Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zátopek – Recenze – 80%

Zátopek – Recenze – 80%

zatopek vaclav neuzil 4

Očekávaný spor­tov­ní sní­mek reži­sé­ra a sce­náris­ty Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stí­nu) o čes­ko­slo­ven­ském běž­ci Emilu Zátopkovi se stal zaha­jo­va­cím fil­mem kar­lo­var­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, na němž si odbyl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru. Do kin vstu­pu­je po roč­ním odkla­du a i jeho nato­če­ní bylo během na dlou­hou trať – na scé­ná­ři se v prů­bě­hu pří­prav kro­mě Ondříčka vystří­da­li i Alice Nellis a Jan P. Muchow, jejich prá­ce se sta­la zákla­dem pro komiks Zátopek… když nemů­žeš, tak při­dej!, kte­rý vyšel v roce 2016, a v tom­též roce David Ondříček nato­čil pod názvem Zátopek i tele­viz­ní doku­ment. To vše se nyní zúro­či­lo v na čes­ké pomě­ry špič­ko­vě rea­li­zo­va­ném spor­tov­ním dra­ma­tu (při­po­mí­na­jí­cím např. brit­ské osca­ro­vé Ohnivé vozy z roku 1981), jenž se zamě­řu­je zejmé­na na obdo­bí od Zátopkových atle­tic­kých počát­ků po jeho nej­vět­ší úspě­chy, kdy záro­veň pro­chá­zel nej­šťast­něj­ší­mi i nej­kri­zo­věj­ší­mi chví­le­mi své­ho man­žel­ství s oště­pař­kou Danou.

Zátopek – Recenze – 80%
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

 Snímek tak reka­pi­tu­lu­je Zátopkovu spor­tov­ní kari­ér­ní dráhu s důra­zem na oka­mži­ky, kdy se jako pra­cov­ník v Baťových díl­nách nedob­ro­vol­ně zúčast­nil běžec­ké­ho závo­du a od té doby se pro běh nadchl, kdy se po prv­ních vel­kých úspě­ších sezná­mil se svou budou­cí ženou a kdy vítě­zil na olym­pi­á­dách (kon­krét­ně v Londýně v roce 1948 a na legen­dár­ním roč­ní­ku 1952 v Helsinkách, odkud při­ve­zl rov­nou tři zla­té medai­le – a Dana Zátopková čtvr­tou), zatím­co se han­dr­ko­val s komu­nis­tic­ký­mi pohla­vá­ry. Všechny tyto epi­zo­dy jsou při­tom orá­mo­vá­ny děním v roce 1968, kdy Zátopka již po kon­ci jeho kari­é­ry navští­ví v Československu aus­tral­ský běžec Ron Clarke, aby od něj během týden­ní­ho přá­tel­ské­ho poby­tu zís­kal cen­né rady a zlep­šil tak svou for­mu. Právě hovo­ry až nepři­ro­ze­ně ener­gic­ké­ho a nad­še­ním sála­jí­cí­ho Zátopka s dis­tingo­va­ným vytr­val­cem jsou pro film kostrou, na níž jsou frag­men­ty z olym­pi­o­ni­ko­va živo­ta navě­še­ny.

Nejpozoruhodnější slož­kou fil­mu jsou herec­ké výko­ny Václava Neužila a Marthy Issové v rolích man­že­lů Zátopkových. Václav Neužil se do Emila Zátopka doko­na­le převtě­lil, a to včet­ně jeho neo­hra­ba­ných pohy­bů, náma­hou zkři­ve­ných výra­zů v obli­če­ji a cel­ko­vé fyzic­ké kon­di­ce, kte­rou si vybu­do­val absol­vo­vá­ním řady atle­tic­kých tré­nin­ků. Martha Issová půso­bí též zce­la uvě­ři­tel­ně, ať už jako Emilova odda­ná pod­po­ro­va­tel­ka, kte­rá se však navzdo­ry vlast­ním úspě­chům ocit­la v jeho stí­nu, nebo jako nespo­ko­je­ná man­žel­ka, kte­rá by chtě­la od živo­ta víc, zatím­co její choť má v hla­vě pou­ze závo­dě­ní a vyhrá­vá­ní.

Vynikající je i kame­ra Štěpána Kučery, kte­rá vyni­ká spo­lu se stři­hem pře­de­vším v dyna­mic­kých a čas­to i str­hu­jí­cích scé­nách zachy­cu­jí­cích Zátopkovy olym­pij­ské výko­ny a tré­nink, hud­ba Beaty Hlavenkové, kte­rá nikdy nesklouzá­vá k pate­tič­nos­ti a výraz­ně fil­mu pomá­há tam, kde by jinak k urči­té­mu pato­su sklouzá­vat mohl, a také výpra­va, kte­rá je per­fekt­ní od dobo­vé sty­li­za­ce po rea­li­za­ci davo­vých scén na olym­pij­ských sta­di­o­nech. Co nao­pak není úpl­ně ide­ál­ní, jsou mas­ky, spo­lé­ha­jí­cí na hrdi­no­vu postu­pu­jí­cí pleš poma­lu jako na jedi­ný roz­li­šo­va­cí prvek mezi pět­a­dva­ce­ti­le­tým Zátopkem a týmž mužem o dva­cet let star­ším.

Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

Film Zátopkovu posta­vu nevy­u­ží­vá k vytvo­ře­ní doko­na­lé­ho mra­mo­ro­vé­ho pomní­ku, mno­hý­mi opě­vo­va­nou spor­tov­ní legen­du totiž vykres­lu­je i s její­mi nedo­stat­ky a po vzo­ru mno­hých jiných fil­mů o mimo­řád­ně nada­ných osob­nos­tech ji pojí­má jako člo­vě­ka geni­ál­ní­ho, leč (jak už to tak bývá) poně­kud své­ráz­né­ho a žijí­cí­ho ve vlast­ním svě­tě, kte­rý se točí jen kolem běhá­ní. Tento rys jeho osob­nos­ti je pak užit nejen k opa­ko­va­né­mu vytvá­ře­ní napě­tí v jeho vzta­hu s Danou, kte­rou zane­dbá­vá a sobec­ky pře­hlí­ží, ale i k vylí­če­ní jeho napros­té igno­ran­ce teh­dej­ší poli­tic­ké rea­li­ty. Úplné pře­hlí­že­ní poten­ci­ál­ních nega­tiv­ních důsled­ků, jaké by jeho cho­vá­ní moh­lo v kon­tex­tu dané­ho reži­mu mít, jsou pak uká­zá­ny jak v pozi­tiv­ním svět­le (když se chra­b­ře zasta­ne pro­ble­ma­tic­ké­ho kole­gy), tak ve svět­le nega­tiv­ním (když je nucen pode­psat sou­hlas s potres­tá­ním poli­tic­kých věz­ňů, jemuž tak úpl­ně nero­zu­mí).

Politické reá­lie jsou nicmé­ně ve fil­mu vždy jen okra­jo­vě nazna­če­ny a Zátopek jimi tak tro­chu naiv­ně pro­plou­vá, v důsled­ku čehož z fil­mu ve výsled­ku nijak kon­tro­verz­ně nevy­chá­zí – i přes zachy­ce­ní růz­ných jeho pochy­be­ní k němu totiž fil­ma­ři při­stu­pu­jí se zřej­mou úctou, kte­rá jim neu­mož­ni­la jej vyob­ra­zit jinak než jako za všech okol­nos­tí sym­pa­tic­ké­ho, milé­ho a vese­lé­ho muže, kte­rý zpí­vá morav­ské lido­vé pís­nič­ky a s obli­bou se cho­vá spon­tán­ně.

Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček
Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

 

Do detai­lu vyci­ze­lo­va­né herec­tví, pre­ciz­ně napsa­né dia­lo­gy a pře­hled­ně struk­tu­ro­va­né vyprá­vě­ní jsou důka­zy toho, že Davidu Ondříčkovi dobo­vý pří­běh nato­če­ný pod­le sku­teč­ných udá­los­tí jako reži­sé­ro­vi a sce­náris­to­vi maxi­mál­ně sedl. Nedostatky by se sice našly, ať už v prá­ci s jed­not­li­vý­mi moti­vy (kupří­kla­du nevy­tě­že­né Zátopkovo zra­ně­ní), nevy­rov­na­né pou­ta­vos­ti fil­mu (linie z roku 1968 není tak zají­ma­vá jako ostat­ní dění) nebo nad­by­teč­nos­ti někte­rých scén na úkor jiných (např. Ronův tele­fo­nát do Austrálie zby­teč­ně odvá­dí pozor­nost někam jinak, nao­pak Zátopkovo roz­hod­nu­tí běžet mara­ton by si zaslou­ži­lo pro­pra­co­va­něj­ší poza­dí), leč i tak je Zátopek Ondříčkovým dosud nej­vy­da­ře­něj­ším poči­nem. Kromě domá­cí­ho pub­li­ka má navíc vel­ký poten­ci­ál uspět i na zahra­nič­ním trhu, Zátopek v něm ostat­ně jako fanou­šek cizích jazy­ků hovo­ří se svým aus­tral­ským pří­te­lem po znač­nou část sto­pá­že ang­lic­ky. A po dlou­hé době jde o dal­ší čes­ký film, jenž obec­ně sto­jí za dopo­ru­če­ní.

 


Photo © Lucky Man Films / Dušan Martinček

  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Myši patří do nebe – Recenze – 70 %12. října 2021 Myši patří do nebe – Recenze – 70 % Český loutkově animovaný film Myši patří do nebe se sice odehrává v našem světě, ale vystupují v něm výhradně zvířata, a to nejčastěji myši (a sem tam nějaký krtek nebo někdo další) a také […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Ubal a zmiz – Recenze – 50%8. července 2021 Ubal a zmiz – Recenze – 50% Česká krimikomedie celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Hobzika Ubal a zmiz pravděpodobně chtěla být kombinací černohumorné gangsterky (něco jako Sbal prachy a vypadni) a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,16684 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53571 KB. | 05.12.2021 - 09:41:57