Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ!

ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ!

Troska

Námět fil­mu Strašidla vyšel od pana Jiřího Kose, kte­rý není pro­fe­si­o­nál­ním auto­rem. Co se vám na jeho námě­tu zalí­bi­lo a co bylo při zpra­co­vá­vá­ní tex­tu do fil­mo­vé­ho scé­ná­ře nej­ob­tíž­něj­ší?

„Potěšil mě jeho „návrat“ k žán­ru fil­mů sedm­de­sá­tých let, jako byl Jak uto­pit dr. Mráčka nebo Dívka na koš­tě­ti, kte­ré byly a jsou stá­le u divá­ků oblí­be­né. To zna­me­ná vese­lo­hra ze sou­čas­nos­ti s pohád­ko­vým moti­vem. Pak Kos však toho napsal do scé­ná­ře tolik, že by to dalo na celý seri­ál, pro­to jsme muse­li vybrat jed­nu nos­nou linii a tu fil­mo­vě pře­vy­prá­vět. Právě samot­ný výběr co nechat a co ože­let bylo nej­těž­ší.“ 

Ve vašich fil­mech je již pra­vi­dlem, že i čer­ti, vod­ní­ci a podob­né bytos­ti nejsou tvo­ro­vé zlí, ale spí­še dob­ráč­tí, las­ka­ví a s lid­mi vychá­ze­jí  přá­tel­sky. Bude tomu jis­tě  i u Strašidel. Jak se bude hej­ka­lo­vi, čaro­děj­kám, vod­ní­ko­vi, víle a dal­ším žít v našem lid­ském svě­tě?

Za pomo­ci mla­dé­ho úřed­níč­ka z měst­ské­ho úřa­du, kte­rý při­jde do zpust­lé­ho a opuš­tě­né­ho zámeč­ku vyjed­nat s podiv­nou rodin­kou nájem­ní smlou­vu a zami­lu­je se na prv­ní pohled do půvab­né víly Jitřenky,  se tato nezvyk­lá rodin­ka zapo­ju­je do lid­ské spo­leč­nos­ti a jak se říká pra­cov­ní­ho pro­ce­su. A jak se s tím vyrov­na­jí dvě čaro­děj­ni­ce, hej­kal, jejich dvě nezbed­né dětič­ky, vod­ník a víla, na to se přijď­te pak podí­vat do kina.  

 V pří­bě­hu se pro­lí­ná reál­ný svět a svět pohád­ko­vé fan­ta­zie. Co je pro fil­mo­vá stra­ši­dla v tom našem, sku­teč­ném svě­tě nej­slo­ži­těj­ší?

„Seznámení se se svě­tem lidí, jeho záko­ny a oby­če­ji; něče­mu nero­zu­mě­la, nechá­pa­la, něco si vysvět­li­la po svém. Prostě tro­chu zma­tek na obou stra­nách, ale vždy úsměv­ný.“

 Bylo něja­ké stra­ši­dlo, kte­ré se vám do fil­mu už nevešlo, a musel jste ho tak­zva­ně ože­let?

„Jistě a ne jed­no. Nemáme tam čer­ty ani andě­ly, poled­ni­ce, kle­ká­ni­ce, divé ženy, smr­ťá­ka, trpas­lí­ky a jiné růz­né fuj­ta­j­blí­ky a noč­ní máto­hy; spo­ko­ji­li jsme se pro­ten­to­krát s čaro­děj­ni­ce­mi, ale nobles­ní­mi, hej­ka­lem, vod­ní­kem, vílou a upí­rem.“

Které  stra­ši­dlo jste měl v dět­ství a mož­ná dodnes máte jako nej­ob­lí­be­něj­ší?

Vyhrává čert  J a pak hned víly.

 Ve Strašidlech se obje­ví řada herec­kých tvá­ří, s nimiž jste dopo­sud neto­čil. Jak se rodi­lo obsa­ze­ní a byla někte­rá role, kte­rá vzni­ka­la kon­krét­ní­mu her­ci na tělo?

