Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Závislost na pivu

Závislost na pivu

beer glass drink beer garden 3378136

Pivo je vel­mi oblí­be­ný alko­ho­lic­ký nápoj. Několik lah­ví může zmír­nit stres po pra­cov­ním dni. Ale brzy se sta­ne zvy­kem a člo­věk se nemů­že uvol­nit, aniž by vypil svou oblí­be­nou teku­ti­nu. V tom­to pří­pa­dě se zne­u­ží­vá­ní piva obvykle nepo­va­žu­je za zvlášt­ní druh alko­ho­lis­mu, nýbrž za kon­zu­ma­ci alko­ho­lu, pou­ze ve for­mě jiné­ho nápo­je, což je také spo­je­no s vývo­jem závis­los­ti na alko­ho­lu. Předpokládá se však, že závis­lost na pivu se obtíž­ně­ji vylé­čí, pro­to­že pivo není vní­má­no jako závaž­ný alko­ho­lic­ký nápoj, a pro­to psy­chic­ká závis­lost se vytvá­ří mno­hem rych­le­ji.

Milovníci piva na tom nevi­dí nic špat­né­ho, ​​ale ve sku­teč­nos­ti to má škod­li­vý úči­nek:

  • alko­ho­lis­mus se závis­los­ti na pivu;
  • nega­tiv­ní vliv na srd­ce, pivo půso­bí stej­ným způ­so­bem jako vod­ka, poško­zu­je celé tělo;
  • žalu­dek ros­te - neu­stá­lé pou­ží­vá­ní piva vede k význam­né­mu zvý­še­ní bři­cha;
  • pivo může způ­so­bit impo­ten­ci nebo neplod­nost, u mužů ten­to nápoj inhi­bu­je pro­duk­ci tes­toste­ro­nu.

Proto sto­jí za zvá­že­ní, jak pře­stat kaž­dý den pít pivo. Málokdo může oka­mži­tě opus­tit své oblí­be­né návy­ky.

Chcete-li se zba­vit závis­los­ti na pivu, strikt­ně dodr­žuj­te tyto body:

Je důle­ži­té si uvě­do­mit, co vede k pití. Pokud se jed­ná o rela­xač­ní pro­stře­dek po prá­ci, musí­te najít dal­ší uži­teč­nou čin­nost.

Měli bys­te brá­nit své roz­hod­nu­tí. Při setká­ní s přá­te­li se musí­te ovlá­dat. Množství piva by nemě­lo pře­sáh­nout dvě skle­ni­ce. Hlavní věcí není nepod­leh­nout tla­ku přá­tel.

Přemýšlet o budouc­nos­ti a pama­to­vat si důsled­ky alko­ho­lis­mu piva.

Závislost na pivu je nemoc, kte­rou je tře­ba léčit v počá­teč­ní fázi.  Pokud člo­věk chá­pe, že se stal závis­lým a chce vědět, jak pře­stat pít pivo ve večer­ních hodi­nách, pak je vše v jeho rukou.

Existuje mno­ho způ­sobů, jak se zba­vit toho­to zvy­ku. Hlavní věc je uvě­do­mit si všech­ny nega­tiv­ní důsled­ky toho­to sta­vu a najít si zaměst­ná­ní po prá­ci, kte­ré při­ne­se potě­še­ní.

Je lep­ší naplá­no­vat si večer tak, aby nebyl čas ani tou­ha po závis­los­ti. Příkladně začně­te spor­to­vat. Co takhle začít pla­vat? Kromě toho je to dob­ré pro zdra­ví a tělo.


Foto: pixa­bay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36241 s | počet dotazů: 207 | paměť: 53305 KB. | 15.04.2021 - 05:01:32
X