Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY

ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY

Zelvy2 b
Zelvy2 b

Tak si může­te vychut­nat dru­hé menu Pizzy želv. Druhý díl komik­so­vé série Želvy Ninja: Menu čís­lo 2 lze už kou­pit.  Pokračuje v zave­de­ném pří­bě­hu čtyř želv. Na kon­ci prv­ní­ho dílu jsme opus­ti­li gene­tic­ky upra­ve­né pla­zy v době, kdy byl zajat jejich men­tor Tříska.

Příběh pokra­ču­je dál. Zvířecí Ninjové pokra­ču­jí v hle­dá­ní a dosta­nou se mimo naši pla­ne­tu Zemi a obje­ví nové pro­tiv­ní­ky i přá­te­le a samo­zřej­mě si zopa­ku­jí své bojo­vá umě­ní a stí­ha­jí flir­to­vat i se svo­jí vel­mi oblí­be­nou repor­tér­kou April.

Druhé menu se sklá­dá se čtyř vel­mi nava­zu­jí­cí­mi pří­běhy, kde si člo­věk musí pře­číst celou kni­hu od A do Z a samo­zřej­mě si musí odsko­čit i do prv­ní­ho menu, kde si zopa­ku­je vše, na co dru­hý díl rea­gu­je a pří­bě­ho­vě nava­zu­je.

První kni­ha byla pou­ze o Zemi, dru­há je už o „mimo­zem­ské“ inva­zi. Tvůrci se zača­li odva­zo­vat, vymys­le­li mno­ho nových postav a nepřá­tel, tech­nic­kých vymo­že­nos­tí a samo­zřej­mě i zbra­ní, a tak v někte­rých oka­mži­cích jsou zbra­ně želv pou­ze pro ozdo­bu a jejich štěs­tí se jim při­le­pí vel­mi na paty.

Komiks jako Želvy Ninja nejsou pro děti. Kresba je syro­vá a není to žád­ná pohád­ka. To, že po komik­su v papí­ro­vém vydá­ní ame­ric­ká tele­vi­ze nato­či­la i dět­ský seri­ál je čte­ní v kli­du křes­la nepod­stat­né.  Želvy pozná­me pou­ze dle jejich zbra­ní a všech­ny mají stej­ný šátek na očích.

Ninja
V loni šel i ame­ric­ký film. Ten se oprav­du nedá s kniž­ním vydá­ním vůbec srov­ná­vat. Jak pří­bě­hem, tak poje­tím pro danou část popu­la­ce.

Po pře­čte­ní dru­hé­ho dílu se zno­va těším na díl tře­tí a budu postup­ně shá­nět, dokud nevy­jdou všech­ny díly. Velmi dou­fám, že nakla­da­tel­ství své plá­ny dodr­ží a dočkám se celé­ho kom­ple­tu ve své sbír­ce. Ne jako tetra­lo­gie Noe, kte­rá zůsta­la v ČR pou­ze ve ¾.

Jak asi budu psát v kaž­dé recen­zi dílu z kom­ple­tu želv, tak pro fanouš­ky komik­su a ame­ric­ké his­to­rie je nut­nost mít všech­ny díly pěk­ně v polič­ce v kom­ple­tu.

Recenzi jsem napsal pro web Kultura21.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,11823 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56628 KB. | 02.07.2022 - 05:18:30