Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zážitky z karantény

Zážitky z karantény

0066062704 zazitky JPG velka
0066062704 zazitky JPG velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si pře­číst zají­ma­vý deník ze živo­ta Haliny Pawlovské? Máte rádi její humor a chce­te se od srd­ce zasmát? Máte ješ­tě ve veli­ce dob­ré pamě­ti, jak jste vy pro­ží­va­li koro­na­vi­ro­vou karan­té­nu? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na jeden tako­vý deník, kte­rý vzni­kl v této nena­dá­lé situ­a­ci. 

Halina Pawlovská, zná­má spi­so­va­tel­ka a scé­nárist­ka uvíz­la na tři měsí­ce v karan­té­ně se svou dce­rou, zetěm, vnu­kem, pří­te­lem, tchýní, synem, sestře­ni­cí a dvě­ma psy v jed­né domác­nos­ti. Během této doby si zača­la vést deník a z něj vznik­la tato báječ­ná kníž­ka, kte­rá vás roz­hod­ně poba­ví, inspi­ru­je, potě­ší a nejen to. Halina v ní pou­ží­vá svůj odzbro­ju­jí humor, život­ní náhled i zku­še­nos­ti. Součástí kni­hy jsou i báječ­né recep­ty, díky kte­rým všich­ni pře­ži­li celou karan­té­nu. V tom­to dení­ku autor­ka bilan­cu­je nad svým živo­tem, vzpo­mí­ná na své­ho man­že­la, dáv­né lás­ky, oslo­vu­je své kama­rád­ky i zná­mé. Často vzni­ka­jí zají­ma­vé, trap­né a humor­né situ­a­ce, kte­ré musí vyře­šit. To by ale neby­la Halina, aby si nepo­ra­di­la a všech­ny situ­a­ce bra­vur­ně zvlád­la.

Když jsem tuto kni­hu vidě­la v edič­ním plá­nu vyda­va­tel­ství, říka­la jsem si, o čem to tak asi bude může být a měla jsem tro­chu pochyb­nos­ti, zda mě bude bavit. Mýlila jsem se, jeli­kož od prv­ní stra­ny jsem se bavi­la a od srd­ce zasmá­la. Kniha mě zau­ja­la svým for­má­tem a urči­tě i recep­ty na dob­ro­ty. Rozhodně jí dopo­ru­čím všem milov­ní­kům Haliny Pawlovské a nejen jim. Už je to pár let, co jsem v tele­vi­zi sle­do­va­la Banánové rybič­ky a díky této kni­ze jsem si na ně vzpo­mně­la a mám je v živé pamě­ti. Byla to pros­tě pará­da.

Ukázka z kni­hy:

I když dneska karan­té­na tíží,

ve svých sta­rých kos­tech cítím,

že hez­ké dny se zase blí­ží!

A tak, i když jsem zavře­ná doma, a z toho

věč­né­ho seze­ní mě už hod­ně bolí záda,

do éte­ru volám:

Lidi! Mám vás ráda!

Zákeřnému viru jeho zvrh­lé chout­ky zmař!

Nechoď nikam ven a doma dob­ře vař!

Až vás začnou štvát život­ní pod­mín­ky,

nech­te zvol­na ply­nout svo­je vzpo­mín­ky!

Několik slov u autor­ce:

Halina Pawlowská

Halina Pawlowská vystu­do­va­la sce­náris­ti­ku a dra­ma­tur­gii na FAMU, má za sebou scé­ná­ře sed­mi celo­ve­čer­ních fil­mů. Nejznámější z nich, Díky za kaž­dé nové ráno, byl nomi­no­va­ný na Oscara, nej­lep­ším fil­mem roku 1990 se sta­la kome­die Vrať se do hro­bu. Snímek Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci byl nato­čen pod­le její­ho kniž­ní­ho debu­tu. Od té doby napsa­la přes tři­cet knih, kte­ré zís­ka­ly řadu oce­ně­ní. Některé byly pře­lo­že­ny do pol­šti­ny, ukra­jin­šti­ny, slo­ven­šti­ny, něm­či­ny a ital­šti­ny. Halina Pawlowská je také zná­má tele­viz­ní mode­rá­tor­ka, kte­rá oslo­vi­la divá­ky vlast­ní­mi for­má­ty jako V žitě, Zanzibar, Dokonalé štěs­tí a Banánové rybič­ky. Velmi úspěš­né byly i časo­pi­sy, kte­ré zalo­ži­la a řídi­la jako šéf­re­dak­tor­ka, ať už to byl maga­zín Story, Šťastný Jim či Glanc. Napsala také čty­ři diva­del­ní hry, jeden muzi­kál a nyní spo­lu­pra­cu­je s Českým roz­hla­sem Dvojkou, kde pra­vi­del­ně před­sta­vu­je čes­ké auto­ry a jejich tvor­bu. Učí tvůr­čí psa­ní a sce­náris­ti­ku na vyš­ší odbor­né a vyso­ké ško­le Michael a spo­lu­pra­cu­je také s Českou tele­vi­zí. Má dvě děti, žije se svou rodi­nou a dvě­ma psy. Můžete ji také vidět v jejích diva­del­ních vystou­pe­ních, s kte­rý­mi objíž­dí celou repub­li­ku, a má tak úzký kon­takt se svý­mi čte­nář­ka­mi. I to je jeden z důvo­dů, proč pat­ří mezi nejčte­něj­ší čes­ké autor­ky sou­čas­nos­ti. A urči­tě je to hlav­ně pro­to, že všech­ny její tex­ty jsou opti­mis­tic­ké, vese­lé a mají v sobě moud­rost.

  • Autor: Halina Pawlovská
  • Žánr: čes­ká pró­za, humor
  • Vydáno: 2020, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 200
  • Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-267-1852-9

Foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,33542 s | počet dotazů: 255 | paměť: 59897 KB. | 18.08.2022 - 12:55:57