Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zbožňovaný – Recenze – 40 %

Zbožňovaný – Recenze – 40 %

Zboz

Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláč­kem všech. Jeho dospí­va­jí­cí vnuč­ka (Martina Czyžová) o něm dokon­ce plá­nu­je napsat do ško­ly obdiv­nou slo­ho­vou prá­ci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor ide­ál­ní­ho muže, jenž nestr­pí jakou­ko­li nedo­ko­na­lost. Proto nemů­že vystát své­ho býva­lé­ho zetě Karla (Jiří Langmajer), jehož nevě­ra ukon­či­la jeho man­žel­ství se Zdeňkovou dce­rou Zuzanou (Petra Hřebíčková). Zdeněk mu ale při­tom nemá co vyčí­tat – sám své ženě Olze (Zuzana Kronerová) již 38 let zahý­bá s kole­gy­ní Danou (Ivana Chýlková). Nyní je však čer­s­tvě v důcho­du a dlou­ho­do­bý zálet­ný vztah se chys­tá ukon­čit. Zhrzená milen­ka nicmé­ně naru­ší jeho zahrad­ní rodin­nou sešlost a všem pří­tom­ným vyklo­pí prav­du, což se Zdeňkem sek­ne. S mrt­vi­cí je pře­ve­zen do nemoc­ni­ce, kde je mu dia­gnos­ti­ko­vá­no čás­teč­né ochr­nu­tí a dočas­ná neschop­nost mlu­vit...

Zbožňovaný – Recenze
Foto: Bioscop & Miloš Schmiedberger

 

Zbožňovaný je dru­hým režij­ním poči­nem Petra Kolečka, plod­né­ho sce­náris­ty a v posled­ní době i reži­sé­ra, pro jehož tvor­bu je klí­čo­vé to, kdo se s ním na rea­li­za­ci jeho scé­ná­řů podí­lí. V tom­to ohle­du se jako nesmír­ně efek­tiv­ní jeví Kolečkova spo­lu­prá­ce s Janem Prušinovským, jenž kupří­kla­du u seri­á­lů Okresní pře­bor nebo MOST!zasa­ho­val i do jejich scé­ná­ře, upra­vo­val jed­not­li­vé posta­vy, dia­lo­gy a situ­a­ce a zvlá­dl jim vtisk­nout cel­ko­vě věro­hod­něj­ší a vypra­věč­sky pev­něj­ší tvar. Filmům Bajkeřinebo Padesátka se tako­vé péče nedo­sta­lo, pro­čež zapadly do kome­di­ál­ní­ho pod­prů­mě­ru trpí­cí­ho dra­ma­tur­gic­ký­mi nedo­stat­ky, jed­no­roz­měr­ný­mi posta­va­mi a pří­zem­ním, až nevkus­ným humo­rem. Podobně skon­či­la i Kolečkova dva roky sta­rá režij­ní prvo­ti­na, mimo­řád­ně nepo­da­ře­ná a sexis­tic­ky vyzní­va­jí­cí spor­tov­ní roman­tic­ká kome­die Přes prs­ty, její­hož nato­če­ní se ujal neplá­no­va­ně v rám­ci nou­zo­vé­ho řeše­ní. Absence něja­ké dal­ší tvůr­čí auto­ri­ty, kte­rá by doká­za­la jeho lát­ku revi­do­vat, byla teh­dy obzvláš­tě zna­tel­ná.

