Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zastav a nepřežiješ

Zastav a nepřežiješ

Zastav
Zastav

Ráno se pro­bu­dí­te a v hla­vě vám zazvo­ní všech­ny zvon­ky. Snažíte se vzpo­me­nout si, co se vče­ra sta­lo, ale zatím bez úspě­chu. Potácíte se v míst­nos­ti, kde na DVD najde­te nahra­ný vzkaz jed­né tvá­ře. S úsmě­vem říká, že do hodi­ny zemře­te na jed­nu, kte­rou vám na nahráv­ce apli­ku­je na tělo. Tento den neza­čí­ná vůbec dob­ře.

Doufám, že nikdo z vás neza­ži­je podob­nou situ­a­ci. Zároveň však nepřed­po­klá­dám, že vede­te stej­ný život jako Chev Chelios (Jason Statham-eg Kurýr, Kurýr 2, Přízraky z Marsu). Je to nájem­ný vrah. Zdá se, že pat­ří k nej­lep­ším v obo­ru. Důkazem toho je sku­teč­nost, že je stá­le na svě­tě, což zna­me­ná, že o ostat­ních se to říct nedá.

Nedávno však dostal nabíd­ku, aby spro­vo­dil ze svě­ta vel­ké­ho šéfa z Hongkongu. Dostal se přes strá­že, tiše vklou­zl do míst­nos­ti, namí­řil na hla­vu nasa­ze­né obě­ti pis­to­le, čer­ve­ný laser zamě­řo­va­če pro­ra­zil tem­no­tu míst­nos­ti a... (napadlo mě, jest­li má jedi­nou zbraň jako Agent 47, tak­že se vyja­dřuj­me v jed­not­kách SI) dou­fal, že by to tře­ba moh­la být vol­ná inspi­ra­ce pro úspěš­nou her­ní sérii. Následující zábě­ry mě však pře­svěd­či­ly o tom, že chlad­ným Hitmanem nebu­de.

Ale proč o tom vlast­ně píšu? Tato prá­ce se sta­la Jasonu Stathamovi osud­nou (a vlast­ně i osu­do­vou), pro­to­že díky ní mu v krvi kolu­je lát­ka, kte­rá má jedi­ný cíl, zabít ho. Je na Jasonovi, aby se poku­sil včas najít pro­ti­lát­ku, a pokud mož­no se pomstil těm, kte­ří mu tím­to způ­so­bem usi­lo­va­li o život. A bude to mít náš hrdi­na snad­né (i když nevím, jest­li se vrah dá nazvat hrdi­nou, ale když je hlav­ní hrdi­na tako­vý sym­paťák, že se mu ani nedá fan­dit)? Nebude.

Každý pro­da­vač pika­do­rů na náměs­tí je vyzbro­jen pat­řič­ným arze­ná­lem a nasmě­ro­ván ke správ­ným dve­řím před správ­nou hla­veň, může stisk­nout spoušť, a pokud má dob­rý den, pronést drs­ně iro­nic­kou poznám­ku. Něco jako: „Smaž se v pekle, ty hajzle!“. Přesně to všich­ni od podob­ných fil­mů oče­ká­vá­me. A neboj­te se, uvi­dí­te! Ale v tom­to fil­mu je hez­ké, co všech­no musí hlav­ní hrdi­na pře­ko­nat, než zjis­tí, kte­ré dve­ře jsou správ­né a kdo je sku­teč­ný padouch.

Pozornější z vás se urči­tě pta­jí, jak se tohle všech­no dá stih­nout za hodi­nu a jak se o tom dá nato­čit film o něco málo přes 80 minut? Možná nic nevy­hra­je­te, ale máte u nás vel­ké bez­vý­znam­né plus! Jde o to, že jed fun­gu­je tak, že jeho úči­nek lze osla­bit (zpo­ma­lit nástup účin­ku) neu­stá­lým pří­su­nem adre­na­li­nu. Proto hlav­ní hrdi­na během fil­mu cíle­ně vyhle­dá­vá situ­a­ce, kte­ré mu zajis­tí stá­lý pří­sun toho­to kate­cho­la­mi­nu. Účastní se rva­ček, auto­mo­bi­lo­vých honi­ček, poslou­chá drs­nou hud­bu, zkrát­ka se sna­ží vše­ho jak­ko­li zba­vit, aby před­čas­ně nena­tá­hl brka a zís­kal čas na uspo­ko­je­ní tety Pomsty.

Dalším pozi­ti­vem je, že si film na nic nehra­je. Dostanete plno­krev­nou akci v rych­lém tem­pu, kte­ré od začát­ku (kdy hrdi­na vyběh­ne z bytu a nastar­tu­je auto) až do vlast­ní­ho kon­ce (kdy se poku­sí o tzv. vol­ný pád) téměř nepo­le­vu­je (s něko­li­ka dal­ší­mi pasá­že­mi, kte­ré oprav­du nelze zrych­lit). Navíc se mi jeho film líbil nato­lik neob­vykle, tak pěk­ně tuc­to­vě kon­čí, že bych ho už jen kvů­li tomu mohl dopo­ru­čit. Ale abych byl úpl­ně objek­tiv­ní, s tím netuc­to­vým kon­cem to není tak jed­no­znač­né, však uvi­dí­me sami.

Pokud jste si pře­čet­li celý text zde a ztrá­cí­te čas, tak to oprav­du není film pro vás. Ale když si pře­čte­te tyto řád­ky a už jed­nou rukou poku­ku­je­te po pro­gra­mu kina v šuplí­ku, zku­sí­me zjis­tit i-netovou adre­su oblí­be­né video­půj­čov­ny, zdá se, že si rozu­mí­me. Film sto­jí za zhléd­nu­tí pro způ­sob udr­že­ní tem­pa, sym­pa­tic­ké (anti)hrdiny, akč­ní pasá­že a tro­chu netra­dič­ní závěr. Doporučuji, pokud se chce­te vyma­nit ze ste­re­o­ty­pu.


Photo © Lions Gate Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Rychle a zběsile 6 - 50 %6. června 2022 Rychle a zběsile 6 - 50 % Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile - 65 %1. června 2022 Rychle a zběsile - 65 % Dnes již legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světu kult rychlých aut, horkých pneumatik a vůně spáleného benzínu. Nicméně ačkoli se první díl Rychle a zběsile tváří jako […] Posted in Retro filmové recenze
  • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ14. prosince 2021 Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ Dvouhodinový film je rozdělen do tří hlavních částí. V té první se setkáváme s naším starým známým Peterem Parkerem alias Spider-manem, který pokračuje ve svém poslání - zachraňuje […] Posted in Retro filmové recenze
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79868 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56713 KB. | 02.07.2022 - 07:01:12