Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles

Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V zápla­vě růz­ných Pokémonů a Digimonů si na zele­né zmu­to­va­né Želví Ninjy vzpo­me­ne málo­kdo. Ti, kte­ří je před lety zbož­ňo­va­li, obdi­vo­va­li a neda­li na ně dopus­tit už jsou odrost­lej­ší a k dneš­ní mlá­de­ži se Donatello, Raphael, Michelangelo a Leonardo dostá­va­li jen spo­ra­dic­ky. Jenže vy všich­ni, kte­ří jste jejich dob­ro­druž­ství sle­do­va­li se zata­je­ným dechem a s  oči­ma tak vyku­le­ný­ma, že hro­zi­lo jejich vypad­nu­tí z důl­ků, dávej­te pozor. Jsou tady, jsou zpát­ky a  jsou ve for­mě. Tentokrát nejde ani o ruč­ně kres­le­nou ani o  hra­nou ver­zi, ale o kom­plet­ně 3D ani­mo­va­ný celo­ve­čer­ní titul, kte­rý v kinech nalez­ne­te pod názvem Želvy Ninja (v ori­gi­ná­le TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles).

I přes mé oče­ká­vá­ní, že TMNT se vrh­ne na mapo­vá­ní začát­ků Želv Ninja, aby sezná­mi­li sou­čas­né tee­nage­ry s jejich počát­ky, není tomu tak. Děj je zasa­zen do doby, kdy byl pora­žen ústřed­ní nepří­tel zmu­to­va­ných hrdi­nů Trhač a ochra­na měs­ta (potaž­mo svě­ta) před zká­zou už pro ně není smys­lem živo­ta. Leonardo (James Arnold Taylor) byl vyslán do džun­gle, aby pil­ně tré­no­val, Michelangelo (Mikey Kelley) se baví tím, že si nasa­zu­je obří hla­vu a  roz­ve­se­lu­je návštěv­ní­ky naro­ze­ni­no­vých večír­ku, Donatello (Mitchell Whitfield) radí uži­va­te­lům počí­ta­čů s  pomo­cí non­stop tele­fon­ní lin­ky, jen Raphael (Nolan North) se v přestro­je­ní za Nightwatchera sna­ží udr­žet klid v uli­cích. Právě on nedo­ká­že odpus­tit Leonardovi, že pone­chal jejich tým bez vede­ní a ode­šel. Mistr Tříska (Mako) napja­tě oče­ká­vá návrat Leonarda, aby opět sce­lil rodi­nu. A to ješ­tě netu­ší, že svě­tu hro­zí obrov­ské nebez­pe­čí…

Jelikož jde o film a ne o jeden z řado­vých dílů seri­á­lu, mohl být děj o něco vypi­lo­va­něj­ší. I přes­to, že se dojde na něko­lik málo zvra­tů, není vůbec žád­ný pro­blém odhad­nou to, jakým smě­rem se bude TMNT ode­bí­rat. Pro fanouš­ky „fia­lo­vé“ a  „žlu­té“ žel­vy mám
špat­nou zprá­vu, nej­ví­ce pro­sto­ru dostá­vá Raphael a Leonardo a jejich spor. Ani tady se neko­ná žád­né pře­kva­pe­ní a vy za pár minut vytu­ší­te, že nako­nec (neměl bych pro­zra­zo­vat nic pod­stat­něj­ší­ho z děje, ale tohle by vám stej­ně hned došlo) sta­nou bok po boku. Michelangelo a Donatello ustu­pu­jí troš­ku do poza­dí a to je ško­da (nejen pro­to, že Donatello je můj favo­rit :)).

Slušnou náplas­tí je to, že všich­ni ze čtve­ři­ce cha­rak­te­ro­vě více méně odpo­ví­da­jí svým kres­le­ným před­lo­hám. Leonardo je roz­váž­ný a klid­ný, Raphael váš­ni­vý a rebe­lant­ský, Michelangelo praš­tě­ný a  puber­tál­ní a Donatello vyna­lé­za­vý a vese­lý. Přidání tře­tí­ho pro­sto­ru zele­ným klu­kům na cha­risma­tu neu­bra­lo. Nejsou ale jedi­ný­mi „sta­rý­mi“ zná­mý­mi, kte­ří se vra­ce­jí. Máme tu i Caseye Jonese (Chris Evans) a  nej­ob­lí­be­něj­ší žen­skou posta­vu April O´Neil (Sarah Michelle Gellar).

Pokud si pro­hléd­ne­te jmé­na v  závor­kách, vidí­te, že jsou to zná­má jmé­na (pře­kva­pi­vě až na dabé­ry hlav­ní čtve­ři­ce, kte­ří tak pro­slu­lí nejsou) a hlas někte­rým posta­vám pro­půj­či­li i dal­ší celebri­ty jako asij­ská krás­ka Ziyi Zhang (Křižovatka smr­ti 2, Klan léta­jí­cích dýk), Patrick Stewart (tri­lo­gie X-Men, seri­ál Star Trek), Laurence Fishburne (tri­lo­gie Matrix, Mission: Impossible III) nebo Kevin Smith (úspěš­ný reži­sér a  před­sta­vi­tel legen­dár­ní fil­mo­vé posta­vy mlčen­li­vé­ho Boba).

A i přes anga­žo­vá­ní tak­to zvuč­ných jmen byl roz­po­čet fil­mu pou­hých 34 mili­o­nů dola­rů. To se ale odra­zi­lo na tech­nic­ké strán­ce Želv Ninja. Prostředí a před­mě­ty jsou zpra­co­vá­ny výteč­ně, ale posta­vy jsou na tom hůře. Největší chy­bou je jejich malá detail­nost. Ale ve jmé­nu spra­ve­dl­nos­ti je na obra­nu TMNT nut­né uvést, že jejich ani­ma­ce není zase tak špat­ná ve srov­ná­ní s jiný­mi 3D fil­my, kte­ré mají něko­li­ka­ná­sob­ně vět­ší finanč­ní pro­střed­ky.

Zaslechl jsem pár výtek týka­jí­cích se toho, že titul je málo akč­ní. Nemohu s tím sou­hla­sit, Želvy Ninja jsou pro­lo­že­ny dosta­teč­ným množ­stvím bojo­vých sek­ven­cí, kte­ré při­chá­ze­jí v rela­tiv­ně malých časo­vých odstu­pech. Jsou navíc zpra­co­vá­ny cel­kem sviž­ně, tak­že si není na co stě­žo­vat.

Je fajn, že se TMNT poda­ři­lo zacho­vat atmo­sfé­ru kres­le­né­ho seri­á­lu. Zpracování je moder­něj­ší, ale Želvy Ninja jsou stá­le pova­ho­vě stej­né. To je potě­šu­jí­cí zprá­va hlav­ně pro fanouš­ky. Divákům, kte­ří nic moc o  této čtve­ři­ci netu­ší a setka­li se s  ní jen okra­jo­vě nebo vůbec posta­čí zprá­va, že Želvy Ninja jsou zábav­ným akč­ním „ani­má­čem“, kte­rý tech­nic­ky a dějo­vě mír­ně pokul­há­vá, ale sluš­ně


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,70184 s | počet dotazů: 250 | paměť: 61542 KB. | 28.11.2022 - 05:09:54