Kritiky.cz > Články > Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále

Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále

GoT II

Diváctvo Game of Thrones nebo­li lido­vě řeče­no GoTéčka se během posled­ní série dra­ma­tic­ky roz­ště­pi­lo na tři nesmi­ři­tel­né tábo­ry. Podle mno­hých byla osmá řada napros­tou kata­stro­fou, kte­rá pošpi­ni­la celý seri­ál, někte­ří z nich dokon­ce pode­pi­su­jí peti­ce na pře­to­če­ní závě­reč­ných šes­ti epi­zod. Druhá sku­pi­na je z posled­ní řady nao­pak napros­to une­še­ná stej­ně jako z dosa­vad­ní­ho prů­bě­hu seri­á­lu. A tře­tí sku­pi­na se oci­tá na pome­zí těch­to dvou tábo­rů. Seriálu vyčí­tá někte­ré pře­hma­ty či nelo­gič­nos­ti, ale na dru­hou stra­nu doká­že oce­nit kupří­kla­du i nadá­le pod­ma­ni­vou vizu­ál­ní strán­ku.

Jakožto dlou­ho­le­tý seri­á­lo­vý kri­tik cítím svou povin­nost vyjá­d­řit se rov­něž ke kon­ci toho­to revo­luč­ní­ho seri­á­lo­vé­ho poči­nu, kte­rý jsem obje­vil ihned po odvy­sí­la­né prv­ní sérii v roce 2011 (trouf­nu si říct, že dnes je tato sku­pi­na divác­tva v men­ši­ně), a pro­vá­zel mě tak úcty­hod­ných osm let živo­ta. Nikdy ovšem nešlo o seri­ál mého srd­ce jako u mno­ha zary­tých fan­dů a jed­not­li­vé série jsem si uží­val jen jako běž­ný divák.

Nějaký ten spo­i­ler tu zřej­mě pad­ne…

Na závě­reč­nou sérii jsem byl ovšem dlou­hé měsí­ce natě­šen asi jako všich­ni fan­do­vé GoTéčka. Úvodní dvě epi­zo­dy mě ale nějak nedo­ká­za­ly vtáh­nout do děje. Asi něco jako když jste natě­še­ni na něja­ký spor­tov­ní mač, jenž má všech­ny před­po­kla­dy stát se zápa­sem dese­ti­le­tí, něko­lik minut před jeho začát­kem jste poho­dl­ně usa­ze­ni před tele­vi­zo­rem, ale když najed­nou všech­no vypuk­ne, nemů­že­te se do hry vůbec dostat.

Čím to? U Hry o trů­ny to bylo pod­le mého sou­du způ­so­be­no pře­de­vším tím, že závě­reč­ná řada byla tak tro­chu zvlášt­ní, ve smys­lu jiná, odliš­ná od před­cho­zích sérií. Napadá mě při­rov­ná­ní k seri­á­lu Banshee, u něhož se ve čtvr­té sérii rov­něž hod­ně změ­ni­la jeho dosa­vad­ní atmo­sfé­ra. U něj mi to ale nijak neva­di­lo. U Hry o trů­ny šla pro­mě­na vypo­zo­ro­vat tře­ba už pod­le odliš­né­ho vizu­á­lu úvod­ní zněl­ky.

Pak při­šla epi­zo­da čís­lo tři a s ní i něko­lik let oče­ká­va­ná bitva o pře­ži­tí lid­stva, kte­rá měla být jed­ním z abso­lut­ních vrcho­lů seri­á­lu i vrcho­lů v seriálovém/filmovém svě­tě. Objektivně a s odstu­pem něko­li­ka týd­nů bez něja­ké hoř­kos­ti musím kon­sta­to­vat, že se pod­le mě jed­na­lo o nejmé­ně půso­bi­vou bitvu v his­to­rii seri­á­lu, kte­rou bych popsal jako jed­nu vel­kou a nepře­hled­nou maza­ni­ci. Úžasných bitev bylo v seri­á­lu hned něko­lik, dokon­ce i těch, kte­ré se stej­ně jako tahle ode­hrá­va­ly v noci, ale tohle pros­tě nešlo. Pro jis­to­tu ješ­tě musím dodat, že jsem díl zhlé­dl poz­dě večer, niko­liv za den­ní­ho svět­la.

