Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zase nepoužitelní - 60 %

Zase nepoužitelní - 60 %

Photo © Netflix
Photo © Netflix

Skoro kaž­dou chvil­ku je na Netflixu něja­ká novin­ka. Jedním z nej­no­věj­ších fil­mů, co najde­te v nabíd­ce, je fran­couz­ská kome­die od hvězd­né­ho reži­sé­ra s hvězd­ným obsa­ze­ním.

Tou hvězdou za reži­sér­skou židlí mys­lím Louise Leterriera, kte­rý se pro­sla­vil akč­ní sérii Kurýr a Nortonovým Hulkem. Dalo bys se říct, že pat­ří mezi reži­sér­ské fran­couz­ské hvězdy, když reží­ru­je i 10. pokra­čo­va­ní série Rychle a zbě­si­le.

Hereckou hvězdou zase mys­lím fran­couz­ské­ho her­ce, kte­rý má na Neflixu svo­jí akčně/mysteriózní sérii Lupina, Omara Sy.

Další obsa­ze­ní toho­to dvou­ho­di­no­vé­ho akč­ňá­ku, na film na večer, už pat­ří mezi pro mě nezná­mé her­ce, kte­ří mož­ná pat­ří mezi fran­couz­ské hvězdy, ale k nám do Čech se jejich fil­my nedo­sta­li.

Zase nepo­u­ži­tel­ní je pokra­čo­vá­ní rela­tiv­ně úspěš­né­ho fil­mu z roku 2012. Neznalost prv­ní­ho dílu pro ten­to film vůbec neva­dí. Jedná se o typic­kou fran­couz­skou akč­ní kome­dii, kte­rá je plná netakt­ní­ho humo­ru (o čer­no­chech, sexu a naci­zmu…). Je to akč­ní jíz­da, kte­rá je vypl­ně­na „vtip­ný­mi“ hláš­ka­mi, kte­ré jsou pro někte­ré lidi mož­ná i vtip­né. Samozřejmě pro tvůr­ce 🙁

Francouzská reži­sér­ská megastár se oprav­du sna­ží, vše je akč­ní, dia­lo­gy kulo­met­né, ale pro film je bohu­žel zápor­né to, že akce je až pří­liš nepře­hled­ná a dia­lo­gy jsou pou­ze výpl­ní mezi akč­ní­mi prv­ky.

Příběh je hod­ně nad­ne­se­ný a plní svůj účel pro akč­ní sek­ven­ce. Je pří­mo děla­ný pro dva fran­couz­ské paříž­ské poli­cis­ty, kte­ří v malém měs­tě řeší vraž­du. Mrtvolu z toho­to měs­ta jim totiž při­ne­se vlak TGV až na nádra­ží před práh.

Dvojice poli­cis­tů, kte­ří pří­pad vyšet­řu­jí, před­sta­vu­jí dva cha­rak­te­ris­tic­ké poli­cis­ty Francie. Akční čer­noch, kte­rý nejde pro ránu dale­ko a namyš­le­ný běloch, kte­rý vypa­dá jako „tep­louš“ a při­ta­hu­je kaž­dou ženu v oko­lí, se kte­rou se samo­zřej­mě vyspí 😊

Ty ti dva odliš­ní jedin­ci mají utáh­nout celý film, jako v jejich v prv­ním díle? No sna­ží se sna­ží, ale bohu­žel neu­táh­nou. Jejich vzá­jem­ná komu­ni­ka­ce by urči­tě stá­la za vylep­še­ní, bohu­žel zůsta­la na hla­di­ně vzta­hu hod­ně úspěš­ný čer­noch vs neú­spěš­ný „tep­lý“ běloch.

Záporné posta­vy postup­ně obje­ví­me během fil­mu, a tak se spo­lu s fran­couz­ský­ma poli­caj­ta dozví­dá­me, jak to ve měs­tě, kte­ré je tam zaved­lo od mrt­vo­ly ve vla­ku, cho­dí. Jsou to pou­ze cha­rak­te­ris­tic­ké figur­ky, kte­ré vel­mi srá­ží už jenom téma jejich zápo­rác­tví.  Nacizmus a nesná­šen­li­vost pro­ti jakým­ko­liv při­stě­ho­val­cům, je váž­né už vyčpě­lé.

Film je pat­ří mezi Netflixovské jed­no­hub­ky, kte­ré jsou až moc dlou­hé, ne moc vtip­né a jsou nato­če­ny pou­ze pro to, aby jste je mezi ostat­ní nabíd­kou neod­li­ši­li. Pustili si je večer pou­ze kou­ka­li na akč­ní film bez pře­mýš­le­ní, tře­ba i s něja­kou to skle­nič­kou vína (či jiné­ho alko­ho­lu).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26488 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55602 KB. | 17.05.2022 - 10:42:09