straš­ně moc toho roz­dě­lá­me, ale málo­co dokon­čí­me. Osobně tomu říkám, že člo­věk pak nemá vol­né slo­ty. Jako když na kaž­dý port v počí­ta­či při­po­jí­te přes pro­dlu­žo­vač­ky tři zaří­ze­ní a pak se diví­te, že všech­no leze straš­ně poma­lu.

Celkově kni­ha obsa­hu­je deset kapi­tol, z nichž není tře­ba vyu­ží­vat všech­ny a autor posky­tu­je sys­tém, u kte­ré­ho počí­tá s tím, že si ho čte­nář při­způ­so­bí obra­zu své­mu. Navíc – a to je ohrom­ný klad opro­ti jiným kni­hám, se kte­rý­mi jsem měl co do čině­ní – Babauta se neo­pa­ku­je. Když je jed­na myš­len­ka vyslo­ve­na, je zakom­po­no­vá­na do dal­ší­ho výkla­du, ale není opa­ko­vá­na. Systém Zen a hoto­vo (ZTD – Zen To Done) navíc počí­tá s prů­běž­nou revi­zí a vylep­še­ním, tak­že pokud začne coko­li fun­go­vat i v jiné for­mě, nechť se tomu uži­va­tel nebrá­ní.

Dalším fak­to­rem, kro­mě samot­né­ho vyko­ná­vá­ní den­ních či týden­ních cílů je uni­ver­sál­ní rada zbav­te se nepo­třeb­né­ho. Tomuhle jsem se brá­nil straš­ně dlou­ho. ale nako­nec jsem si sta­no­vil pev­né fak­to­ry, a co jejich sítem nepro­šlo, šlo pryč. Jedním z nich je, že co jsem neměl rok v ruce, to nepo­tře­bu­ju. Samozřejmě, že člo­věk je pak nas*** sám na sebe, pro­to­že něco mu najed­nou chy­bí. Ale to mís­to může být zabrá­no věcí jinou a navíc jsem zjis­til, že v uvol­ně­ném pro­sto­ru se pra­cu­je straš­ně dob­ře a že nechat věci jít je ohrom­ně osvo­bo­zu­jí­cí pocit.

Poslední výho­dou ZTD, kte­rou chci zmí­nit (ovšem zda­le­ka ne posled­ní jako tako­vou), je fakt, že už po prv­ním pře­čte­ní pře­jde kni­ha člo­vě­ku ply­nu­le do hla­vy a při prak­ti­ko­vá­ní rad i do krve. Ten sys­tém je tak jed­no­du­chý, sro­zu­mi­tel­ný a účin­ný, že se veli­ce rych­le stá­vá sou­čás­tí vaše­ho vlast­ní­ho myš­le­ní. Aspoň u mě to tak bylo a jsem za to straš­ně rád.

Základ: pří­ruč­ka osob­ní pro­duk­ti­vi­ty

Navíc:

  • co je jed­nou řeče­no, není opa­ko­vá­no
  • for­mát, sklad­nost, dél­ka
  • vyso­ká sro­zu­mi­tel­nost
  • jed­no­du­chá pou­ži­tel­nost sys­té­mu samot­né­ho

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,42000 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58195 KB. | 08.08.2022 - 22:22:15