Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století

obr 130827

Kniha so zau­jí­ma­vým názvom a ešte zau­jí­ma­vej­ším prí­be­hom. Nie, nie váže­ní čita­te­lia, nemám na mys­li dej kni­hy – kni­ha je písa­ná odbor­ne. Hovorím o veľ­kom roz­ru­chu, kto­rý sa spá­ja s prvým vyda­ním kni­hy.

Prvé vyda­nie kni­hy, kto­ré bolo v roku 1970, sa dočka­lo obrov­ské­ho záujmu. Kniha bola do týždňa bezná­dej­ne vypre­da­ná. Druhé, roz­ší­re­né a dopl­ne­né vyda­nie po štvr­ťs­to­ro­čí pri­náša aktu­a­li­zo­va­né poznatky v oblas­ti psy­cho­t­ro­ni­ky.

Ak hľa­dá­te kni­hu, kto­rá Vás nau­čí, ako „tele­pa­ti­zo­vať“, čítať myšli­en­ky cud­zích ľudí ale­bo vidieť bud­úcnosť, tak ste tu nespráv­ne. Ako som už vyššie spo­mí­na­la, kni­ha je odbor­ným pohľa­dom na psy­cho­t­ro­ni­ku. Obaja auto­ri celé roky zbie­ra­li prí­pa­dy spon­tán­nej tele­pa­tie a robi­li expe­ri­men­ty – kva­li­ta­tív­ne aj kvan­ti­ta­tív­ne. Experimenty pocti­vo zazna­me­ná­va­li nie­len oni, ale aj elek­tro­gra­fy, rönt­ge­ny a iné elek­tro­nic­ké zari­a­de­nia. Výsledky šta­tis­tic­ky vyhod­no­co­va­li. Mravčou prá­cou budo­va­li povesť psy­cho­t­ro­ni­ke a pre­to sa nemož­no čudo­vať, že bol o tak dôklad­ne pri­pra­ve­nú kni­hu záu­jem. Aj keď niek­to­ré zvlášť zau­jí­ma­vé prí­pa­dy lákajú k sub­jek­ti­vi­zo­va­niu, auto­ri sa držia svo­jej vedec­kej línie a ostá­vajú po celý čas objek­tív­ni. Čitateľ nemu­sí byť vedec, aby poro­zu­mel - kni­ha je písa­ná vec­ne, púta­vo a zro­zu­mi­teľ­ne pre kaž­dé­ho.

Hodnotenie – 90%

Kniha nie je oby­čaj­ným zhr­nu­tím poznat­kov a expe­ri­men­tov. Autori v kni­he objek­tív­ne pri­bli­žujú „per­spek­tí­vy tele­pa­tie“ – t.j. aké expe­ri­men­ty sa v tej­to oblas­ti robi­li v minu­lom sto­ro­čí po celom sve­te plus aktív­ne pou­ka­zujú, kde sú na výskum­nej mape „bie­le mies­ta“ (t.j kde je ešte pries­tor pre bud­úci výskum).

Obaja auto­ri sa dlhé roky aktív­ne veno­va­li výsku­mu pro­ble­ma­ti­ky, zhro­maž­ďo­va­li empi­ric­ké poznatky a spo­lu­pra­co­va­li s význam­ný­mi sve­to­vý­mi pred­sta­vi­teľ­mi psy­cho­t­ro­ni­ky. Domnievam sa, že iba málo­k­to by bol kom­pe­tent­nej­ší pre napí­sa­nie tej­to základ­nej psy­cho­t­ro­nic­kej pub­li­ká­cie.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Luke Harding – Akta Snowden (91%)9. prosince 2017 Luke Harding – Akta Snowden (91%) Edward Snowden – pre niekoho neoceniteľný hrdina, pre iného zločinec, ktorý by mal stráviť zvyšok života za mrežami. Nech je Váš názor akýkoľvek, jedno je isté – tento muž zmenil naše […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%13. září 2016 Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá osloví vaše srdce? Práve ste sa k nej dostali. Áno, takýto pocit som nadobudla po prečítaní […]
  • Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)17. dubna 2017 Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní majú dokonalosť iba ako akýsi navigačný bod, perfekcionisti vidia dokonalosť ako povinnosť. Bežia […]
  • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera7. července 2018 Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera Kniha sa tiahne zrejme najturbulentejším obdobím krajín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo významné pre mnoho európskych, ale aj svetových krajín. Táto kniha sa venuje […]
  • Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol19. června 2016 Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jonasson je často prirovnávaný svojim štýlom písania k českej legende literatúry – Jaroslavovi […]