Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zátopek – Recenze – 80%

Zátopek – Recenze – 80%

zatopek vaclav neuzil 4
zatopek vaclav neuzil 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Očekávaný spor­tov­ní sní­mek reži­sé­ra a sce­náris­ty Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stí­nu) o čes­ko­slo­ven­ském běž­ci Emilu Zátopkovi se stal zaha­jo­va­cím fil­mem kar­lo­var­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, na němž si odbyl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru. Do kin vstu­pu­je po roč­ním odkla­du a i jeho nato­če­ní bylo během na dlou­hou trať – na scé­ná­ři se v prů­bě­hu pří­prav kro­mě Ondříčka vystří­da­li i Alice Nellis a Jan P. Muchow, jejich prá­ce se sta­la zákla­dem pro komiks Zátopek… když nemů­žeš, tak při­dej!, kte­rý vyšel v roce 2016, a v tom­též roce David Ondříček nato­čil pod názvem Zátopek i tele­viz­ní doku­ment. To vše se nyní zúro­či­lo v na čes­ké pomě­ry špič­ko­vě rea­li­zo­va­ném spor­tov­ním dra­ma­tu (při­po­mí­na­jí­cím např. brit­ské osca­ro­vé Ohnivé vozy z roku 1981), jenž se zamě­řu­je zejmé­na na obdo­bí od Zátopkových atle­tic­kých počát­ků po jeho nej­vět­ší úspě­chy, kdy záro­veň pro­chá­zel nej­šťast­něj­ší­mi i nej­kri­zo­věj­ší­mi chví­le­mi své­ho man­žel­ství s oště­pař­kou Danou.

Zátopek – Recenze – 80%
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

 Snímek tak reka­pi­tu­lu­je Zátopkovu spor­tov­ní kari­ér­ní dráhu s důra­zem na oka­mži­ky, kdy se jako pra­cov­ník v Baťových díl­nách nedob­ro­vol­ně zúčast­nil běžec­ké­ho závo­du a od té doby se pro běh nadchl, kdy se po prv­ních vel­kých úspě­ších sezná­mil se svou budou­cí ženou a kdy vítě­zil na olym­pi­á­dách (kon­krét­ně v Londýně v roce 1948 a na legen­dár­ním roč­ní­ku 1952 v Helsinkách, odkud při­ve­zl rov­nou tři zla­té medai­le – a Dana Zátopková čtvr­tou), zatím­co se han­dr­ko­val s komu­nis­tic­ký­mi pohla­vá­ry. Všechny tyto epi­zo­dy jsou při­tom orá­mo­vá­ny děním v roce 1968, kdy Zátopka již po kon­ci jeho kari­é­ry navští­ví v Československu aus­tral­ský běžec Ron Clarke, aby od něj během týden­ní­ho přá­tel­ské­ho poby­tu zís­kal cen­né rady a zlep­šil tak svou for­mu. Právě hovo­ry až nepři­ro­ze­ně ener­gic­ké­ho a nad­še­ním sála­jí­cí­ho Zátopka s dis­tingo­va­ným vytr­val­cem jsou pro film kostrou, na níž jsou frag­men­ty z olym­pi­o­ni­ko­va živo­ta navě­še­ny.

Nejpozoruhodnější slož­kou fil­mu jsou herec­ké výko­ny Václava Neužila a Marthy Issové v rolích man­že­lů Zátopkových. Václav Neužil se do Emila Zátopka doko­na­le převtě­lil, a to včet­ně jeho neo­hra­ba­ných pohy­bů, náma­hou zkři­ve­ných výra­zů v obli­če­ji a cel­ko­vé fyzic­ké kon­di­ce, kte­rou si vybu­do­val absol­vo­vá­ním řady atle­tic­kých tré­nin­ků. Martha Issová půso­bí též zce­la uvě­ři­tel­ně, ať už jako Emilova odda­ná pod­po­ro­va­tel­ka, kte­rá se však navzdo­ry vlast­ním úspě­chům ocit­la v jeho stí­nu, nebo jako nespo­ko­je­ná man­žel­ka, kte­rá by chtě­la od živo­ta víc, zatím­co její choť má v hla­vě pou­ze závo­dě­ní a vyhrá­vá­ní.

Vynikající je i kame­ra Štěpána Kučery, kte­rá vyni­ká spo­lu se stři­hem pře­de­vším v dyna­mic­kých a čas­to i str­hu­jí­cích scé­nách zachy­cu­jí­cích Zátopkovy olym­pij­ské výko­ny a tré­nink, hud­ba Beaty Hlavenkové, kte­rá nikdy nesklouzá­vá k pate­tič­nos­ti a výraz­ně fil­mu pomá­há tam, kde by jinak k urči­té­mu pato­su sklouzá­vat mohl, a také výpra­va, kte­rá je per­fekt­ní od dobo­vé sty­li­za­ce po rea­li­za­ci davo­vých scén na olym­pij­ských sta­di­o­nech. Co nao­pak není úpl­ně ide­ál­ní, jsou mas­ky, spo­lé­ha­jí­cí na hrdi­no­vu postu­pu­jí­cí pleš poma­lu jako na jedi­ný roz­li­šo­va­cí prvek mezi pět­a­dva­ce­ti­le­tým Zátopkem a týmž mužem o dva­cet let star­ším.

Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

Film Zátopkovu posta­vu nevy­u­ží­vá k vytvo­ře­ní doko­na­lé­ho mra­mo­ro­vé­ho pomní­ku, mno­hý­mi opě­vo­va­nou spor­tov­ní legen­du totiž vykres­lu­je i s její­mi nedo­stat­ky a po vzo­ru mno­hých jiných fil­mů o mimo­řád­ně nada­ných osob­nos­tech ji pojí­má jako člo­vě­ka geni­ál­ní­ho, leč (jak už to tak bývá) poně­kud své­ráz­né­ho a žijí­cí­ho ve vlast­ním svě­tě, kte­rý se točí jen kolem běhá­ní. Tento rys jeho osob­nos­ti je pak užit nejen k opa­ko­va­né­mu vytvá­ře­ní napě­tí v jeho vzta­hu s Danou, kte­rou zane­dbá­vá a sobec­ky pře­hlí­ží, ale i k vylí­če­ní jeho napros­té igno­ran­ce teh­dej­ší poli­tic­ké rea­li­ty. Úplné pře­hlí­že­ní poten­ci­ál­ních nega­tiv­ních důsled­ků, jaké by jeho cho­vá­ní moh­lo v kon­tex­tu dané­ho reži­mu mít, jsou pak uká­zá­ny jak v pozi­tiv­ním svět­le (když se chra­b­ře zasta­ne pro­ble­ma­tic­ké­ho kole­gy), tak ve svět­le nega­tiv­ním (když je nucen pode­psat sou­hlas s potres­tá­ním poli­tic­kých věz­ňů, jemuž tak úpl­ně nero­zu­mí).

Politické reá­lie jsou nicmé­ně ve fil­mu vždy jen okra­jo­vě nazna­če­ny a Zátopek jimi tak tro­chu naiv­ně pro­plou­vá, v důsled­ku čehož z fil­mu ve výsled­ku nijak kon­tro­verz­ně nevy­chá­zí – i přes zachy­ce­ní růz­ných jeho pochy­be­ní k němu totiž fil­ma­ři při­stu­pu­jí se zřej­mou úctou, kte­rá jim neu­mož­ni­la jej vyob­ra­zit jinak než jako za všech okol­nos­tí sym­pa­tic­ké­ho, milé­ho a vese­lé­ho muže, kte­rý zpí­vá morav­ské lido­vé pís­nič­ky a s obli­bou se cho­vá spon­tán­ně.

Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

 

Do detai­lu vyci­ze­lo­va­né herec­tví, pre­ciz­ně napsa­né dia­lo­gy a pře­hled­ně struk­tu­ro­va­né vyprá­vě­ní jsou důka­zy toho, že Davidu Ondříčkovi dobo­vý pří­běh nato­če­ný pod­le sku­teč­ných udá­los­tí jako reži­sé­ro­vi a sce­náris­to­vi maxi­mál­ně sedl. Nedostatky by se sice našly, ať už v prá­ci s jed­not­li­vý­mi moti­vy (kupří­kla­du nevy­tě­že­né Zátopkovo zra­ně­ní), nevy­rov­na­né pou­ta­vos­ti fil­mu (linie z roku 1968 není tak zají­ma­vá jako ostat­ní dění) nebo nad­by­teč­nos­ti někte­rých scén na úkor jiných (např. Ronův tele­fo­nát do Austrálie zby­teč­ně odvá­dí pozor­nost někam jinak, nao­pak Zátopkovo roz­hod­nu­tí běžet mara­ton by si zaslou­ži­lo pro­pra­co­va­něj­ší poza­dí), leč i tak je Zátopek Ondříčkovým dosud nej­vy­da­ře­něj­ším poči­nem. Kromě domá­cí­ho pub­li­ka má navíc vel­ký poten­ci­ál uspět i na zahra­nič­ním trhu, Zátopek v něm ostat­ně jako fanou­šek cizích jazy­ků hovo­ří se svým aus­tral­ským pří­te­lem po znač­nou část sto­pá­že ang­lic­ky. A po dlou­hé době jde o dal­ší čes­ký film, jenž obec­ně sto­jí za dopo­ru­če­ní.

 


Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Mimořádná událost6. února 2022 Mimořádná událost Událost z února 2019 na trati Studenec-Křižanov, kdy motorová jednotka jela 14 minut bez řidiče, byla jednou z inspirací režiséra Jiří Havelky k tvorbě komedie s prvky společenské kritiky. […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry
  • Tři Tygři ve filmu: JACKPOT14. srpna 2022 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT Není žádným tajemstvím, že já Tři ostravské tygry moc nemusím, a sKORO NA rovinu říkám, že mi jejich svérázný smysl pro humor mnohdy lehce uniká, jindy mě míjí obloukem a občas mám po […] Posted in Filmové recenze
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,19370 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58369 KB. | 15.08.2022 - 08:00:04