Kritiky.cz > Ze života > Zdraví, nejcennější dar!

Zdraví, nejcennější dar!

chřipkaaa

Začíná poma­lu pod­zim a pro mno­hé lidi to zna­me­ní jedi­né – nemoc. Všude cho­dí lidé s kapes­ní­ky u nosu, lékár­ny se plní nemoc­ný­mi a lékař­ské ordi­na­ce pras­ka­jí ve švech. Přesto já pod­zim milu­ji. Hlavně asi pro­to, že pat­řím mezi ty šťast­něj­ší a chřip­ky a různá nachla­ze­ní se mi čas­to vyhý­ba­jí.

Plískanice, vítr a lijá­ky pat­ří k pod­zi­mu. Stejně tak jako v posled­ní době hod­ně narůs­ta­jí­cí epi­de­mie chři­pek a angín. Já úpl­ně nejsem zastán­ce bra­ní růz­ných vita­mí­nů na imu­ni­tu. Podle mě si kaž­dý orga­nis­mus musí imu­ni­tu sám „vypěs­to­vat“. Znám jed­nu hod­nou paní lékár­ni­ci, kte­rá má dva syny. Oběma od mala – asi defor­ma­ce z povo­lá­ní, dáva­la vita­mí­ny. Kluci také od mala hod­ně maro­di­li, a pro­to jim vita­mí­ny při­dá­va­la. A víte, na co pak za pár let při­šla? Že prá­vě kvů­li vita­mí­nům její chlap­ci byli stá­le nemoc­ní! Proto než si kou­pím něja­ké vhod­né doplň­ky pro zdra­ví, tak si na ten­to pří­pad vzpo­me­nu a opa­tr­ně vybí­rám. Spíše si vždy kou­pím Lichořeřišnici, ve for­mě kapek. Tu mohu vře­le dopo­ru­čit! Nejen, že má sko­ro oka­mži­tý úči­nek, mám to vyzkou­še­né na záně­ty močo­vých cest, ale ješ­tě i dob­ře chut­ná! A to je vel­ká výho­da, hlav­ně pro děti!

V dří­věj­ších dobách tře­ba tako­vá anti­bi­o­ti­ka nee­xis­to­va­la a lidé se léči­li jen bylin­ka­mi a mas­tič­ka­mi. Někdy se to poved­lo, ale mno­ho­krát bohu­žel neza­bra­lo vůbec nic. Ještě, že medi­cí­na jde stá­le dopře­du!

Mnoho lidí na nachla­ze­ní pou­ží­vá zázvor. Myslím si, že v posled­ní době je zázvor hod­ně oblí­be­ný. Mám jed­no­ho kole­gu, kte­rý si ho sko­ro den­ně strou­há do čaje. Samozřejmě jen v pod­zim­ních a zim­ních časech. Říká, že to je dob­rá pre­ven­ce. No nevím, stej­ně vždy, když je chřip­ko­vá epi­de­mie, chy­tí ji. Člověk, pokud se necí­tí dob­ře, tak by měl zkrát­ka zalézt do poste­le pod peři­nu a neší­řit náka­zu dál. Jenže to je v dneš­ní době vel­ký pro­blém! Aby lidé nema­ro­di­li, tak zaměst­na­va­te­lé jim vyplá­ce­jí spe­ci­ál­ní pré­mie „za nemoc“ a pak se vše pře­chá­zí a tím i vzni­ka­jí růz­né epi­de­mie. Skoro kaž­dý člo­věk totiž sly­ší na pení­ze. Což v dneš­ní době chá­pu! Ale kaž­dý by si také měl uvě­do­mit, že zdra­ví je jen jed­no a že ani zla­tem ho nena­hra­dí­me!

Samozřejmě, že já jsem také něko­li­krát pře­cho­di­la něja­ké to nachla­ze­ní, ale čím je člo­věk star­ší, tím si na sebe dává vět­ší pozor. Aspoň já to takhle mám. Moje mam­ka také pod­ce­ni­la, že si její tělo stě­žu­je, stá­le si mys­le­la, že všech­no bude dob­ré, že je to jen jaká­si viró­za. Po půl roce, kdy měla stá­le zvý­še­nou tep­lo­tu, se odhod­la­la jít k léka­ři a uká­za­lo se, že trpí Crohnovou cho­ro­bou! Takže od té doby si už dává pozor, pro­to­že díky tomu, že vše necha­la tak dlou­ho být, leže­la sko­ro měsíc na ARU! Pro mno­ho lidí to je odstra­šu­jí­cí pří­pad. Jenže, když vám dneska něco je a chce­te se objed­nat na vyšet­ře­ní, tak čeká­te mini­mál­ně půl roku, než na vás při­jde řada! Ale to je zase spí­še zamyš­le­ní do jiné­ho člán­ku, i když ke zdra­ví to také pat­ří.

Zdraví není vším, ale bez zdra­ví je všech­no ničím. Tak na to pama­tuj­te a zby­teč­ně neris­kuj­te a nepod­ce­ňuj­te to, když vaše tělo volá o pomoc.

Zdroj Foto: Pixabay


Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,55692 s | počet dotazů: 230 | paměť: 52886 KB. | 16.06.2021 - 08:34:37