Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Klubové filmy > Země (Tierra) (1996)

Země (Tierra) (1996)

Zeme
Zeme

V té smrš­ti fil­mů co se na nás neu­stá­le valí z Ameriky, Británie, kri­mi seri­á­lů z Německa, ale i poměr­ně úspěš­ných sním­ků z Ruska, Číny či Japonska se mi zdá že se zapo­mí­ná na ne až tak main­stre­a­mo­vé fil­my z jiných kra­jin. Například ze Španělska... ano uhod­li jste, film Tierra je Španělský 🙂 a má ho na svě­do­mí výbor­ný špa­něl­ský reži­sér Julio Medem (mož­ná jste vidě­li v tele­vi­zi jeden z jeho posled­ních fil­mů Sex a Lucía).

Příběh hubi­če sní­tek na polích špa­něl­ské­ho ven­ko­va se může zdát tro­chu nud­ný, ale věř­te, není tomu tak. Hlavní hrdi­na Angel, je člo­věk s roz­dvo­je­nou osob­nos­tí. Celý film sle­du­je­me jak jed­nou pře­váh­ne jeho roman­tič­těj­ší část, podru­hé ta divo­čej­ší. Snímek je i pro­tkán roz­ho­vo­ry těch­to dvou čás­tí, kdy se kaž­dá cho­vá tro­chu jinak. Každá má jiný názor na život, kaž­dá se zami­lu­je do jiné ženy (i ty jsou dost odliš­né, typic­ká před­sta­vi­tel­ka matek a děv­ka). Jak se s tím Angel vyrov­ná­vá? A jak na to rea­gu­jí ostat­ní? Podívejte se sami :-).

Nádherný film, kte­rý toho i po závě­reč­ných titul­kách hod­ně zane­chá a jen tak neo­de­z­ní. Sám jsem po prv­ním shléd­nu­tí nevě­děl na co jsem se to vlas­tě díval, ani pří­běh jsem pořád­ně nepo­cho­pil, ale věděl jsem, že jsem prá­vě shlé­dl výjmeč­ný sní­mek, na kte­rý bude stát za to se podí­vat zno­va. Pokud máte rádi neu­cho­pi­tel­né fil­my, fil­my s tro­chu mystic­kým náde­chem a kous­kem roma­ti­ky, je Tierra prá­vě pro vás.

Info

Režie: Julio Medem

Rok uve­de­ní: 1996

Originální název: Tierra

Země: Španělsko

Délka fil­mu: 125 min

Obsazení

Carmelo Gómez, Emma Suárez, Silke, Karra Elejalde, Txema Blasco, Nancho Novo, Ane Sánchez, Juan José Sánchez, Ricardo Amador, Pepe Viyuela, Vicente Haro, César Vea, Miguel Palenzuela

Ocenění

Cena Goya za nej­o­ri­gi­nál­něj­ší hud­bu pro Alberta Iglesiase (1997)

Cena Goya za nej­lep­ší spe­ci­ál­ní efek­ty pro Reyese Abadese (1997)

Cena za nej­lep­ší špa­něl­ský film Prizes OLID of Valladolid (1996)

Speciální oce­ně­ní kri­ti­ků mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu v Sao Paulo (1997)

Odkazy

*Odkaz na film jsem bohu­žel nena­šel, pokud by se vám to poved­lo, napiš­te ho pro­sím v komen­tá­řích.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77860 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55881 KB. | 24.05.2022 - 07:18:57