Čtvrtá epi­zo­da mě koneč­ně vtáh­la do děje téměř jako za sta­rých časů. Dokonce bych tu vypích­nul i jeden tak­zva­ný „wau moment“ a sice neče­ka­né sejmu­tí jed­no­ho z dra­ků. Přesto jed­na malá výt­ka k logi­ce – co se takhle poku­sit nej­pr­ve sejmout osed­la­né­ho draka i s Daenerys a tím záro­veň sko­lit dvě otrav­né mou­chy. Toho bychom se ale dočka­li mož­ná tak v úvod­ních séri­ích, kdy se tvůr­ci ješ­tě nebá­li zabít i hlav­ní hrdi­ny. Ale je i mož­né, že Daenerys neby­la na tu dáli pros­tě vidět a já zby­teč­ně moc kri­ti­zu­ji.

Ale zbo­řit dlou­ho­le­té hrad­by pev­né jako ská­la jedi­ným fouk­nu­tím? To už si něja­kou tu kri­ti­ku zaslou­ží. Tvůrci už to ale schy­ta­li poměr­ně dost a dál bych se v tom nepitval. Osobně pova­žu­ju pátý díl za nej­lep­ší epi­zo­du závě­reč­né série. Měla náboj, pře­kva­pi­vé momen­ty, něja­ký ten pěk­ný sou­boj a děj se navíc vrá­til do Králova pří­sta­viš­tě, pro mě odjak­ži­va neja­trak­tiv­něj­ší­ho mís­ta celé­ho seri­á­lu.

https://i2.wp.com/pazot.cz/wp-content/uploads/2019/05/GoT-III.jpg?fit=650%2C366

Ze závě­reč­né epi­zo­dy jsem pak tak tro­chu roz­pa­či­tý. Byly tam pěk­né momen­ty, zau­ja­la mě kupří­kla­du odva­ha Tyriona mrsk­nout svým odzna­kem poboč­ní­ka pří­mo před oči­ma své krá­lov­ny. Byly tam ale i momen­ty kra­pet zvlášt­ní jako tře­ba tave­ní trů­nu nebo roko­vá­ní o budou­cím krá­li. Osud Jona Snowa mi pak tro­chu při­po­mněl osud Dextera Morgana.

Závěr
Pokud bych měl vynést závě­reč­ný ver­dikt, při­klo­nil bych se ke střed­ní­mu prou­du. Nebyla to žád­ná kata­stro­fa jako napří­klad závě­reč­ná řada House of Cards, ale ani nic úžas­né­ho jako někte­ré před­cho­zí série GoTéčka. Vrcholem seri­á­lu pro mě byla čtvr­tá řada, kte­rá nám naser­ví­ro­va­la tře­bas smrt Joffreyho, vele­na­pí­na­vý soud Tyriona, sou­boj Sera Gregora Cleganea s prin­cem Oberynem nebo celo­dí­lo­vou bitvu na Zdi.

Pažótí ver­dikt: 70 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále
Hodnocení: 3 - ‎5 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

3 komentáře

 1. Kritizovať vo fan­ta­sy žánre, že „nere­al­ny“ drak má tak sil­ný oheň, že doká­že zni­čiť sil­nú hrad­nú ste­nu mi prí­de „tro­cha“ mimo mísu. Ostatne, pre­čo by drak nemo­hol mať tak sil­ný oheň, Vy ste neja­ké­ho draka osob­ne stret­li 🙂 ?? Samozrejme, boli tam nelo­gic­kos­ti v bojo­vej tak­ti­ke a aj iných veci­ach (a aj fan­ta­sy by malo dávať nejakú logi­ku, hlav­ne v dejo­vej lin­ke), ale nejed­na­lo sa doku­men­tár­ny film...Ničmenejm súhlas s tým, že táto seria bola „iná“ a pre mna skor skla­ma­nie, ale pri­jal som to tak ako to nato­či­li (patrím do tej tretej sku­pi­ny).

