Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Zemřel představitel Supermana

Zemřel představitel Supermana

V nedě­li 10. říj­na 2004 zemřel herec Christopher Reeve. Po pádu z koně byl devět let upou­tán na inva­lid­ní vozík. Představitel legen­dár­ní­ho Supermana, jehož prv­ní díl jej v roce 1978 pro­sla­vil, v sobo­tu po srdeč­ní zásta­vě upa­dl do bez­vě­do­mí. Večer byl pře­ve­zen do newy­or­ské nemoc­ni­ce Northern Westchester Hospital, kde, aniž by se pro­bral k vědo­mí, dal­ší den ve 23:30 SELČ sko­nal.V roce 1978 se Christopher Reeve před­sta­vil v roli komik­so­vé­ho hrdi­ny s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi, Supermana. O dva roky poz­dě­ji již násle­do­va­lo dal­ší pokra­čo­vá­ní, za dal­ší tři roky tu byl tře­tí díl a v roce 1987 spat­řil svět­lo svě­ta Superman IV: The Quest for Peace, kte­ré­ho si Reeve dokon­ce sám napsal. Kromě toho nato­čil dal­ších téměř čty­ři­cet fil­mů (něko­lik i po úra­zu), dva tele­viz­ní reží­ro­val a dal­ší pro­du­ko­val.

Osudový zvrat při­šel 27. květ­na roku 1995. Na jez­dec­ké sou­tě­ži v Culperer County ve stá­tě Virginia odstar­to­val Christopher Reeve se svým plno­krev­ní­kem Eastern Express. Ten před jed­nou pře­káž­kou zasta­vil, Reeve pře­pa­dl přes jeho hla­vu a utr­pěl zlo­me­ni­nu 2. krč­ní­ho obrat­le. Od té doby byl od krku dolů ochr­nu­tý a jeho dýchá­ní musel kon­t­ro­lo­vat respi­rá­tor.

Po měsí­cích reha­bi­li­ta­ce, kte­rá mu umož­ni­la dýchat samo­stat­ně del­ší dobu, se začal věno­vat pro­blé­mům život­ní­ho pro­stře­dí, bez­do­mov­cům, pod­po­ře umě­ní atd. Jeho nej­vět­ší úsi­lí však smě­řo­va­lo na pod­po­ru výzku­mu léč­by pora­ně­ní páte­ře. V roce 2000 pohnul uka­zo­váč­kem a spe­ci­ál­ní cvi­če­ní mu umož­ni­lo posí­lit nohy a ruce. Podařilo se mu také zno­vu zís­kat cit v někte­rých čás­tech těla.

Christopher Reeve se naro­dil 25. září 1952 v New Yorku. S prv­ní ženou Gae Extonovou má dce­ru Alexandru a syna Matthewa. Podruhé se ože­nil v roce 1992 a jeho man­žel­kou se sta­la Dana Morosiniová, se kte­rou má syna Willa.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87236 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55824 KB. | 22.05.2022 - 03:13:08