Kritiky.cz > Profily osob > Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák (* 28. břez­na 1936, Praha, Československo) je čes­ký dra­ma­tik, scé­náris­ta, herec a autor pís­ňo­vých tex­tů. Po stu­diu na gym­ná­ziu a Vysoké ško­le peda­go­gic­ké, kte­rou dokon­čil roku 1958, ode­šel spo­leč­ně se svou budou­cí man­žel­kou učit do západ­ních Čech, nej­pr­ve do Měcholup a poté pří­mo do Žatce. Po čtyřech letech ale peda­go­gic­kou dráhu opus­til a začal pra­co­vat v Československém roz­hla­se. Zde se stal jed­ním z auto­rů roz­hla­so­vé­ho pořa­du vinár­na U pavou­ka, v němž vznik­la posta­va neu­zna­né­ho čes­ké­ho veli­ká­na Járy Cimrmana. V roz­hla­se také poznal hudeb­ní­ka Jaroslava Uhlíře, s nímž od té doby spo­lu­pra­cu­je.

Roku 1967 vznik­lo Divadlo Járy Cimrmana zkou­ma­jí­cí odkaz Járy Cimrmana. Pro toto diva­dlo při­pra­vil Svěrák prv­ní hru pojme­no­va­nou Akt a na dal­ších tři­nác­ti se pak spo­lu­au­tor­sky podí­lel spo­lu s Ladislavem Smoljakem. Ve všech před­sta­ve­ních diva­dla také Svěrák hra­je. Se Smoljakem zača­li poslé­ze psát i fil­mo­vé scé­ná­ře a v nato­če­ných fil­mech se pak obvykle jako her­ci také obje­vo­va­li. Některé scé­ná­ře, napří­klad pro fil­my Vrchní, prch­ni! nebo Tři vete­rá­ni, pak psal Svěrák i sám.

Během osm­de­sá­tých let 20. sto­le­tí spo­lu­pra­co­val Svěrák také s reži­sé­rem Vítem Olmerem, v jehož něko­li­ka fil­mech rov­něž hrál. Na začát­ku deva­de­sá­tých let téhož sto­le­tí začal Zdeněk Svěrák psát scé­ná­ře, pod­le nichž fil­my natá­čel jeho syn Jan. Vznikly tak sním­ky Obecná ško­la, Kolja, Tmavomodrý svět či Vratné lah­ve. Film Kolja zís­kal krom jiné­ho také Oscara za nej­lep­ší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film roku 1996.

Od roku 1994 spo­lu­pra­cu­je s Centrem Paraple, kte­ré peču­je o paci­en­ty s pora­ně­ním míchy odká­za­né na inva­lid­ní vozík. Vedle dra­mat a fil­mo­vých scé­ná­řů píše též pís­ňo­vé tex­ty, kte­ré také zpí­vá, dále je pisa­te­lem pohá­dek a poví­dek. Je tak auto­rem tří povíd­ko­vých knih nazva­ných Povídky, Nové povíd­ky a Po str­niš­ti bos. Připravil též tele­viz­ní večer­ní­ček Radovanovy rado­ván­ky. Za své dílo zís­kal něko­lik oce­ně­ní a to nejen v České repub­li­ce, ale také v zahra­ni­čí.


Detaily o článku Zdeněk Svěrák


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zdeněk Svěrák21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák Dramatik, scenárista, autor písňových textů, ale i divadelní, filmový a televizní herec. Rodilý Pražan a vystudovaný pedagog českého jazyka a literatury. Už na vysoké škole přispíval do […]
  • Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos Co pro vás znamená Po strništi bos? Po strništi bos je vzpomínka na dobu protektorátu, kdy jsem byl přesazen z města na venkov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam – a to vyjadřuje […]
  • Ať žijí duchové – zpívání s piánkem9. prosince 2019 Ať žijí duchové – zpívání s piánkem  Jak hodnotit něco, co vlastně nemůžete posoudit? Ne, opravdu nejsem zbavena kognitivních funkcí nebo neschopna myšlenkových pochodů, ale pokud obdržíte věc zpola funkční, nutně se to musí […]
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
  • Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?26. února 2018 Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš? Český scénárista, dramatik, herec, autor písňových textů a spisovatel má na kontě další knížku. Svěrák je autorem více než dvacítky dětských knih, některé napsal společně s Jaroslavem […]
  • Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem9. prosince 2019 Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem Více než tři stovky písniček má na kontě textaře Zděňka Svěráka a hudebního skladatele Jaroslava Uhlíře.  Podstatnou část písňové tvorby věnovali dětem. Zakoupit tak můžete zpěvní se 120 […]