Kritiky.cz > Recenze knih > Ze dna až na vrcholky hor

Ze dna až na vrcholky hor

MojePacif

Dnešní doba je zamě­ře­na na výkon, dra­vost a úspěch měře­ný finanč­ním ohod­no­ce­ním. Kdo nespl­ňu­je ale­spoň někte­ré z těch­to měří­tek, neob­sto­jí ve spo­leč­nos­ti a je na něj pohlí­že­no jako na méně­cen­né­ho.  U řady lidí je pak jen otáz­kou času, kdy se pro­je­ví psy­cho­so­ma­tic­ké pro­blémy, kte­ré s sebou tako­vý zdán­li­vý neú­spěch při­ná­ší.  Někdo se roz­hod­ne pro řeše­ní pomo­cí medi­ka­men­tů a návštěvy psy­chi­at­ra. Někdo volí odliš­nou ces­tu a čas­to i doslo­va. S pout­ní­ky na slav­né sva­to­ja­kub­ské ces­tě do Compostelly se momen­tál­ně roz­trh­nul pytel a brzy bude pro změ­nu out ten, kdo ji nikdy neab­sol­vo­val.  Navzdory narůs­ta­jí­cí maso­vos­ti si však kaž­dý z pout­ní­ků zaslou­ží respekt už jen za to, že se roz­ho­dl vystou­pit ze své kom­fort­ní zóny a začít se pohy­bo­vat.

Stejnou pouť  se v rám­ci své psy­cho­hy­gi­e­ny roz­hod­la vyko­nat i začí­na­jí­cí novi­nář­ka Monika Benešová, kte­rá odchá­ze­la pra­co­vat do Prahy s poci­tem, že teď jí svět leží u nohou a ona všem uká­že. Postupem času došla ke zjiš­tě­ní, že život v per­ma­nent­ním stre­su s neko­neč­nou řadou schůzek a uzá­vě­rek  před­sta­vu­je všech­no, jen ne to, po čem celou dobu stu­dia tou­ži­la. Ke vše­mu se navíc při­da­ly i vlek­lé zdra­vot­ní potí­že a bylo roz­hod­nu­to. Monika se sta­la pout­ni­cí. Ale s ohle­dem na zalid­ně­nost evrop­ské­ho kon­ti­nen­tu a vytí­že­nost cest do Španělska, nena­šla na svém puto­vá­ní to, co hle­da­la. Rozhodnutí  pře­su­nout se na seve­ro­a­me­ric­ký kon­ti­nent pak bylo jen otáz­kou času a dal­ším logic­kým kro­kem k uzdra­ve­ní těla i duše. Kniha Moje paci­fic­ká hře­be­nov­ka při­ná­ší auten­tic­ký pohled na to, jak to cho­dí na jed­nom z nej­zná­měj­ších tre­ků svě­ta.

N legen­dár­ní Pacifickou hře­be­nov­ku vedou­cí z jihu na sever úze­mím USA a Kanady roč­ně nastou­pí zhru­ba  tři tisí­ce lidí, ale do úspěš­ných, kte­ří ji pro­šli oprav­du celou, jsou jen nece­lé dvě stov­ky z nich a Monika Benešová pat­ří mezi ně. Jak pro­jít 4.300 km sama v divo­či­ně, pře­žít a nezbláz­nit se? Tohle všech­no se dozví­te na strán­kách kni­hy, kte­rou autor­ka po svém návra­tu napsa­la, aby inspi­ro­va­la ostat­ní a uká­za­la, že i rela­tiv­ně sla­bá a nemoc­ná žena, může obstát ve svě­tě med­vě­dů, pum, zimy, hor­ka a neko­neč­né pus­ti­ny.

V kni­ze najde­te pes­trou smě­si­ci prak­tic­kých rad a návo­dů, jak, kde, za kolik a co nakou­pit. Rady k dopra­vě, vyba­ve­ní, jídlu po tra­se a kem­po­vá­ní se stří­da­jí s popi­sem poci­tů, kte­ré autor­ka na ces­tě pro­ží­va­la zvláš­tě v obdo­bí, kdy šla něko­lik dnů sama a nepo­tka­la na své ces­tě lid­skou bytost. Jak se pro­čí­tá­te ke kon­ci kni­hy, zjiš­ťu­je­te jak moc je patr­ná pro­mě­na z prin­cez­ny s psy­cho­so­ma­tic­ký­mi pro­blémy na sil­nou mla­dou ženu, kte­rá je roz­hod­nu­ta svo­je pro­blémy řešit a vyře­šit. Na kni­ze je patr­né, že ji psa­la oso­ba s novi­nář­ský­mi zku­še­nost­mi, kte­rá doká­že zaujmout čte­ná­ře věc­nos­tí, nad­hle­dem a sebe­i­ro­nií.

Pro něko­ho může Moje paci­fic­ká hře­be­nov­ka před­sta­vo­vat odde­cho­vé čte­ní k neděl­ní kávě, pro dal­ší­ho pří­le­ži­tost k zamyš­le­ní, že vět­ši­na pro­blé­mů je řeši­tel­ná, když člo­věk sám chce a pro pár lidí snad bude i inspi­ra­cí. Možná se za pár let dočká­me dal­ší kni­hy popi­su­jí­cí ces­tu vedou­cí k ozdra­ve­ní duše i těla a autor vzpo­me­ne, že prv­ním impul­zem pro něj byla Monika Benešová a její ame­ric­ké puto­vá­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka3. dubna 2019 Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka Pacifická hřebenovka je turistická hřebenovka ve Spojených státech, která je dlouhá 4286 kilometrů a patří mezi nejtěžší turistickou trasu na světě. Ročně se na ní vydá zhruba 3000 lidí, a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová8. října 2017 Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová Spojovačky zvané dot-to-dot již snad ani není třeba představovat, na našem trhu se objevily již před drahnou chvílí a ihned si našli své milovníky. Spojovačky nabízí ze změti na první […]
  • Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života6. října 2017 Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života Jan van Helsing umí upoutat pozornost. Nejen šokujícími názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za milion…), teď nám třeba radí si tu kulku hlavou neprohánět, ale také se vším klidem […]
  • A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.31. srpna 2018 A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život. Tato kniha ukazuje, že během života se učíme mnoha věcem jenom proto, abychom zjišťovali (znovu a znovu), že většina toho, co jsme si osvojili, je buďto chybná nebo irelevantní. Velká část […]
  • FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek.20. června 2016 FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek. FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek. Překlad Magdaléna Pomikálková. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5701-8. Košíkářství patří k nejstarším řemeslům na světě. […]