Při psa­ní scé­ná­ře mám před­sta­vu urči­té­ho typu posta­vy. A pak si pro­chá­zím jmé­ny her­ců a here­ček a „obsa­zu­ju“ si je v duchu do jed­not­li­vých rolí, tak­že mám k jed­né roli tře­ba pět jmen her­ců, kte­ří by ji moh­li hrát. Vím, že všich­ni by ji zahrá­li skvě­le, kaž­dý jinak, po svém, ale bez­vad­ně. Je to ale čím dál těž­ší, pro­to­že sko­ro všich­ni dnes hra­jí ve všech tele­viz­ních seri­á­lech a navíc ješ­tě zkou­ší v domov­ských diva­dlech a v dabin­gu, tak­že jsou časo­vě nedo­stup­ní. Jak říkám, nej­lep­ší je lout­ko­vý film – her­ce pově­síš na hře­bík a kdy­ko­liv ho potře­bu­ješ, víš, kam sáh­nout… J

 Připravil  jste pro ně také doce­la nároč­ný „pro­gram“ - pře­vle­ky, kaska­dér­ské scé­ny, nut­nost hrát tak, aby bylo mož­né dodě­lat tri­ky. Překvapil vás někdo z herec­kých před­sta­vi­te­lů tře­ba tím, jak zvlá­dl kaska­dér­ské kous­ky či nároč­né scé­ny?

„Snad nej­víc vod­ník Jirky Dvořáka už jen tím, že se musel nořit v říj­nu do ledo­vé vody zámec­ké­ho jezír­ka. Ale vykou­pal se i Matěj Hádek v roli zálet­né­ho diva­del­ní­ho reži­sé­ra a kaska­dér Pavel Bezděk coby man­žel Terezky Bebarové, maji­tel­ky prá­del­ny a čis­tír­ny.“

Která ze situ­a­cí byla z celé­ho natá­če­ní nej­ob­tíž­něj­ší?

„Právě tyto „kou­pa­cí“ scé­ny, bylo mi namá­če­ných her­ců líto. Ale byli sta­teč­ní a po nato­če­ní zábě­ru se šli beze slo­va usu­šit a pře­vlé­ci a šup zno­vu do stu­de­né vody. A pak víla Sáry Sandevy, kte­rá běha­la sko­ro nahá, jen v prů­svit­ných závo­jí­cích stu­de­ným pod­zim­ním par­kem. Ale všech­ny tři dámy, tedy Sára, Carmen Mayerová a Terezka Kostková mrz­ly v obrov­ském salo­nu staré­ho zám­ku, kte­rý jsme měli posta­ve­ný v hale býva­lé­ho cuk­ro­va­ru v Lázních Toušeň. Tam bylo jak v led­ni­ci a já jen trnul, aby nena­styd­ly a nedo­sta­ly zápal plic. Ale nic se jim nesta­lo. Holt čaro­děj­ni­ce… J

Koho z her­ců jste nej­ví­ce potrá­pil?

„Opakuji Jiří Dvořák. Je to zla­tý kluk s obrov­skou trpě­li­vos­tí. Prostě pro­fík, kte­rý ví, že musí pro roli i krev cedit.“

Všichni her­ci, kte­ří s vámi pra­cu­jí, si vesměs pochva­lu­jí váš las­ka­vý pří­stup a ohrom­nou empa­tii vůči nim. Dokážete jako reži­sér her­ce také „postra­šit“?

„Zatím toho neby­lo tře­ba. Všichni byli pros­tě úžas­ní. A mám je všech­ny moc rád.“

Hlavní žen­skou roli vytvo­ři­la Tereza Kostková, z níž jste udě­lal nejen krás­nou čaro­děj­ku, ale „převtě­lil“ ji i do slav­ných fil­mo­vých hvězd. V kte­ré polo­ze ji vy osob­ně máte ve fil­mu nej­ra­dě­ji?

