Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Želvy Ninja v komiksu

Želvy Ninja v komiksu

Ninja
Ninja
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když jsem byl škol­ní dít­ko, sle­do­val jsem v tele­vi­zi Želvy Ninja. Byl to ame­ric­ký seri­ál, kte­rý se přes­ně hodil pro sko­ro nác­ti­le­té děti. Nebyla to ale prv­ní mož­nost, jak v zemi půvo­du sle­do­vat gene­tic­ky upra­ve­né žel­vič­ky. Úplně prv­ní fanouš­ci želv byli čte­ná­ři komik­sů, kte­ří už v roce 1984 obje­vi­li tvor­bu začí­na­jí­cích tvůr­ců Kevina Eastmana a Petera Lairda.

První komiks se dostá­vá po více 31 letech i k nám u do Čech. V červ­nu moh­li všich­ni komik­so­ví fanouš­ci sla­vit. První díl z 40. ten­kých  komik­so­vých kní­žek o cca 150 strán­kách se obje­vil v inter­ne­to­vých obcho­dech.

Na roz­díl od ani­mo­va­né­ho seri­á­lu, kte­rý je při­pra­ven pro dět­ské fanouš­ky a hodí se na víken­do­vé dopo­led­ne, tak komiks od prv­ní­ho dílu pat­ří dospě­lým fanouškům. Nejen, že je v něm hod­ně krve a bru­ta­li­ty, ale i malíř­ské umě­ní jejich tvůr­ců je vel­mi syro­vé.

První kni­ha komik­sů se sklá­dá ze čtyř nava­zu­jí­cích pří­bě­hů, kte­ré sto­jí za nej­dů­le­ži­těj­ším kano­nem Želvy Ninja vesmí­ru. Vypravuje vznik čtyř želv a jejich mis­trem Třískou. Spojení s novi­nář­kou April O’Neilovou a samo­zřej­mě před­sta­vu­je prv­ní­ho vel­ké­ho pro­tiv­ní­ka Trhače s jeho kla­nem bojov­ní­ků „Foot/ Noha“.

Ninja

Původní ame­ric­ký komiks byl pou­ze čer­no­bí­lý a je dob­ře, že se k nám dostá­vá kolo­ro­va­ná ver­ze pro moder­něj­ší fanouš­ky. Jádro drs­né­ho komi­su ale zůsta­lo a opro­ti ani­mo­va­né­mu seri­á­lu je mno­ho změn. Jedním z důle­ži­tých prv­ků je to, že žel­vy Leonardo, Raphael, Michelangelo a Donatello nelze roze­znat pod­le jejich pásek na očích. Poznají se pou­ze pod­le jejích bojo­vých měčů a nuča­ky…

Komiks se mi čte vel­mi dob­ře, je zábav­ný a drs­ný. Hodí se do mé knihov­ny a urči­tě si kou­pím jeho dal­ší díly. V září vychá­zí díl dru­hý, ve kte­rém se dozví­me dal­ší podrob­nos­tí v pokra­ču­jí­cím pří­bě­hu. Je při­pra­ve­no vydat všech 40 dílů. Těším se na to, až se mé děti za 10 let podí­va­jí do mé knihov­ny a budou se bavit komiksy.

www.comicscentrum.cz/distribuce/zelvy_ninja_1/zelvy_ninja_1_PR.html

Recenzi jsem napsal pro web Kultura21.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,61405 s | počet dotazů: 259 | paměť: 59979 KB. | 19.08.2022 - 23:23:28