Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.

Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.

bento3 e1547504423369
bento3 e1547504423369

Tato kni­ha vás doko­na­le sezná­mí s vel­mi oblí­be­nou a vyni­ka­jí­cí, zdra­vou vari­an­tou jíd­la, při­pra­vo­va­né­ho do kra­bič­ky, a to nejen v Japonsku, ale i jin­de ve svě­tě, je tak­zva­né „ben­to“. Jedná se o malou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou por­ci obě­da či sva­čin­ky tak, aby co nej­lé­pe odpo­ví­da­la pova­ze své­ho stráv­ní­ka, a nej­čas­tě­ji je vyob­ra­ze­ná do nej­růz­něj­ších a nej­roz­ma­ni­těj­ších posta­vi­ček a zví­řá­tek.

Navíc si tak­to při­pra­ve­nou kra­bič­ku může­te vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou, ať už do ško­ly nebo škol­ky, na výlet, na pik­nik, na ces­tu autem ane­bo při drže­ní die­ty. Ostatně není nic lep­ší­ho, než jíst oči­ma, a záro­veň si v kli­du vychut­nat výbor­né a chut­né jíd­lo, pří­pad­ně se s tako­vou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou sva­čin­kou či obě­dem pochlu­bit i ostat­ním.

Jakmile totiž odklo­pí­te víč­ko samot­né kra­bič­ky, váš pohled se nad tako­vou podo­bou sva­čin­ky jen roz­zá­ří, a to nemluvě o malých dětech.

Chceme-li tedy vytvo­řit krás­ně čer­stvé a vyvá­že­né jíd­lo, kte­ré je radost nejen při­pra­vo­vat, ale i násled­ně sníst, měla by tako­vá správ­ná ben­to kra­bič­ka obsa­ho­vat od kaž­dé­ho tak tro­šič­ku, a to i včet­ně drob­ných lahů­dek, jako je sla­ni­na, sýr nebo men­ší mouč­ník.

Když uspo­řá­dá­vá­me tako­vou kra­bič­ku, sna­ží­me se zacho­vat poměr jed­not­li­vých potra­vin 4:3:2:1. Tedy jeden díl ovo­ce , mouč­ní­ku nebo dochu­co­va­dla, dva díly obi­lo­vin, tři díly masa – bíl­ko­vin a čty­ři díly zele­ni­ny.

Nesmíme samo­zřej­mě zapo­me­nout i na důraz jed­not­li­vých bar­vi­ček, pro­to­že jen tak bude výsled­ná kra­bič­ka krás­ně vyvá­že­ná, ale i barev­ná. Lze si tedy barev­ně vyhrát s čer­ve­nou, růžo­vou, oran­žo­vou, žlu­tou, zele­nou, mod­rou, fia­lo­vou, hně­dou nebo čer­nou.

To, aby sva­čin­ky vypa­da­ly sku­teč­ně krás­ně a neo­do­la­tel­ně, zajis­tí nej­růz­něj­ší vychy­táv­ky při aran­žo­vá­ní jed­not­li­vé­ho jíd­la, jako jsou roz­ma­ni­té dru­hy ben­to kra­bi­ček nej­růz­něj­ších tva­rů, ter­modó­zy, hůl­ky, pří­bo­ry, oddě­lo­va­če potra­vin dob­ře zná­mé jako „sushi trá­va“, tuž­ky na dochu­co­va­dla, nori děro­vač­ky, brč­ka, for­mič­ky na pár­ky, kuchyň­ské nůž­ky, for­mič­ky na vajíč­ka, pod­lož­ky, plas­to­vá vykra­jo­vát­ka, for­mič­ky na oni­gi­ri, párát­ka, ruč­ní děro­vač­ky, vykra­jo­vát­ka na sendvi­če, košíč­ky z vos­ko­vé­ho papí­ru, plas­to­vé a sili­ko­no­vé nádob­ky či košíč­ky, ozdob­ná párát­ka a spous­tu jiné­ho.

