Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Želvy Ninja o Vánocích

Želvy Ninja o Vánocích

Zelvy
Zelvy

Tak byly Vánoce, co pak by si komik­so­ví fanouš­ci moh­li přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké nové pří­běhy. Pro fanouš­ky Želv Ninja je při­pra­ven v obcho­dech tře­tí díl. Menu čís­lo 3, kte­ré spl­ňu­je pod­mín­ky úspěš­né­ho pokra­čo­vá­ní.

Po prv­ním a dru­hém díle se zno­va Želvy Ninja vrha­jí do svě­ta mra­kodra­pů a ten­to­krát o Vánočních pří­bě­zích. Čtyři pří­běhy jed­not­li­vých Želv, kte­ré nám při­ná­ší nakla­da­tel­ství Comics Centrum, nás oče­ká­va­jí jed­no­du­ché pří­běhy. Přináší pří­běhy o Vánocích, kte­ré můžou ve měs­tě, kde naši mutan­ti žijí v kana­li­zač­ních sto­kách, naše žel­vy zažít.

Každá kapi­to­la je věno­vá­na jed­not­li­vé­mu osu­du jed­no­mu z ochrán­ců spra­ve­dl­nos­ti. Jak Michelangelo, Leonardo, tak i jejich brat­ři v této tře­tí čás­ti zaži­jí svůj 30 strán­ko­vý pří­běh, kte­rý odha­lí jejích dob­ré vlast­nos­ti. A to pro­ti nim ani nemu­sí stát jejich pro­tiv­ní­ci, jako je tře­ba­klan Foot nebo mimo­zemš­ťa­ni. Naprosto jim sta­čí, aby zaži­li svůj Vánoční pří­běh s dob­rým kon­cem. Vrátí se zno­vu do svých kaná­lů a jejich men­tor Tříska je pochvá­lí.

Zelvy 1

Je dob­ré naplá­no­vat Vánoční pří­běhy  zrov­na v době Vánoc a vánoč­ních svát­ků. Nakladatelství se to poved­lo, a tak v rám­ci pří­bě­ho­vé­ho pokra­čo­vá­ní „To be con­ti­nu­ed“ se těším na dal­ší díl, kdy se po krát­kém obje­ve­ní a smr­ti ihned v prv­ním pří­bě­hu v prv­ním svaz­ku vrá­tí zno­va nej­vět­ší pří­běh Želv Ninja.

Asi jako v před­cho­zím díle, tak i tře­tí díl se mi hod­ně líbí. Četbu na pokra­čo­vá­ní, kde se něco děje, a líbí se mi celý komiks, mám rád. Tím, že nakla­da­tel­ství postup­ně vydá­vá jed­not­li­vé díly, se těším na dal­ší pokra­čo­vá­ní, kte­ré budu rád zno­vu recen­zo­vat.

ZelvyNinja2

  • Scénář a kres­ba: Kevin Eastman a Peter Laird
  • Překlad: Hana Studeničová
  • Počet stran: 160 barev­ných
  • Vazba: bro­žo­va­ná s mat­ným lakem
  • Rozměry: šíř­ka: 154 mm, výš­ka: 234 mm, šíř­ka hřbe­tu: 12,5 mm
  • Věkové dopo­ru­če­ní: 15+
  • ISBN: 978-80-86839-98-1
  • EAN: 9788086839981
  • Vydalo: Comics Centrum 

Recenzi jsem sepsal pro web Kultura21.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,01248 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56659 KB. | 01.07.2022 - 10:44:29