Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zběsilý útěk - Running Scared

Zběsilý útěk - Running Scared

Když v Hollywoodu hle­da­jí doko­na­lé­ho před­sta­vi­te­le psy­cho­pa­tic­ké Rusa (popří­pa­dě nacis­ty), pak je prv­ní na sezna­mu Karel Roden. A stej­ná role mu při­padla i v ame­ric­kém thrille­ru Zběsilý útěk. Ten by vám roz­hod­ně neměl unik­nout, a to nejen pro­to, že se zde obje­vu­je zmí­ně­ný herec, ale hlav­ně z důvo­du toho, že jde o tem­ný film, kte­rý nešet­ří krví, sty­lo­vý­mi scé­na­mi a hut­nou atmo­sfé­rou.On také svět zlo­či­nu není mís­to, kam by se vět­ši­na z nás chtě­la dostat (tedy ale­spoň dou­fám). Zběsilý útěk je oním typem fil­mu, kte­rý si nedě­lá hla­vu s pří­stup­nos­tí. Když krev, tak ať jí je hod­ně, když drs­ný pokec, tak pořád­ně spros­tý. Servítky nejsou na mís­tě. Však se také v ame­ric­kých kinech titul hono­sil pří­stup­nos­tí „R“ (divá­ci do sedm­nác­ti let muse­jí mít dopro­vod dospě­lé oso­by). Tím pádem sice při­šel o trž­by, kte­ré by do pokla­den při­nes­li tee­nage­ro­vé, ale na dru­hou stra­nu to nabí­zí pár výhod. Minimálně tu, že pro­stře­dí a cho­vá­ní postav není při­způ­so­be­no tomu, aby nedo­šlo k „morál­ní újmě“ mla­distvých, což je u thrille­rů doce­la nepří­jem­ný pro­blém. On se špat­ně nasti­ňu­je koloběh živo­ta zlo­čin­ce, když se musí mlu­vit sluš­ně, sex je repre­zen­to­ván maxi­mál­ně polib­kem na tvář a v pře­střel­kách teče asi tolik krve, jako když se řízne­te o papír. Díky tomu, že je film urče­ný pro dospě­lé už k podob­ným situ­a­cím nedo­chá­zí. Už úvod­ní pře­střel­ka (jsou tu sice pou­ze dvě, ale pořád­né) jas­ně uká­že, že tady žalu­dek divá­ka nikdo nešet­ří. Přeseknuté „achi­lov­ky“, ustře­le­né roz­kro­ky a podob­né momen­ty jsou tu vcel­ku běž­né. Zběsilý útěk se ode­hrá­vá v mís­tech, zabyd­le­ných cha­rak­te­ry, kte­ré bys­te urči­tě za sou­se­dy nechtě­li. Zdejší pro­stře­dí je plné zko­rum­po­va­ných pol­dů, bru­tál­ních pasá­ků, pedo­fil­ních sadis­tů, na sluš­né­ho člo­vě­ka bys­te tu nara­zi­li jen zříd­ka.

Hlavní posta­vou je tu Joey Gazelle (Paul Walker), kte­rý pra­cu­je pro mafii, ale pře­ce jen není tako­vý bastard, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát. Není to žád­ný skaut, a když se mu někdo nelí­bí, tak mu klid­ně zlo­mí pro­střed­ní­ček nebo při­šláp­ne kul­ky (rozu­měj­te var­la­ta), ale milu­je svou pří­tel­ky­ni a její­ho syna a jeho duše není tak čer­ná, jak bys­te se moh­li po prv­ních pár minu­tách domní­vat. Během jed­né noci se ovšem dosta­ne do dost vel­kých pro­blé­mů, když kluk ze sou­sed­ství Oleg (Cameron Bright) ukrad­ne zbraň, o kte­rou se měl Joey posta­rat. A to se jeho šéfům zrov­na nelí­bí.

Začíná noč­ní hon­ba za revol­ve­rem, kte­rý, pokud by se dostal do špat­ných rukou, mohl způ­so­bit vel­ké pro­blémy. Ovšem dějo­vá lin­ka ono hle­dá­ní troš­ku zkom­pli­ku­je a pis­to­le ces­tu­je z ruky do ruky a během její­ho stí­há­ní se do ces­ty ple­tou indi­vi­dua, kte­rá nero­zu­mí niče­mu jiné­mu, než hlav­ni namí­ře­né na čelo.

Vulgarita a nási­lí jsou tu běž­né, na roz­díl od někte­rých horo­ro­vých titu­lů tu není bru­ta­li­ta spí­še směš­ná, ale nepří­jem­ně reál­ná, tak­že když je napří­klad jed­no­mu ze zabi­já­ku ustře­le­na půl­ka hla­vy bro­kov­ni­cí, není to nic, co bys­te chtě­li vidět zno­vu. Naštěstí tu nejde jen o to, šoko­vat divá­ka, ale co nej­lé­pe nastí­nit svět zlo­či­nu, ve kte­rém se nikdo s nikým nemaz­lí.

