Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Závislost na pivu

Závislost na pivu

beer glass drink beer garden 3378136

Pivo je vel­mi oblí­be­ný alko­ho­lic­ký nápoj. Několik lah­ví může zmír­nit stres po pra­cov­ním dni. Ale brzy se sta­ne zvy­kem a člo­věk se nemů­že uvol­nit, aniž by vypil svou oblí­be­nou teku­ti­nu. V tom­to pří­pa­dě se zne­u­ží­vá­ní piva obvykle nepo­va­žu­je za zvlášt­ní druh alko­ho­lis­mu, nýbrž za kon­zu­ma­ci alko­ho­lu, pou­ze ve for­mě jiné­ho nápo­je, což je také spo­je­no s vývo­jem závis­los­ti na alko­ho­lu. Předpokládá se však, že závis­lost na pivu se obtíž­ně­ji vylé­čí, pro­to­že pivo není vní­má­no jako závaž­ný alko­ho­lic­ký nápoj, a pro­to psy­chic­ká závis­lost se vytvá­ří mno­hem rych­le­ji.

Milovníci piva na tom nevi­dí nic špat­né­ho, ​​ale ve sku­teč­nos­ti to má škod­li­vý úči­nek:

 • alko­ho­lis­mus se závis­los­ti na pivu;
 • nega­tiv­ní vliv na srd­ce, pivo půso­bí stej­ným způ­so­bem jako vod­ka, poško­zu­je celé tělo;
 • žalu­dek ros­te - neu­stá­lé pou­ží­vá­ní piva vede k význam­né­mu zvý­še­ní bři­cha;
 • pivo může způ­so­bit impo­ten­ci nebo neplod­nost, u mužů ten­to nápoj inhi­bu­je pro­duk­ci tes­toste­ro­nu.

Proto sto­jí za zvá­že­ní, jak pře­stat kaž­dý den pít pivo. Málokdo může oka­mži­tě opus­tit své oblí­be­né návy­ky.

Chcete-li se zba­vit závis­los­ti na pivu, strikt­ně dodr­žuj­te tyto body:

Je důle­ži­té si uvě­do­mit, co vede k pití. Pokud se jed­ná o rela­xač­ní pro­stře­dek po prá­ci, musí­te najít dal­ší uži­teč­nou čin­nost.

Měli bys­te brá­nit své roz­hod­nu­tí. Při setká­ní s přá­te­li se musí­te ovlá­dat. Množství piva by nemě­lo pře­sáh­nout dvě skle­ni­ce. Hlavní věcí není nepod­leh­nout tla­ku přá­tel.

Přemýšlet o budouc­nos­ti a pama­to­vat si důsled­ky alko­ho­lis­mu piva.

Závislost na pivu je nemoc, kte­rou je tře­ba léčit v počá­teč­ní fázi.  Pokud člo­věk chá­pe, že se stal závis­lým a chce vědět, jak pře­stat pít pivo ve večer­ních hodi­nách, pak je vše v jeho rukou.

Existuje mno­ho způ­sobů, jak se zba­vit toho­to zvy­ku. Hlavní věc je uvě­do­mit si všech­ny nega­tiv­ní důsled­ky toho­to sta­vu a najít si zaměst­ná­ní po prá­ci, kte­ré při­ne­se potě­še­ní.

Je lep­ší naplá­no­vat si večer tak, aby nebyl čas ani tou­ha po závis­los­ti. Příkladně začně­te spor­to­vat. Co takhle začít pla­vat? Kromě toho je to dob­ré pro zdra­ví a tělo.


Foto: pixa­bay

 • Pampeliškový med se skořicí6. srpna 2019 Pampeliškový med se skořicí Právě teď je to pravé a ideální období, kdy si do zásoby navařit pampeliškový med. Všude v trávě se na nás žlutě usmívají pampelišky a volají po tom, abychom je utrhly a vhodným způsobem […] Posted in Zdraví
 • Nenechte se zaskočit hladem8. května 2020 Nenechte se zaskočit hladem Již nějakou dobu žijete zdravě, stravujete se s minimem jednoduchých cukrů, jste na sebe pyšní. Pak vás ale překvapí delší doba v práci, protáhne se vám procházka s dětmi, nebo se […] Posted in Zdraví
 • Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami22. srpna 2019 Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami Velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná se o malou důmyslně […] Posted in Zdraví
 • 16 zdravých (a rychlých) vegan svačin, které se chcete naučit právě... teď!20. května 2020 16 zdravých (a rychlých) vegan svačin, které se chcete naučit právě... teď! Mnoho mých klientů nemá problém přejít na zdravější stravování v podobě obědů a večeří. Jejich větší problém je v tom, že neví, jak si připravovat zdravé a chutné svačiny, které by je […] Posted in Zdraví
 • První pomoc - žaludek15. května 2020 První pomoc - žaludek Přicházím za Vámi se sérií článků, jak si rychle a jednoduše pomoci při různých zdravotních potížích, které nám ukazuje naše tělo. Podle tradiční čínské medicíny se symptomy ukazují […] Posted in Zdraví
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu11. října 2019 Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu Závislost na alkoholu je častější u mužů, ale ženy jsou také náchylné k této nemoci. Nemoc se vyvíjí stejně u obou pohlaví a léčebné metody se shodují. Liší se pouze důvody k pití […] Posted in Zdraví
 • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […] Posted in Zdraví
 • Půst jeden den v týdnu29. června 2020 Půst jeden den v týdnu „Hladovění“ - někdy toto slovo nezpůsobuje nejlepší asociace. Proto sovětský profesor, lékař lékařských věd Nikolaev Jurij Sergejevič, aby nevystrašil sovětský lid, který přežil válku a […] Posted in Zdraví
 • Začněte jíst zdravě v 5 bodech25. května 2020 Začněte jíst zdravě v 5 bodech Mnoho lidí s přicházejícím novým rokem zkouší začít hubnout a jíst zdravěji. Bohužel, spousta těchto pokusů končí neúspěchem. Proč? Většinou jejich diety obsahují zákazy, které ale moc […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...