Kritiky.cz > Recenze knih > Zemřeš v další kapitole

Zemřeš v další kapitole

kniha zemres v dalsi kapitole

Mělo to být rutin­ní vyšet­řo­vá­ní vraž­dy. Policistka Eva Dallasová, kte­rá je vyšet­řo­vá­ním pově­ře­na, ale obdr­ží tip z neče­ka­né­ho zdro­je - od autor­ky thrille­rů, kte­rá zlo­čin pozná­vá ze strá­nek vlast­ní kni­hy. Eva se tedy schou­lí s kocou­rem u krbu a čte, aby si spi­so­va­tel­či­no tvr­ze­ní potvr­di­la. Čas ale ubí­há až pří­liš rych­le... a pokud se zlo­či­nec oprav­du inspi­ro­val ve zmi­ňo­va­né kni­ze, čeká na Evu spous­ta prá­ce, pro­to­že se teď jed­ná jen o dru­hou kapi­to­lu v dlou­hé sérii. Najde Eva vra­ha dřív, než zemře někdo dal­ší?

Knihu Zemřeš v dal­ší kapi­to­le, kte­rá je 46. dílem v kniž­ní sérii o newy­or­ských poli­ci­cis­tech pra­cu­jí­cích na oddě­le­ní vražd,  napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Nora Roberts pod pseu­do­ny­mem J.D. Robb. Protože se děj pří­bě­hu ode­hrá­vá v roce 2061, najde­te v kni­ze růz­né sci-fi prv­ky, kte­ré jen oži­ví už tak ori­gi­nál­ní záplet­ku.

Nevadí, pokud jste nečet­li před­cho­zí díly ze série. Tahle kni­ha se dá číst i jako samo­stat­ný román. Eva Dallasová je sym­pa­tic­ká hlav­ní hrdin­ka, kte­rá nechy­bí ani odhod­lá­ní, ani smy­sl pro humor. Zvlášť vtip­né jsou její roz­ho­vo­ry s kole­gy­ní Peabodyovou. I dal­ší kole­go­vé z oddě­le­ní jsou zají­ma­ví a jejich osu­dy roz­hod­ně upou­ta­jí. Nechybí ani roman­ti­ka, kte­rá je občas slad­ká a občas oko­ře­ně­na odváž­ný­mi ero­tic­ký­mi pasá­že­mi.

Spolu s Evou při vyšet­řo­vá­ní navští­ví­te nej­růz­něj­ší mís­ta od hodi­no­vé­ho hote­lu plné­ho pro­sti­tu­tek až po már­ni­ci a luxus­ní síd­lo. Vrah je odha­len poměr­ně rych­le, ale to vůbec neva­dí, pro­to­že už samot­né pát­rá­ní a sna­ha o zatknu­tí jsou pořád­ně napí­na­vé, stej­ně jako závě­reč­ný výslech, kte­rý odha­lí moti­va­ci pacha­te­le. A prá­vě tohle napě­tí, ori­gi­nál­ní záplet­ka, pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní a kom­bi­na­ce sci-fi prv­ků dělá z téhle kni­hy detek­tiv­ku, kte­rá má šan­ci zaujmout i lidi, kte­ří tenhle žánr nor­mál­ně nečtou.

 

Hodnocení: 85%

 

 

Zemřeš v dal­ší kapi­to­le

Autorka: J. D. Robb

Originální název: Dark in Death

Překlad: Zdík Dušek

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 328

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,24768 s | počet dotazů: 219 | paměť: 53272 KB. | 17.04.2021 - 02:24:54
X