Film Zbožňovaný je roz­hod­ně zda­ři­lej­ší a lépe ucho­pe­ný než kome­die Přes prs­ty (o moc níž ostat­ně kles­nout ani nešlo), mimo jiné i pro­to, že Petr Kolečko se ve sce­náris­tic­ké rovi­ně ten­to­krát doká­zal držet rela­tiv­ně zkrát­ka a vyva­ro­vat se věcem, jako jsou tře­ba oplz­lé vti­py o zná­sil­ně­ní. Bohužel se však stá­le neo­be­šel bez hloupých ste­re­o­ty­pů (viz např. naráž­ky na to, že ženy neu­mí zapar­ko­vat auto), bez znač­né­ho množ­ství režij­ně kře­čo­vi­tých voleb (píseň „Řekni, kde ty kyt­ky jsou“ hra­jí­cí ve scé­ně, v níž naštva­ná žena likvi­du­je milo­va­né chry­zan­témy své­ho man­že­la) nebo bez myš­len­ko­vé­ho rám­ce, v němž ženy nako­nec záko­ni­tě musí mužům odpus­tit všech­ny jejich pro­hřeš­ky. Největším nedo­stat­kem je však ten­to­krát vylo­že­ně sla­bý děj, při jehož psa­ní Petr Kolečko nale­zl inspi­ra­ci v pří­bě­hu své­ho dědeč­ka. Ať už ale byla sku­teč­ná situ­a­ce v jeho rodin­né his­to­rii jaká­ko­li, z osob­ní­ho téma­tu se nepo­da­ři­lo vytě­žit dost na to, aby to sta­či­lo na celo­ve­čer­ní film.

Foto: Bioscop & Miloš Schmiedberger
Foto: Bioscop & Miloš Schmiedberger

 

Příběh Zdeňka totiž kon­čí u toho, že je za svou nevě­ru potres­tán imo­bi­li­tou, načež je nucen bez­bran­ně trpět v péči milen­ky, kte­rá ho mučí svý­mi řeč­mi, svým pří­stu­pem i vaře­ním uni­ver­zál­ních hně­dých omá­ček. O něco pozo­ru­hod­něj­ší je rovi­na věno­va­ná Olze, jíž po bez­má­la čty­ři­ce­ti letech sná­še­ní man­že­lo­vy nevě­ry defi­ni­tiv­ně pře­te­kl pohár trpě­li­vos­ti, tak­že se koneč­ně hod­lá tro­chu odvá­zat a žít po svém a pro sebe. Díky tomu­to pří­stu­pu, jenž se vzpí­rá nut­nos­ti stát za zálet­ným man­že­lem za kaž­dou cenu, vše mu tole­ro­vat a nadá­le plnit úlo­hu pod­po­ru­jí­cí kuchař­ky a pekař­ky, je Olga zda­le­ka nej­sym­pa­tič­těj­ší posta­vou fil­mu, kte­rá však nará­ží na posta­vy vyčí­ta­vé dce­ry a ješ­tě vyčí­ta­věj­ší, až pře­kva­pi­vě kon­zer­va­tiv­ní a prudér­ní vnuč­ky. Ty ten­to slib­ně nača­tý motiv žen­ské eman­ci­pa­ce v pozd­ním věku nekom­pro­mis­ně zašla­pá­va­jí do země a Olgu mís­to toho navá­dě­jí ke smíř­li­vé­mu při­je­tí toho, že „všich­ni chla­pi děla­jí stej­né chy­by“, což je dost otrav­né. Snímek tak ve finá­le nor­ma­li­zu­je myš­len­ku, že nevě­ra je u mužů pou­ze otáz­kou času, což je mimo­cho­dem demon­stro­vá­no i na komic­ké ved­lej­ší posta­vě Zuzanina nové­ho pří­te­le (Štěpán Kozub).

