Kritiky.cz > Recenze knih > ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!

ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!

zázraky

Tato kni­ha sro­zu­mi­tel­ně a vel­mi jed­no­du­chou for­mou zod­po­ví všech­ny otáz­ky zví­da­vých dětí, na kte­ré jste dopo­sud mar­ně hle­da­li odpo­vě­di. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozví­te spous­tu dal­ších a vel­mi důle­ži­tých infor­ma­cí týka­jí­cích se lid­ské­ho těla.

„Zázraky lid­ské­ho těla“ je kni­ha - ency­klo­pe­dii, jež je roz­dě­le­na do čtyř vel­kých kapi­tol tj. „Spojení s vněj­ším svě­tem“, „Řídící cen­t­rum“, „Zrozeni k živo­tu“ a „Tajemství  dlou­hé­ho živo­ta.“

Kapitola: Spojení s vněj­ším svě­tem

Kůže tvo­ří při­ro­ze­nou hra­ni­ci mezi tělem a vněj­ším svě­tem. Nejenže nás chrá­ní, ale také nám něko­li­ka způ­so­by dodá­vá infor­ma­ce o okol­ním pro­stře­dí, napří­klad hma­tem nebo vní­má­ním tep­lo­ty. Další nepo­stra­da­tel­né smys­ly pro kon­takt s oko­lím jsou zrak, sluch, čich a chuť. Díky nim se může­me s jis­to­tou pohy­bo­vat, roz­po­zná­vat nebez­pe­čí, vytvá­řet vzta­hy s ostat­ní­mi a zís­ká­vat zku­še­nos­ti, jež se uklá­da­jí do pamě­ti. Smyslové orgá­ny nás s vněj­ším svě­tem spo­ju­jí a umož­ňu­jí nám rea­go­vat na vzni­ka­jí­cí změ­ny.

V pod­ka­pi­to­lách se může­te dozvě­dět napří­klad jak vní­má­me bar­vy, před čím nás chrá­ní chuť a čich, jak na nás půso­bí zvu­ko­vé vlny ane­bo proč se mění barva kůže?

Kapitola: Řídící cen­t­rum

Mozek je řídí­cí jed­not­kou orga­nis­mu. Do moz­ku se dostá­va­jí všech­ny infor­ma­ce o vněj­ším svě­tě zachy­ce­né smys­lo­vý­mi orgá­ny. Řídící cen­t­rum ana­ly­zu­je, mys­lí, roz­ho­du­je a plá­nu­je. Prostřednictvím ner­vo­vé sítě zasa­hu­jí­cí do všech čás­tí těla regu­lu­je čin­nost orgá­nů a dává jim instruk­ce k pro­vá­dě­ní úko­lů. S pomo­cí sys­té­mu endo­krin­ních žláz, jež pro­du­ku­jí hor­mo­ny a koor­di­nu­jí chod fyzi­o­lo­gic­kých pro­ce­sů, zajiš­ťu­je nále­ži­té tem­po růstu a vývo­je. Mozek je rov­něž cen­t­rem pamě­ti, inte­li­gen­ce a emo­cí.

Prostřednictvím kapi­to­ly s pří­znač­ným názvem „Řídící cen­t­rum“ a týka­jí­cí se pře­váž­ně moz­ku a ner­vo­vé sou­sta­vy se může­te napří­klad dozvě­dět: jak rych­le se šíří infor­ma­ce tělem, v čem jste dob­ří, jak máte dobrou paměť, proč plá­če­me, jaké účin­ky mají hor­mo­ny v těle ane­bo co zvy­šu­je hla­di­nu adre­na­li­nu.

zázraky1

Kapitola: Zrozeni k živo­tu

Organismus zacho­vá­vá sám sebe pomo­cí zabu­do­va­ných sys­té­mů. Nemusíte mys­let na dýchá­ní, stej­ně tak hlad při­chá­zí auto­ma­tic­ky. Najíte se a zaží­va­cí sys­tém zpra­co­vá­vá potra­vu bez vaše­ho vědo­mí. Rytmické sta­hy srd­ce roz­vá­dě­jí krev do celé­ho těla a zajiš­ťu­jí tak buň­kám pra­vi­del­né dodáv­ky živin a kys­lí­ku. Nepřetržitý krev­ní oběh odvá­dí odpad­ní lát­ky, kte­ré jsou odstra­ňo­vá­ny čin­nos­tí jater a led­vin. Imunitní sys­tém se ují­má boje s cho­ro­bo­plod­ný­mi zárod­ky. Garantem hlad­ké­ho, soběsta­teč­né­ho cho­du orga­nis­mu je zdra­ví noč­ní spá­nek.

Kapitola „Zrozeni k živo­tu“ je vhod­ná pro všech­ny, kte­ří se chtě­jí odha­lit prav­du o tom, co je tělu opo­rou, díky čemu se pohy­bu­je­me, jak udr­žu­je­me rov­no­váhu, proč máme hlad, jak dlou­ho vydr­ží­me bez kys­lí­ku, jak rych­le nám tlu­če srd­ce, jak se tělo zevnitř čis­tí, jak tělo boju­je s infekč­ní­mi zárod­ky či proč pro­spí­me tře­ti­nu živo­ta.