„Jako čaro­děj­ni­ci Patricii, kte­rá nevě­ří v upřím­nost lid­ské­ho svě­ta a nechce, aby se její man­žel a vůbec celá rodi­na pak­to­va­li s lid­mi.“

Kdybyste se mohl „vyča­ro­vat“ setká­ní s něja­kou svě­to­vou fil­mo­vou hvězdou, ať již minu­los­ti nebo sou­čas­nos­ti, kdo by to byl?

„Jana Rybářová, do kte­ré jsem se už jako kluk zami­lo­val coby do krás­né prin­cez­ny Širín v pohád­ce Legenda o lás­ce. Stejně tak mě okouz­li­la jako Anička Posedlá ve Stříbrném vět­ru. Snová, nesku­teč­ná, éte­ric­ká, z jiné­ho svě­ta.“

Co bychom se my, lidé moh­li a měli nau­čit od pohád­ko­vých stra­ši­del a mohou nao­pak něco dob­ré­ho zís­kat ona od nás?

Každý z nás má něja­kou moc, sílu, kte­rou může tomu dru­hé­mu pomoct. Třeba jen milý úsměv, se kte­rým se na kolemjdou­cí­ho podí­vá­me,  koli­krát udě­lá tako­vou radost, že si to mož­ná ani sami neu­vě­do­mu­je­me. Jakkoliv pomoct tím, čím může­me. Působit tím dob­rým v nás na ostat­ní. Měli bychom se stá­le a zno­vu učit trpě­li­vos­ti, ohle­du­pl­nos­ti, pozor­nos­ti, las­ka­vos­ti, nad­hle­du a vstříc­nos­ti, pros­tě tomu být dob­rým člo­vě­kem a ne stra­ši­dlem své­ho oko­lí.

 Lidský a pohád­ko­vý svět ve vašem fil­mu nako­nec pro­po­jí ta nej­spo­leh­li­věj­ší věc: lás­ka! Dokáže lás­ka oprav­du všech­no zachrá­nit?

„Nevím, jest­li všech­no, ale jis­tě toho zmů­že straš­ně moc. Kdyby zmoh­la zachrá­nit všech­no, bylo by na svě­tě jako v ráji. Anebo by tu už nebyl nikdo, pro­to­že bys­me se samou lás­kou sněd­li J

V prů­bě­hu natá­če­ní vám prý oby­va­te­lé v mís­tech, kde se toči­lo, čas­to nosi­li růz­né domá­cí dob­ro­ty. Jaký nej­chut­něj­ší dárek jste dostal?

„Jedna hod­ná paní mi nosi­la do zám­ku v Líšnu všech­ny mož­né dob­ro­ty. Od skvě­lých kolá­čů až po lahod­nou uze­ni­nu nej­růz­něj­ších dru­hů.  Opravdu jedi­neč­né dob­ro­ty.  Ach jo, jak je bez­va být fil­mo­vým reži­sé­rem J J.“


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Strašidla


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY 8. srpna 2012 ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY Do vísky Babovřesky přijíždí nový farář. Místní zbožné ženy čekají starého pána, ale z auta vyskočí mladík sportovního vzezření. Tak začíná příběh nové komedie Zdeňka Trošky, který se […]
  • Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své […]
  • Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny15. října 2019 Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny Sara Sandeva – poprvé u Zdeňka Trošky v záporné roli Nová pohádka Zdeňka Trošky Zakleté pírko vstoupí do kin 2.ledna 2020, ale již v průběhu letošního prosince se uskuteční řada […]
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
  • Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny16. srpna 2017 Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny Je to první ochutnávka připravované pohádky režiséra Zdeňka Trošky, která vstoupí do kin 4. Ledna 2018, ve které budou mít hlavní roli dva čerti, popletové, který Lucifer pošle na zem, aby […]
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […]
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
  • Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin13. prosince 2017 Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční titul již 4. ledna 2018, ale první diváci budou mít možnost ji vidět již v průběhu prosince. V úterý […]