Kritiky.cz > Profily osob > Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák (* 28. břez­na 1936, Praha, Československo) je čes­ký dra­ma­tik, scé­náris­ta, herec a autor pís­ňo­vých tex­tů. Po stu­diu na gym­ná­ziu a Vysoké ško­le peda­go­gic­ké, kte­rou dokon­čil roku 1958, ode­šel spo­leč­ně se svou budou­cí man­žel­kou učit do západ­ních Čech, nej­pr­ve do Měcholup a poté pří­mo do Žatce. Po čtyřech letech ale peda­go­gic­kou dráhu opus­til a začal pra­co­vat v Československém roz­hla­se. Zde se stal jed­ním z auto­rů roz­hla­so­vé­ho pořa­du vinár­na U pavou­ka, v němž vznik­la posta­va neu­zna­né­ho čes­ké­ho veli­ká­na Járy Cimrmana. V roz­hla­se také poznal hudeb­ní­ka Jaroslava Uhlíře, s nímž od té doby spo­lu­pra­cu­je.

Roku 1967 vznik­lo Divadlo Járy Cimrmana zkou­ma­jí­cí odkaz Járy Cimrmana. Pro toto diva­dlo při­pra­vil Svěrák prv­ní hru pojme­no­va­nou Akt a na dal­ších tři­nác­ti se pak spo­lu­au­tor­sky podí­lel spo­lu s Ladislavem Smoljakem. Ve všech před­sta­ve­ních diva­dla také Svěrák hra­je. Se Smoljakem zača­li poslé­ze psát i fil­mo­vé scé­ná­ře a v nato­če­ných fil­mech se pak obvykle jako her­ci také obje­vo­va­li. Některé scé­ná­ře, napří­klad pro fil­my Vrchní, prch­ni! nebo Tři vete­rá­ni, pak psal Svěrák i sám.

Během osm­de­sá­tých let 20. sto­le­tí spo­lu­pra­co­val Svěrák také s reži­sé­rem Vítem Olmerem, v jehož něko­li­ka fil­mech rov­něž hrál. Na začát­ku deva­de­sá­tých let téhož sto­le­tí začal Zdeněk Svěrák psát scé­ná­ře, pod­le nichž fil­my natá­čel jeho syn Jan. Vznikly tak sním­ky Obecná ško­la, Kolja, Tmavomodrý svět či Vratné lah­ve. Film Kolja zís­kal krom jiné­ho také Oscara za nej­lep­ší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film roku 1996.

Od roku 1994 spo­lu­pra­cu­je s Centrem Paraple, kte­ré peču­je o paci­en­ty s pora­ně­ním míchy odká­za­né na inva­lid­ní vozík. Vedle dra­mat a fil­mo­vých scé­ná­řů píše též pís­ňo­vé tex­ty, kte­ré také zpí­vá, dále je pisa­te­lem pohá­dek a poví­dek. Je tak auto­rem tří povíd­ko­vých knih nazva­ných Povídky, Nové povíd­ky a Po str­niš­ti bos. Připravil též tele­viz­ní večer­ní­ček Radovanovy rado­ván­ky. Za své dílo zís­kal něko­lik oce­ně­ní a to nejen v České repub­li­ce, ale také v zahra­ni­čí.


Detaily o článku Zdeněk Svěrák

Profilový obrázek

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,77502 s | počet dotazů: 221 | paměť: 52169 KB. | 07.05.2021 - 13:12:50
X