Kapitola: Tajemství dlou­hé­ho živo­ta

Když se člo­věk naro­dí, stá­vá se sou­čás­tí zázra­ku živo­ta. Roste a vyví­jí se, z kojen­ce se stá­vá bato­le, dítě, ado­lescent a nako­nec dospě­lá žena či dospě­lý muž. Vše je zakó­do­vá­no v DNA v podo­bě gene­tic­ké infor­ma­ce. Geny zdě­dě­né od rodi­čů před­ur­ču­jí těles­nou kon­struk­ci, rysy tvá­ře, schop­nos­ti, výš­ku a mno­hé dal­ší vlast­nos­ti. Způsob živo­ta si však volí kaž­dý člo­věk sám. Jestliže pra­vi­del­ně spor­tu­je, zdra­vě se stra­vu­je, udr­žu­je si bys­trou mysl a žije vědo­mě, může zpo­ma­lit při­ro­ze­né pro­ce­sy stár­nu­tí a pro­dlou­žit si život.

V této posled­ní kapi­to­le obje­ví­te odpo­vě­di na otáz­ky: jak jsem se narodil/a, kdo jsem, z čeho je slo­že­no moje tělo, jak slo­ži­té je lid­ské tělo, hol­ka nebo kluk, ros­tu nebo stár­nu, jsou vaše buň­ky stej­ně sta­ré jako vy, jak si může­me chrá­nit chrup, co je zdro­jem vita­li­ty, a v nepo­sled­ní řadě od koho může­te dostat krev.

zázraky2

Kniha je roz­dě­le­na do čtyř vel­kých kapi­tol, jež jsou zamě­ře­ny na jed­nu oblast lid­ské­ho těla. Každá tako­vá kapi­to­la má své pod­ka­pi­to­ly mají­cí svůj kra­tič­ký úvod, jež má tro­chu roz­vést polo­že­nou otáz­ku a poskyt­nout základ­ní výčet nej­dů­le­ži­těj­ších infor­ma­cí, kte­ré budou dále podrob­ně­ji roze­psá­ny, roz­kres­le­ny a vysvět­le­ny.

Každé tak­to polo­že­né otáz­ce je věno­va­ná celá dvou­stra­na kni­hy, kde je názor­ně roz­kres­le­no a pospá­no do sebe­men­ších detai­lů vše tak, aby bylo nejen pro dítě, ale pro všech­ny čte­ná­ře, malé i vel­ké, sro­zu­mi­tel­né, vysvět­le­no zjed­no­du­še­nou for­mou tak, aby všich­ni dob­ře a hned pocho­pi­li.

Jednotlivé nákre­sy jsou popsá­ny štít­ky tj. na jed­not­li­vé čás­ti pomo­cí odrá­žek či pří­pad­né­ho kra­tič­ké­ho popis­ku v barev­ném rámeč­ku. Ilustrace, plán­ky, mode­ly jsou navíc dopl­ně­ny i o foto­gra­fie dětí, na kte­rých jsou zvý­raz­ně­ny a zakres­le­ny jed­not­li­vé vnitř­ní orgá­ny a jejich fun­go­vá­ní.

V samot­ném závě­ru je ency­klo­pe­die dopl­ně­na nezbyt­ným slov­níč­kem, ve kte­rém je vysvět­le­no něko­lik nezná­mých výra­zů pou­ži­tých v kni­ze. V nepo­sled­ní řadě nesmí chy­bět ani rejstřík, kde pro­střed­nic­tvím hle­da­né­ho slov­ní­ho výra­zu se může­te o daném téma­tu více dočíst dle uve­de­ných

zázraky3

Knihu může­te číst postup­ně, ale nemu­sí­te. Můžete si v ní jen tak lis­to­vat a pro­čí­tat pou­ze to, co vás kon­krét­ně zaujme, a zjis­tí­te, že lid­ské tělo jako tako­vé je vel­mi slo­ži­tý orga­nis­mus, kte­rý si zaslou­ží to, abys­te jej ješ­tě lépe a důklad­ně pozna­li.

Se „Zázraky lid­ské­ho těla“ děti pozna­jí, jak tělo fun­gu­je, a navíc můžou odha­lit i tajem­ství dlou­ho­vě­kos­ti. Budou-li dodr­žo­vat uve­de­né tipy na kaž­dý den, bude jejich tělo pra­co­vat v rov­no­vá­ze, zlep­ší si svo­jí kon­di­ci, paměť, ale i inte­li­gen­ci....

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná a nejen dětem, ale i dospě­lým při­ná­ší vel­mi hod­not­né infor­ma­ce týka­jí­cích se lid­ské­ho těla a jeho fun­go­vá­ní. Tahle ency­klo­pe­die by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né­ho dítě­te.

Nezbývá tedy po mot­tu kni­hy dodat: „Čti a pro­zkou­mej, kdo VLASTNĚ JSI!!!“

 

ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA

Autorka: Ilona Bagoly

Přeložila: MUDr. Kateřina Orlová

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Praze roku 2019

Pro čte­ná­ře od 10 let

Počet stran: 79

ISBN 97-80-253-4133-9

  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […] Posted in Recenze knih
  • S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.3. září 2018 S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů. V knize čtenář nalezne 85 nejčastěji se vyskytujících tuzemských stromů a keřů, jež může naleznout kdekoliv při svých toulkách přírodou. Na stránkách této příručky objeví, jak krásné […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […] Posted in Recenze knih
  • Co má štěně nejradši?6. srpna 2019 Co má štěně nejradši? Hledáte-li knihu, jež by byla jako stvořená pro nejmenšího čtenáře, a která by jej prostřednictvím obrázků seznámila s životem malého štěněte, a navíc by mu umožnila nejen prohlížení, ale […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...