Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra

Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra

alcohol hangover event death drunk 428392

Alkoholismus je závaž­né one­moc­ně­ní a alko­hol sám je jed, kte­rý způ­so­bu­je těž­kou into­xi­ka­ce těla.

Po ukon­če­ní dlou­ho­do­bé kon­zu­ma­ce alko­ho­lu v těle dochá­zí k těm­to změ­nám:

 • Přestane se jedem otra­vo­vat celý orga­nis­mus.
 • Stimulace moz­ku psy­cho­ak­tiv­ní­mi lát­ka­mi, kte­ré jsou obsa­že­ny ve vel­kém množ­ství v alko­ho­lu, pře­stá­vá.
 • Zahájí se pro­ces čiš­tě­ní těla od toxi­nů.

Možné následky, pokud náhle přestanete pít

Mnozí se zají­ma­jí, co se sta­ne, když se náh­le pře­sta­ne­te pít alko­hol. Koneckonců toxi­ny, kte­ré vstou­pi­ly do krev­ní­ho řečiš­tě, se po prud­kém odmít­nu­tí alko­ho­lu zhor­šu­jí.

To se může pro­je­vit tím­to způ­so­bem:

nevol­nost a zvra­ce­ní

zaží­va­cí potí­že, prů­jem;

buše­ní srd­ce, aryt­mie;

sil­ná bolest hla­vy a závra­tě;

malát­nost a sla­bost;

tře­sou­cí se kon­če­ti­ny;

duš­nost.

Následky mohou být někdy mno­hem závaž­něj­ší. Hrozí vnitř­ní krvá­ce­ní, srdeč­ní infark­ty a mrt­vi­ce.

Proto se musí s odvy­ka­cí kůrou začít veli­ce opa­tr­ně. Náhlé ukon­če­ní pití čas­to způ­so­bu­je deli­ri­um tre­mens, slu­cho­vé a vizu­ál­ní halu­ci­na­ce.

Nezanedbávejte pomoc blíz­kých, hra­je vel­kou roli. Je nut­né pře­ko­nat nega­tiv­ní důsled­ky. Závislost na alko­ho­lu exis­tu­je pou­ze v hla­vě paci­en­ta. Nebojte se toho, co se sta­ne. Po něja­ké době je tělo reha­bi­li­to­vá­no. Stav into­xi­ka­ce způ­so­bu­je mno­hem více ško­dy než náh­lé odmít­nu­tí pití.

Technika Allena Carra

Allen Carr je uzná­ván jako před­ní spe­ci­a­lis­ta na pomoc kuřá­kům a alko­ho­li­kům. Na zákla­dě jeho meto­di­ky byla vytvo­ře­na celo­svě­to­vá síť reha­bi­li­tač­ních kli­nik. Lidé, kte­ří absol­vo­va­li tako­vý kurz, si uží­va­jí nový život.

Carr tvr­dí, že jeho meto­da je účin­ná pro jaký­ko­li druh závis­los­ti. Hlavní věcí není nepod­leh­nout názo­ru, že alko­ho­lis­mus je nevy­lé­či­tel­ná nemoc.

Základní pra­vi­dla Carrove tech­ni­ky:

Přísně dodr­žuj­te všech­na pra­vi­dla.

Buďte trpě­li­ví.

Připravte se pozi­tiv­ně.

Nepřestávejte pít a nepře­stá­vej­te sni­žo­vat spo­tře­bu alko­ho­lu, dokud není „kni­ha pře­čte­na“ až do kon­ce.

Přečtěte si kni­hu opa­ko­va­ně.

Buďte objek­tiv­ní a ote­vře­ný novým myš­len­kám.

