Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy

Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy

FilmovePribehySmall
FilmovePribehySmall

Asi jen stě­ží bys­te v České repub­li­ce hle­da­li něko­ho, kdo nikdy nevi­děl fil­my Obecná ško­la, Kolja nebo Vratné lah­ve. Zdeněk Svěrák ve své kni­ze s názvem Filmové pří­běhy před­klá­dá čte­ná­ři mož­nost pono­řit se do fil­mo­vých poví­dek, pod­le nichž byly tyto fil­my nato­če­ny. Kromě těch­to tří, trou­fám si říci, noto­ric­ky zná­mých pří­bě­hů se však také může­me začíst do pro­za­tím nezfil­mo­va­né povíd­ky s názvem Po str­niš­ti bos. Všechny čty­ři pří­běhy mají hlav­ní­ho muž­ské­ho hrdi­nu, ovšem pokaž­dé v růz­ném obdo­bí živo­ta i v růz­ném dobo­vém ukot­ve­ní.

Pro čte­ná­ře bude asi nej­za­jí­ma­věj­ší hned prv­ní povíd­ka s názvem Po str­niš­ti bos, kte­rá se ode­hrá­vá v době před dějem Obecné ško­ly, tedy za pro­tek­to­rá­tu Čechy a Morava. Tato povíd­ka se od ostat­ních tex­tů v této kni­ze poně­kud liší. V prv­ní řadě je vyprá­vě­na v Ich for­mě, což nám dopo­mů­že lépe nahléd­nout do svě­ta malé­ho chlap­ce, Edy Součka. Můžeme tak oči­ma před­škol­ní­ho dítě­te sle­do­vat, jak na něj půso­bi­ly udá­los­ti kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky. Je úsměv­né a smut­né záro­veň, jak čas­to ten­to malý hlav­ní hrdi­na řeší slo­va jako vlas­te­nec, zra­da a zba­bě­lost. Autor tím zce­la popí­rá vše­o­bec­ně roz­ší­ře­nou před­sta­vu, že dět­ský svět je plný pou­ze naiv­ních před­stav a oproš­těn od vší sta­ros­ti dospě­lých. Ačkoliv Eda není scho­pen zce­la poro­zu­mět vše­mu, co vidí nebo čas­to taj­ně sly­ší, nezna­me­ná to, že se těmi­to věc­mi neza­bý­vá a nevy­vo­zu­je z toho vše­li­ja­ké závě­ry.

S tím­to způ­so­bem vyprá­vě­ní také sou­vi­sí jaká­si men­ší celist­vost pří­bě­hu. Text je roz­dě­len do mno­ha krát­kých kapi­tol a spí­še než kom­plex­ní pří­běh při­po­mí­ná útrž­ko­vi­té vzpo­mín­ky spo­je­né s jed­nou život­ní eta­pou. Není zde tolik detail­ních popi­sů osob ani pro­stře­dí, což ovšem roz­hod­ně není na ško­du, pro­to­že to jen umoc­ňu­je auten­ti­ci­tu dět­ské­ho pohle­du.

V této kon­krét­ní povíd­ce se také něko­li­krát setká­me s otáz­kou smr­ti a způ­so­bem, jakým na chlap­ce půso­bí. Bylo by hloupé zde čte­ná­ři dopře­du vyzra­zo­vat, v jakých kon­krét­ních situ­a­cích se s ní Eda Souček potý­ká, nicmé­ně pokaž­dé jsou jeho reak­ce v něčem roz­díl­né. Ať už se jed­ná o neskrý­va­ný smu­tek, roz­pa­či­té postá­vá­ní bez plá­če nebo jen nená­pad­nou zmín­ku o sko­nu něko­ho blíz­ké­ho.

Příběhu jis­tě nechy­bí ani komic­ké momen­ty, nicmé­ně při čte­ní tro­chu pře­vlá­dá pocit hoř­kos­ti a jaké­ho­si smut­ku nad dobou, v níž dítě vyrůs­ta­lo. Přestože to není v povíd­ce nikde pří­mo řeče­no, čte­nář jed­no­du­še ví, že se dívá na veli­ce neleh­kou dobu jen tro­chu odleh­če­ným pohle­dem. Tento fakt ješ­tě umoc­ní samot­ný závěr toho­to tex­tu, kdy nastá­vá konec vál­ky a lidé nad­še­ně osla­vu­jí pří­jezd rus­kých tan­ků a nově naby­tou svo­bo­du, aniž by tuši­li, že se zane­dlou­ho pono­ří do nesvo­bo­dy jiné.

Další tři fil­mo­vé pří­běhy, jež jsou sou­čás­tí této kni­hy, asi niko­ho nepře­kva­pí dějem ani dia­lo­gy, jeli­kož jejich fil­mo­vé ver­ze by dnes mohl kdekdo odří­kat nazpa­měť. Nicméně je cel­kem pří­jem­né si tyto povíd­ky pře­číst jako text pokud vám ovšem neva­dí, že se vám při čte­ní bude do hla­vy neu­stá­le vkrá­dat ona jas­ně daná fil­mo­vá ver­ze a tak nějak vám nedo­vo­lí popus­tit uzdu vlast­ní před­sta­vi­vos­ti. Všechny posta­vy rázem mají kon­krét­ní tvář i hlas. Dokonce i již zmí­ně­né dia­lo­gy sly­ší­te s jed­ním jedi­ným před­ne­sem. Zkrátka je těž­ké se u tak­to zná­mých fil­mo­vých zpra­co­vá­ní odpou­tat od vám před­lo­že­né před­sta­vy reži­sé­ra. Asi jako­by to autor tušil a chtěl čte­ná­ři poskyt­nout malou kom­pen­za­ci, u kaž­dé povíd­ky je krát­ký úvod, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za to nepře­sko­čit.


  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:12.10.2015
  • Doporučeno od:15 let
  • EAN:9788025324653
  • Počet stran:344 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:145x205 - váza­ná s pota­hem z jiné­ho mate­ri­á­lu
  • Kniha ke kou­pi na Albatros.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78901 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56661 KB. | 04.07.2022 - 06:13:05