Průšvihem je to, že děj je někdy zby­teč­ně absurd­ní, někte­ré náho­dy jsou až pří­liš nere­ál­né (napří­klad párek pedo­fi­lů, kte­rý une­se Olega do děje nepa­su­je). Otázka je, jest­li vůbec šlo o to, aby pří­běh půso­bil uvě­ři­tel­ně nebo o to, aby byl co nej­ví­ce uje­tý.

Přikláním se dru­hé mož­nost, kte­ré nahrá­vá i obra­zo­vé zpra­co­vá­ní. Tvůrci si oči­vid­ně oblí­bi­li růz­né hrát­ky s obra­zem a tak tu máme spous­tu návra­tů v čase (po urči­tém momen­tu se vše ode­hra­je zpo­ma­le­ně a opač­ně, abys­te měli šan­ci zjis­tit, co se vlast­ně sta­lo), růz­né barev­né fil­try, kte­rý mění odstín, zrni­tost atd.. Kdyby se to reži­sé­ro­vi vymknu­lo z rukou, tak by to moh­lo půso­bit zma­te­ně, ale k tomu nedo­šlo, tak­že jde o pří­jem­né zpes­t­ře­ní.

Zběsilý útěk je přes­ně typ fil­mu, na kte­rý by se v Čechách do kina asi nehr­nu­ly širo­ké davy, ale jde o tako­vý titul, o kte­rým řek­ne­te: „Hele, to je fakt hus­tý, to si puč“. A je to prav­da, je to hus­té a skoč­te si pro to do video­půj­čov­ny. Je to krva­vý sty­lo­vý thriller, kte­rý hýří nápa­dy (hlav­ně ve vizu­ál­ní oblas­ti) a navíc uka­zu­je, že Paul Walker není jen blond hezou­nek, kte­ré­mu to slu­ší za volan­tem, ale klid­ně zvlád­ne i dia­me­t­rál­ně odliš­nou roli od té, kte­rou se pro­sla­vil ve fil­mech Rychle a zbě­si­le.

  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu16. ledna 2014 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Domácí rady
  • Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek.14. května 2021 Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek. Mladí vojenští piloti Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) a jeho kolega Goose (Anthony Edwards) jsou vysláni na pětitýdenní kurz do kalifornského Miramaru do školy pro elitní vojenské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak si správně vybrat matraci19. července 2021 Jak si správně vybrat matraci Výběr nové matrace podléhá mnoha faktorům. Například jaké alergie máte nejen vy, ale také členové vaší rodiny. Alergikům se nedoporučují matrace například z vlny nebo latexu. Matrace by […] Posted in Zajímavosti
  • Jaký posilovací stroj si zvolíte?26. září 2012 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […] Posted in Domácí rady
  • Avengers: Nejmocnější hrdinové světa aneb Neinfantilní kreslená akce12. března 2017 Avengers: Nejmocnější hrdinové světa aneb Neinfantilní kreslená akce „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to go back…“ Avengers Intro Touto znělkou na pozadí explodujícího města, ve kterém Avengers […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE – Mlha nad Shadow Sands21. ledna 2021 RECENZE – Mlha nad Shadow Sands Autor: Robert BryndzaPřeklad: Kateřina ElisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 384ISBN: 978-80-271-2898-3Anotace:Kate Marshallová a její asistent Tristan […] Posted in Recenze knih
  • n200911191153 030. listopadu 2009 Playboy: The Mansion Kdo by neslyšel o časopisu Playboy? Krásné dívky, peníze, večírky a zábava jako pracovní náplň. Pokud máte tuhle představu, možná se až tak nemýlíte. Faktem ovšem je, že i tohle muselo […] Posted in Recenze her
  • První pohled na seriál Ms. Marvel12. prosince 2020 První pohled na seriál Ms. Marvel První pohled na seriál Ms. Marvel Posted in Krátké filmové aktuality
  • Karel May versus Orient28. června 2020 Karel May versus Orient V následujícím textu se pokusím porovnat Mayovy informace o Arabech a islámu s jinými zdroji. Vzhledem k rozsahu informací v Mayových knihách se zaměřím jen na jejich zlomek. Varování: […] Posted in Speciály
  • Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů2. srpna 2014 Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů Jak mít zdravé nehty, protože jen takové můžou být krásné, to už jste se mohla dozvědět v našem předchozím článku. Chcete svoje nehty okrášlit ještě více? Podělíme se s vámi o rady a […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73883 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54961 KB. | 29.07.2021 - 04:51:31