 2. Ano, nemůžu si pomoct, ale zno­vu zopa­ku­ji, co jsem v posled­ních dnech psal sand desetkrát. Proboha, je to fana­ta­sy s dra­ky, kou­zel­ní­ky a dal­ší­mi věc­mi, kte­rý jsou v pří­mém roz­po­ru s logi­kou a rea­li­tou. Takže zabej­vat se tím, jest­li mohl Drogon mít tako­vou sílu, že ohněm ničil hrad­by a domy je tak absurd­ní a nebo­jím se říct až idi­ot­ské, že nikdo se zdra­vým rozu­mem se k něče­mu tako­vé­mu nemů­že sní­žit. A to je ten pro­blém nej­vět­ší toho­to seri­á­lu. Je tak geni­ál­ní, že mno­hé donu­til o něm uva­žo­vat jako o reál­ném. Je to FANTASY. Nesnáším kri­ti­ky, kte­rým neba­di­lo, že se celým seri­á­lem týh­ne nesmy­sl­né pře­sou­vá­ní osob i armád b napro­stro absurd­ně rych­lém čase, nevy­di­ly dal­ší nesmys­ly dokud........no dokud naby­lo „in“ na seri­ál začít pli­vat hej­ty, hle­dat napros­té nesmys­ly, kte­rejch by si nikdo nevši­ml (kelí­mek, PET lahev). Jen idi­ot se k týhle armá­dě hej­trů atrol­lů při­dá avez­me jejich nesmy­sl­nou aab­surd­ní argu­man­ta­ci za svou. Jen idi­ot........

  1. Vidím dvě chy­by, kte­ré moh­ly osmou řadu ovliv­nit. Příliš tma­vá scé­na bitvy s Night Kingem a pro mě nepo­cho­po­i­tel­ná změ­na dél­ky a počtu dílů opro­ti seri­ím před­cho­zím. Ovšem záro­ven dodá­vám, že nejen s dějem, ale pře­de­vším tech­nic­kou a herec­kou úrov­ní osmé řady jsem více­než spo­ko­jen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Babiš a jeho listopad22. listopadu 2019 Babiš a jeho listopad Někde jsem četl, že letošní premiérův projev k výročí 17. listopadu by jeho nejlepším politickým projevem vůbec, prý celkem rozumný, takže snad i na samotného Andreje asi padl duch […]
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
 • Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli16. srpna 2018 Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli V druhé polovině srpna a v září se uskuteční natáčení české černé komedie Teroristka režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra). Černá komedie vypráví o učitelce v důchodu v podání […]
 • 11 památných filmových momentů19. srpna 2018 11 památných filmových momentů Osobně moc nemám v lásce různé žebříčky "5 nejlepších filmů všech dob", či "10 věcí které nás baví na...". Zpravidla se jedná o dost plytký výčet věcí, které mají za úkol zaplácnout […]
 • Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje.7. prosince 2006 Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje. Superman se (zase) vrací Ačkoliv se všude přetřásalo, jak to Singer se svým „Supíkem“ neprojel, bylo by víc než podezřelé, kdyby byla jeho závěrečná bilance záporná. Ono totiž… v […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Dětské zoubky od Zoje Stage16. dubna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
 • Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.200416. září 2004 Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004 Letošní třetí ročník Mezinárodního festivalu leteckých filmů proběhne v Praze ve dnech 30. září až 7. října 2004 v kině Village Cinemas Anděl. Nesoutěžní filmová přehlídka je určena […]
 • Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem.31. března 2015 Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem. Tak trochu netradičně složená porota, která za výkony na tanečním parketu nerozdává body, ale přímo peníze. I takové novinky čekají na diváky zábavného pořadu Pomozte dětem, který se opět […]