Pokyny, jak pře­stat navždy pít:

 1. Přemýšlet o tom, jak úžas­né je žít bez alko­ho­lu, kte­rý ničí život.
 2. Nepochybujte o roz­hod­nu­tí.
 3. Nesnažte se vyhnout myš­len­ce, že pití pře­sta­lo.
 4. Pamatujte, že alko­hol je mon­strum, ale brzy zemře.
 5. Člověk by se neměl sta­rat, jest­li někdy zapo­me­ne, že už nepi­je.
 6. Není tře­ba čekat na správ­ný oka­mžik, než se sta­ne­te pija­nem.
 7. Rezignovat na sku­teč­nost, že budou dob­ré a špat­né dny.
 8. Pamatujte, že člo­věk ovlá­dá své tou­hy, a ne nao­pak.
 9. Nenechte se unést smut­kem smr­ti pří­te­le.
 10. Neměňte nic jen kvů­li nedo­stat­ku alko­ho­lu v živo­tě.
 11. Změnit v živo­tě to, co není pří­jem­né, ale pou­ze ze sobec­kých důvo­dů.
 12. Nepoužívejte alko­ho­lic­ké náhraž­ky.
 13. Zbavte se faleš­ných spo­je­ní radost­ných udá­los­tí s alko­ho­lem.
 14. Nikdy bys­te nemě­li závi­dět lidem, kte­ří pijí.
 15. A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, uží­vej­te si živo­ta.

Foto: Pixabay

 • Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu11. října 2019 Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu Závislost na alkoholu je častější u mužů, ale ženy jsou také náchylné k této nemoci. Nemoc se vyvíjí stejně u obou pohlaví a léčebné metody se shodují. Liší se pouze důvody k pití […] Posted in Zdraví
 • 7 tipů jak se naučit pít vodu14. května 2020 7 tipů jak se naučit pít vodu Hydratace je klíčem ke zdraví - přináším vám 7 tipů, jak zařadit pití vody do svého každodenního života. Jaro je v plném rozpuku, začíná se oteplovat a my bychom měli pamatovat na […] Posted in Zdraví
 • Dáte si čaj?19. května 2020 Dáte si čaj? Přichází ten pravý čas pro pití vlažných čajů plných bylinek, plodů a sušeného ovoce. Mají skvělé zdravotní účinky, podpoří vaši imunitu a hned po vodě považuji čaje za nejlepší volbu k […] Posted in Zdraví
 • Rebarborová marmeláda s levandulí20. září 2019 Rebarborová marmeláda s levandulí A co všechno budeme na tuto skvělou marmeládu potřebovat? 1 kg očištěné a oloupané rebarbory 1/2 kg cukru krystal nebo želírovacího cukru 350 ml vody 1 limetka nebo 1 citrón 4 lžíce […] Posted in Zdraví
 • Příčiny bolesti žaludku po jídle7. května 2020 Příčiny bolesti žaludku po jídle Každá bolest je vždy nepříjemná a bolestivá. Jedinou touhou v tomto stavu je něco udělat, aby se mučení zastavilo. Významné nepohodlí způsobuje bolest žaludku, zejména pokud se objeví po […] Posted in Zdraví
 • Čajová směs jako prevence proti chřipce12. března 2020 Čajová směs jako prevence proti chřipce Je-li za sychravého podzimního počasí za dveřmi chřipkové období, chráníme se před nákazou bylinným čajem z následujících bylinek: 10 g bezového květu 5g podbělu 5 g heřmánku 5 g lipového […] Posted in Zdraví
 • Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká18. března 2020 Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká Atopický ekzém trápí stále více dětí. Důsledkem je kromě jiného potíž s oblékáním - mnohé materiály přecitlivělou pokožku dráždí. Překvapivě dobrou službu může udělat merino oblečení, a to […] Posted in Zdraví
 • Čajové směsi na průduškový katar24. března 2020 Čajové směsi na průduškový katar Čajová směs číslo jedna: Rozrazil, list podbělu, plicník a jitrocel smícháme stejným dílem. Na jeden šálek čaje vezmeme vrchovatou čajovou lžičku směsi. Spaříme horkou vodou a necháme půl […] Posted in Zdraví
 • Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty30. srpna 2019 Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty Suroviny: 5 polévkových lžic natě přesličky 100 ml studené vody Postup: Přesličku naložíme přibližně na tři hodiny do studené vody. Po uplynutí této doby pak celou směs pomalu zahříváme […] Posted in Zdraví
 • Cibulový sirup12. června 2020 Cibulový sirup Užívá se při nachlazení a kašli, a to vždy každou hodinu po jedné čajové lžičce. Suroviny: několik velkých cibulí 150 g hnědého cukru 100 ml vody (u druhé varianty sirupu) Postup: Několik […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...