Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra

Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra

alcohol hangover event death drunk 428392

Alkoholismus je závaž­né one­moc­ně­ní a alko­hol sám je jed, kte­rý způ­so­bu­je těž­kou into­xi­ka­ce těla.

Po ukon­če­ní dlou­ho­do­bé kon­zu­ma­ce alko­ho­lu v těle dochá­zí k těm­to změ­nám:

 • Přestane se jedem otra­vo­vat celý orga­nis­mus.
 • Stimulace moz­ku psy­cho­ak­tiv­ní­mi lát­ka­mi, kte­ré jsou obsa­že­ny ve vel­kém množ­ství v alko­ho­lu, pře­stá­vá.
 • Zahájí se pro­ces čiš­tě­ní těla od toxi­nů.

Možné následky, pokud náhle přestanete pít

Mnozí se zají­ma­jí, co se sta­ne, když se náh­le pře­sta­ne­te pít alko­hol. Koneckonců toxi­ny, kte­ré vstou­pi­ly do krev­ní­ho řečiš­tě, se po prud­kém odmít­nu­tí alko­ho­lu zhor­šu­jí.

To se může pro­je­vit tím­to způ­so­bem:

nevol­nost a zvra­ce­ní

zaží­va­cí potí­že, prů­jem;

buše­ní srd­ce, aryt­mie;

sil­ná bolest hla­vy a závra­tě;

malát­nost a sla­bost;

tře­sou­cí se kon­če­ti­ny;

duš­nost.

Následky mohou být někdy mno­hem závaž­něj­ší. Hrozí vnitř­ní krvá­ce­ní, srdeč­ní infark­ty a mrt­vi­ce.

Proto se musí s odvy­ka­cí kůrou začít veli­ce opa­tr­ně. Náhlé ukon­če­ní pití čas­to způ­so­bu­je deli­ri­um tre­mens, slu­cho­vé a vizu­ál­ní halu­ci­na­ce.

Nezanedbávejte pomoc blíz­kých, hra­je vel­kou roli. Je nut­né pře­ko­nat nega­tiv­ní důsled­ky. Závislost na alko­ho­lu exis­tu­je pou­ze v hla­vě paci­en­ta. Nebojte se toho, co se sta­ne. Po něja­ké době je tělo reha­bi­li­to­vá­no. Stav into­xi­ka­ce způ­so­bu­je mno­hem více ško­dy než náh­lé odmít­nu­tí pití.

Technika Allena Carra

Allen Carr je uzná­ván jako před­ní spe­ci­a­lis­ta na pomoc kuřá­kům a alko­ho­li­kům. Na zákla­dě jeho meto­di­ky byla vytvo­ře­na celo­svě­to­vá síť reha­bi­li­tač­ních kli­nik. Lidé, kte­ří absol­vo­va­li tako­vý kurz, si uží­va­jí nový život.

Carr tvr­dí, že jeho meto­da je účin­ná pro jaký­ko­li druh závis­los­ti. Hlavní věcí není nepod­leh­nout názo­ru, že alko­ho­lis­mus je nevy­lé­či­tel­ná nemoc.

Základní pra­vi­dla Carrove tech­ni­ky:

Přísně dodr­žuj­te všech­na pra­vi­dla.

Buďte trpě­li­ví.

Připravte se pozi­tiv­ně.

Nepřestávejte pít a nepře­stá­vej­te sni­žo­vat spo­tře­bu alko­ho­lu, dokud není „kni­ha pře­čte­na“ až do kon­ce.

Přečtěte si kni­hu opa­ko­va­ně.

Buďte objek­tiv­ní a ote­vře­ný novým myš­len­kám.

Pokyny, jak pře­stat navždy pít:

 1. Přemýšlet o tom, jak úžas­né je žít bez alko­ho­lu, kte­rý ničí život.
 2. Nepochybujte o roz­hod­nu­tí.
 3. Nesnažte se vyhnout myš­len­ce, že pití pře­sta­lo.
 4. Pamatujte, že alko­hol je mon­strum, ale brzy zemře.
 5. Člověk by se neměl sta­rat, jest­li někdy zapo­me­ne, že už nepi­je.
 6. Není tře­ba čekat na správ­ný oka­mžik, než se sta­ne­te pija­nem.
 7. Rezignovat na sku­teč­nost, že budou dob­ré a špat­né dny.
 8. Pamatujte, že člo­věk ovlá­dá své tou­hy, a ne nao­pak.
 9. Nenechte se unést smut­kem smr­ti pří­te­le.
 10. Neměňte nic jen kvů­li nedo­stat­ku alko­ho­lu v živo­tě.
 11. Změnit v živo­tě to, co není pří­jem­né, ale pou­ze ze sobec­kých důvo­dů.
 12. Nepoužívejte alko­ho­lic­ké náhraž­ky.
 13. Zbavte se faleš­ných spo­je­ní radost­ných udá­los­tí s alko­ho­lem.
 14. Nikdy bys­te nemě­li závi­dět lidem, kte­ří pijí.
 15. A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, uží­vej­te si živo­ta.

Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,10396 s | počet dotazů: 200 | paměť: 53315 KB. | 15.04.2021 - 01:11:01
X