Krom toho ale Zbožňovaný nic dal­ší­ho neří­ká a v zákla­du jde tudíž jen o jed­no­du­chou mora­lit­ku, kte­rá však půso­bí nekon­zis­tent­ně – zatím­co jeden nevěr­ník trpí, dru­hé­mu je odpuš­tě­no pro nic za nic. Žánr fil­mu je též nekon­zis­tent­ně roz­klí­že­ný do tonál­ně nevy­rov­na­né­ho koč­kopsa, v němž se situ­ač­ní vzta­ho­vá kome­die stří­dá se vzta­ho­vým melod­ra­ma­tem, čas­to i ze scé­ny na scé­nu. Takže když se dvě ženy pře­ta­hu­jí o bez­vlád­né­ho muže a před­há­ně­jí se v tom, kte­rá z nich má na něj vět­ší nárok, tak je to spíš nepří­jem­né než vtip­né, přes­to­že to vtip­né asi být mělo. Oproti tomu štipla­vý dia­log tchá­na a zetě vtip­ný je, ale jen do doby, než v něm Jiří Langmajer začne naštva­ně pře­zpí­vá­vat text pís­ně „Okno mé lás­ky“ od kape­ly Olympic, což je v tu chví­li vylo­že­ně nepři­mě­ře­ná reak­ce, kře­čo­vi­tě vyhna­ná ad absur­dum. Pointy mno­hých gagů jsou navíc pře­dem odhad­nu­tel­né, řada scén je zby­teč­ně doslov­ná, mno­ho dia­lo­gů půso­bí jako výpl­ňo­vá vata a děj má pod vli­vem vyprá­vě­ní těka­jí­cí­ho mezi růz­ný­mi posta­va­mi a pro­stře­dí­mi podo­bu série scé­nek, kte­ré jsou legrač­ní jen občas, a to vět­ši­nou spíš díky herec­kým pro­je­vům než díky scé­ná­ři.

Foto: Bioscop & Miloš Schmiedberger
Foto: Bioscop & Miloš Schmiedberger

 

Právě her­ci ve znač­né míře vylep­šu­jí cel­ko­vý dojem, evi­dent­ně se vel­mi sna­ží a doká­ží svý­mi kre­a­ce­mi leda­cos zachrá­nit. Především Zuzana Kronerová dává do své role všech­no a ční nad ostat­ní­mi i díky tomu, že její posta­va půso­bí jako jedi­ná poměr­ně věro­hod­ně. Oproti tomu tře­ba posta­va Zdeňka pří­liš věro­hod­ná není, ne snad kvů­li tomu, že by Jiří Bartoška nezvlá­dl před­vá­dět zdě­še­ný výraz s povis­lým kout­kem úst dosta­teč­ně uvě­ři­tel­ně, nýbrž kvů­li scé­ná­ři, kte­rý ho tla­čí do pří­liš neprav­dě­po­dob­ných situ­a­cí. V jed­né se tře­ba není scho­pen sám zved­nout z koleč­ko­vé­ho křes­la, přes­to­že před­tím bez pomo­ci zvlá­dl nastou­pit a vystou­pit z auta, řídit ho a po dosa­že­ní cílo­vé desti­na­ce si z něj to koleč­ko­vé křes­lo sám vyn­dat.

Je prav­da, že se u fil­mu Zbožňovaný dá na něko­li­ka mís­tech upřím­ně zasmát a že jeho herec­ké obsa­ze­ní tvo­ří samé schop­né a cha­risma­tic­ké herec­ké hvězdy, to z něj ale ješ­tě kva­lit­ní nená­roč­nou odde­chov­ku samo o sobě nedě­lá. V celo­ve­čer­ní fil­mo­gra­fii Petra Kolečka se Zbožňovaný sice řadí výš než Padesátka, Bajkeři či jeho režij­ní debut Přes prs­ty, i tak to ale vysta­čí sotva na slab­ší prů­měr, jenž zbož­ňo­vat oprav­du nelze.

 

Foto: Bioscop & Miloš Schmiedberger

  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Neviditelní - videa z novinářské premiéry29. července 2014 Neviditelní - videa z novinářské premiéry   Posted in Články
  • Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek25. července 2014 Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek Fotky ve větším rozlišení najdete na našem partnerském serveru 10Mpix.cz. Posted in Články
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […] Posted in Články
  • Zátopek – Recenze – 80%23. srpna 2021 Zátopek – Recenze – 80% Očekávaný sportovní snímek režiséra a scenáristy Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stínu) o československém běžci Emilu Zátopkovi se stal zahajovacím filmem karlovarského filmového festivalu, […] Posted in Filmové recenze
  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55683 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53086 KB. | 17.10.2021 - 16:27:22