Kritiky.cz > Filmové premiéry > Želary

Želary


Píší se čty­ři­cá­tá léta, doba pro­tek­to­rá­tu a oku­pa­ce Čech a Moravy Němci. Eliška je mla­dá dív­ka, toho času nedo­stu­do­va­ná lékař­ka, z důvo­du násil­né­ho uza­vře­ní vyso­kých škol. Pracuje jako zdra­vot­ní sest­ra v měst­ské nemoc­ni­ci. Má milost­ný poměr se sym­pa­tic­kým a úspěš­ným chi­rur­gem Richardem. Eliška i Richard, stej­ně jako jejich spo­leč­ný pří­tel dok­tor Chládek, jsou zapo­je­ni do taj­né­ho domá­cí­ho odbo­je.Jedné noci při­ve­zou na chi­rur­gic­kou kli­ni­ku těž­ce pora­ně­né­ho muže, ven­ko­va­na ze vzdá­le­ných pohra­nič­ních hor. Muž potře­bu­je nut­ně trans­fúzi. Má stej­nou krev­ní sku­pi­nu jako Eliška. Ta mu svým dár­cov­stvím zachrá­ní život. Tak se krví navá­že pou­to, kte­ré v našem pří­bě­hu vyús­tí ve zvlášt­ní, neo­by­čej­ně sil­ný milost­ný vztah mezi moder­ní, měst­skou, vzdě­la­nou Eliškou a bar­bar­ským, pří­rod­ním mužem s dět­skou duší - Jozou.

Odbojová sku­pi­na, v níž jsou léka­ři zapo­je­ni, je dekon­spi­ro­vá­na a pro­ná­sle­do­vá­na gesta­pem. Všem hro­zí smrt. Zatímco vedou­cí sku­pi­ny, pri­mář Richard, mile­nec Elišky, přes noc zmi­zí do ile­ga­li­ty, pro Elišku její spo­lu­bo­jov­ní­ci za její­mi zády narych­lo vymys­lí jiný, zdán­li­vě bez­peč­ný úkryt. Dohodnou se s paci­en­tem Jozou, aby Elišku ukryl ve své dře­vě­ni­ci dale­ko v horách. S faleš­ný­mi doku­men­ty, s novou iden­ti­tou je Eliška, nyní Hana, donu­ce­na ze dne na den opus­tit měst­ský život a stát se ženou hora­la. Žít upro­střed divo­ké pří­ro­dy, v hor­ské ves­ni­ci, kde se zasta­vil čas před sto pade­sá­ti lety. Tato ves­ni­ce slu­je tajem­ným názvem Želary.

Želary jsou pří­bě­hem o stře­tu dvou roz­díl­ných svě­tů, dvou růz­ných lid­ských povah. Jsou pří­bě­hem o zvlášt­ním vzta­hu, ze stra­chu, obav a nedů­vě­ry, dokon­ce i z odpo­ru vyrost­lé sil­né osu­do­vé lás­ky Elišky-Hany k Jozovi. Lásky tme­le­né spo­leč­ným úsi­lím pře­žít.

Želary jsou rov­něž vyprá­vě­ním o nád­her­ném kusu země, kde se vše odví­jí v sou­la­du s pří­ro­dou a její­mi čas­to kru­tý­mi, pra­vě­ký­mi záko­ny, jimž se člo­věk musí při­způ­so­bit, ctít je a vychá­zet z nich ve svém počí­ná­ní. Eliška se o to v našem pří­bě­hu, byť klo­potně, ale o to vehe­ment­ně­ji sna­ží.

V nepo­sled­ní řadě jsou Želary i dra­ma­tic­kým pří­bě­hem plným neče­ka­ných osu­do­vých zvra­tů, ode­hrá­va­jí­cích se na Bohem zapo­me­nu­tém mís­tě, v jakém­si oku ura­gá­nu upro­střed vál­kou zkou­še­né Evropy.

videoupou­táv­ka (0,6 MB)
videoupou­táv­ka (1,10 MB)
videoupou­táv­ka (1,6 MB)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)7. ledna 2014 Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE) Natáčení ZLODĚJKY KNIH začalo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb využil ateliérů, ve kterých filmový architekt Simon Elliott (Železná lady) postavil dům Hubermanových a to na smyšlené […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Tajemné okno16. dubna 2004 Tajemné okno OBSAH Přestože ví, že by měl sedět u počítače a psát další knihu nebo alespoň na chvíli vylézt ze své staré chaty a projít se se svým psem okolo jezera, úspěšný spisovatel Mort Rainey […]
  • Premiéry v kinech 27.8.201527. srpna 2015 Premiéry v kinech 27.8.2015 Dneska do kin jdou čtyři filmy. Od dokumentu po akční film. Bláznivá dovolená Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold (Helms) kráčí ve stopách svého otce a […]
  • Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou17. října 2017 Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou Nový český film 8 hlav šílenství režisérky Marty Novákové (která debutovala v roce 2006 celovečerním hraným snímkem Marta) rozhodně není mainstreamovou zábavou pro každého. I přes účast […]
  • Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové 26. září 2012 Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové Nový český celovečerní dokumentární film Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama, inspirovaný životními osudy herečky Doroty Nvotové, začíná tento týden natáčet v Nepálu autorka a režisérka […]
  • Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )1. dubna 2004 Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY ) Reuben - sklamaný a zničený nevěrou své novomanželky se nečekaně potká na večírku se svou bývalou, pohlednou, spolužačkou Polly. Zjišťuje, že on a Polly se k sobě vůbec nehodí, ale i […]
  • Premiéra Českého filmu : "Jménem krále"25. května 2009 Premiéra Českého filmu : "Jménem krále" Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II.   Na zásnuby, které mají usmířit znesvářené  rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]