Tato kni­ha vám v pře­hled­né for­mě pře­dá nejen recep­ty, ale i tri­ky a tipy na pří­pra­vu kra­bi­ček, poskyt­ně vám doko­na­lé­ho prů­vod­ce náku­pem nejen na suro­vi­ny, ale i důle­ži­té potře­by k pří­pra­vě kra­bi­ček.

A na co všech­no se z obsa­hu kni­hy může­te těšit?

Na struč­ný návod k japon­ským ben­to kra­bič­kám, roz­vr­že­ní její­ho obsa­hu kra­bič­ky, jed­not­li­vé obě­do­vé kra­bič­ky, kuchyň­ské náči­ní a doplň­ky, suro­vi­ny pro vese­lé obli­če­je. Ale i tipy, jak vytvo­řit nej­růz­něj­ší roz­to­mi­lá stvo­ře­ní, pohád­ko­vé kama­rá­dy či kra­bič­ky na výji­meč­né udá­los­ti.

V závě­ru kni­hy nesmí samo­zřej­mě chy­bět i dal­ší recep­ty na sva­čin­ky a obě­dy např. jak vyro­bit kuřát­ko, kte­ré se zrov­na líh­ne.

Autoři samo­zřej­mě neza­po­mně­li při­lo­žit slov­ní­ček, tipy kde naku­po­vat či pro­stor pro „Vaše vlast­ní nápa­dy a recep­ty“.

Každý z recep­tů se roz­klá­dá na celé dvou­stra­ně kníž­ky, jež je vázá­na do krouž­ko­vé­ho blo­ku. Levá strán­ka obsa­hu­je celou foto­gra­fii výsled­né Bento kra­bič­ky včet­ně její­ho zábav­né­ho a vese­lé­ho obsa­hu. Nahoře samo­zřej­mě nesmí chy­bět název recep­tu a cel­ko­vá doba pří­pra­vy.

Na někte­ré z foto­gra­fií recep­tu je při­po­jen text v čer­ve­ném rámeč­ku, kte­rý posky­tu­je tipy a tri­ky pro snad­něj­ší pří­pra­vu, vychy­táv­ky při pří­pra­vě samot­né­ho recep­tu, na co si dát pozor a výro­bu si tak o něco zjed­no­du­šit.

Na pra­vé stra­ně je pak do podrob­nos­tí roze­psán celý recept, jež je v úvo­du v krát­kos­ti nastí­něn a popsán. Pod úvo­dem je pak recept roz­lo­žen na něko­lik čás­tí pří­pra­vy, dle toho, do jakých sek­to­rů je díl jíd­la do kra­bič­ky roz­dě­len, a samo­zřej­mě i dle slo­ži­tos­ti pří­pra­vy jed­not­li­vých dílů.

V kaž­dém z rámeč­ku je uve­den název, co se bude vytvá­řet a vařit. Následuje výčet jed­not­li­vých suro­vin, seřa­ze­ných hez­ky posloup­ně pod sebe. A samo­zřej­mě již zbý­vá kra­tič­ký, struč­ný, ale o to výstiž­něj­ší popis recep­tu, pod­le kte­ré­ho zvlád­ne­te všech­ny kra­bič­ky snad­no při­pra­vit.

Tyto sva­čin­ko­vé, obě­do­vé kra­bič­ky jsou vel­mi oblí­be­né a hlav­ně prak­tic­ké a děti, kte­ré moc sva­čin­ky ve ško­le neje­dí, budou tyto milo­vat a těšit se na ně.S pomo­cí nich můžou pak jíst zdra­vě zele­ni­nu, ovo­ce, lahod­né jíd­lo, jež je bude oprav­du bavit, a na kte­ré se budou s lás­kou těšit.

Zdravé a hra­vé sva­čin­ky BENTO

Každodenní recep­ty na nápa­di­té jíd­lo

Napsaly Crystal Watanabe a Maki Ogawa

Překlad: Šárka Dvořáková

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018

První vydá­ní

Počet stran: 144

ISBN: 978-80-252-4331-2Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,94045 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56817 KB. | 29.06.2022 - 11:25:32