Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin

Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin

zásadysběru


 

Zásady sbě­ru léči­vých roslin

Důležitým před­po­kla­dem úspěšného sbě­ru léči­vých rost­lin je dob­rá zna­lost jed­not­li­vých dru­hů. Pokud máte pochyb­nos­ti, čer­pej­te infor­ma­ce z někte­ré odbor­né pub­li­ka­ce, kte­rých je v sou­čas­né době vel­ké množ­ství, ane­bo se poraď­te u odbor­ní­ka. Sbírejte pou­ze ty léči­vé bylin­ky, kte­ré sto­pro­cent­ně zná­te a pozná­te!

Velmi důle­ži­tá je také vhod­ná doba pro sběr. Nesbírejte pro­to za deš­tě, ráno za rosy a vlh­ka. Při mani­pu­la­ci s čer­s­tvě natr­ha­ný­mi rost­li­na­mi je tře­ba dávat pozor, aby nedo­šlo k zapa­ře­ní, a tím k jejich zne­hod­no­ce­ní. Pro pře­nos byli­nek pou­ží­vá­me pro­dyš­né mate­ri­á­ly.

Léčivé rost­li­ny sbí­rá­me v jejich při­ro­ze­ném pro­stře­dí, vyhý­bá­me se sbě­ru léči­vek v blíz­kos­ti sil­nic, měst a prů­mys­lo­vých zón, jež mohou být zamo­ře­ny nej­růz­něj­ší­mi exha­lá­ty. Z dané­ho mís­ta sebe­re­me pou­ze tolik byli­nek, aby byla zacho­vá­na mož­nost jejich dal­ší rege­ne­ra­ce a roz­růs­tá­ní.

zásadysběru2

Jednotlivé čás­ti rost­lin, kte­ré se sbí­ra­jí:

A) Květ - Odštipováním, odstři­há­vá­ním. Pro jakost­ní suro­vi­nu je nej­dů­le­ži­těj­ší barva a vzhled suro­vi­ny. Po usu­še­ní dodej­te nepro­dle­ně do nákup­ny, hro­zí napa­de­ní hmy­zem a tím ztrá­ta jakos­ti.

B) List – Otrháváním popř. str­há­vá­ním z vět­vi­ček. Před suše­ním je vhod­né u někte­rých dru­hů lis­ty pomač­kat a tím umož­nit pří­stu­pu vzdu­chu, lis­ty sná­ze uschnou. 

C) Nať – Natí rozu­mí­me část rost­li­ny tj. ston­ky včet­ně lis­tů a kvě­tů. Sbíráme vždy na počát­ku roz­kvě­tu a to vrch­ní olis­tě­nou část o dél­ce 25-35 cm. 

D) Kořen - Dobýváme zpra­vi­dla na pod­zim nebo na jaře v době vege­tač­ní­ho kli­du, kdy mají koře­ny nej­vět­ší váhu. Větší koře­ny rozřízne­me, usnad­ní­me tak jejich usu­še­ní. 

E) Plody – Sbíráme vyzrá­lé a dob­ře vybar­ve­né. V dodáv­ce jsou nepří­pust­né ples­ni­vé nebo jinak zbar­ve­né plo­dy.  

Zásady suše­ní a skla­do­vá­ní léči­vých rost­lin:

Bylinky suší­me nej­lé­pe na sítech, roz­pro­stře­né v ten­ké vrst­vě ve stin­ných a dob­ře vět­ra­ných míst­nos­tech. Pouze koře­ny a plo­dy dosou­ší­me umě­le. Pozor! Sušení na slun­ci je až na někte­ré výjim­ky napros­to nevhod­né!

Ztráta hmot­nos­ti suše­ním tzv. sesy­cha­cí poměr je vel­mi indi­vi­du­ál­ní a zále­ží na jed­not­li­vém dru­hu a čás­ti rost­li­ny, kte­ré se sbí­ra­jí. Cca. 50-90%. Správně usu­še­ná rost­li­na se pří­liš nedro­lí,  při poku­su o ohnu­tí se láme a má při­bliž­ně svo­ji původ­ní bar­vu.

zásadysběru3

Skladování léči­vých rost­lin

Po usu­še­ní nechá­me bylin­ky něko­lik dní vydý­chat. Dobře vysu­še­né čás­ti rost­lin ucho­vá­vá­me v uza­vře­ných nádo­bách či pyt­lích, aby nedo­šlo k nežá­dou­cí­mu zvlhnu­tí. Uložené byli­ny si vždy ozna­čí­me názvem a rokem sbě­ru, aby nemoh­lo dojít k jejich zámě­ně.

  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres29. května 2020 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres Stres je v našem životě bohužel všudypřítomný. Setkáváme se s ním denně, doma i v práci. Nemusíme snad připomínat, že krátkodobý stres vás sice může vyburcovat k maximálnímu výkonu, ale […] Posted in Zdraví
  • Letní osvěžení v podobě mátové marmelády5. srpna 2019 Letní osvěžení v podobě mátové marmelády K osvěžení do horkých letních dnů bez pochyby patří máta, a to ať už v jakékoliv podobě. Ale co takhle zkusit ráno k snídani výbornou osvěžující mátovou marmeládu, která nejen skvěle […] Posted in Zdraví
  • Bylinné a kořeněné octy11. května 2020 Bylinné a kořeněné octy Bylinné a kořeněné octy jsou zajímavou variantou, jak si osvěžit přípravu nejrůznějších zeleninových a ovocných salátů nejen v horkém letním období. Tyto octy vaše saláty obohatí jak o […] Posted in Zdraví
  • Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami22. srpna 2019 Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami Velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná se o malou důmyslně […] Posted in Zdraví
  • Vlastnosti a účinky vitamínu D20. listopadu 2019 Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D může také zabránit rozvoji deprese a cukrovky. Měl by být také přítomen ve stravě lidí, kteří chtějí […] Posted in Zdraví
  • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […] Posted in Zdraví
  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Zdraví
  • Bylinky jako koření22. srpna 2019 Bylinky jako koření Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokrmy […] Posted in Zdraví
  • Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení15. srpna 2019 Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení Když nás postihne rýma, kašel a nachlazení, není to zrovna dvakrát příjemná záležitost a bohužel právě v tomto nevlídném počasí se nám to málokdy vyhne. Po čem ale rychle sáhnout, […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com