Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správa webu www.kritiky.cz se zava­zu­je dodr­žo­vat zása­dy ochra­ny Vašich osob­ních úda­jů na Internetu. Klademe vel­ký důraz na ochra­nu posky­to­va­ných úda­jů. Naše zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů jsou zalo­že­ny na usta­no­ve­ních Všeobecných před­pi­sů pro ochra­nu osob­ních úda­jů Evropské unie (GDPR). Účely, pro kte­ré shro­maž­ďu­je­me osob­ní úda­je, jsou tyto: zlep­še­ní našich slu­žeb, komu­ni­ka­ce s návštěv­ní­ky toho­to webu, posky­to­vá­ní infor­ma­cí, poža­do­va­ných uži­va­te­lem, posky­to­vá­ní slu­žeb, sou­vi­se­jí­cích se zamě­ře­ním čin­nos­ti před­mět­né webo­vé strán­ky, , a také pro násle­du­jí­cí úko­ny.

Shromažďování a pou­ží­vá­ní osob­ních úda­jů

Osobní úda­je shro­maž­ďu­je­me a pou­ží­vá­me pou­ze v pří­pa­dě vaše­ho dob­ro­vol­né­ho sou­hla­su. Pokud s tím bude­te sou­hla­sit, povo­lu­je­te nám shro­maž­ďo­vat a pou­ží­vat násle­du­jí­cí úda­je: jmé­no a pří­jme­ní, e-mail, osob­ní foto­gra­fie, úda­je o účtech v soci­ál­ních sítích, . Shromažďování a zpra­co­vá­ní Vašich úda­jů pro­bí­há v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy, plat­ný­mi na úze­mí Evropské unie a stá­tu Česká repub­li­ka.

Ukládání, úpra­va a mazá­ní dat

Uživatel, kte­rý posky­tl své osob­ní úda­je webo­vým strán­kám www.kritiky.cz, má opráv­ně­ní nadá­le je upra­vo­vat i mazat, stej­ně jako odvo­lat svůj sou­hlas s jejich pou­ži­tím. Doba, po kte­rou budou Vaše osob­ní úda­je ulo­že­ny: čas potřeb­ný k vyu­ži­tí úda­jů pro hlav­ní čin­nost webu. V pří­pa­dě ukon­če­ní pou­ží­vá­ní Vašich úda­jů je sprá­va webu odstra­ní. Pro pří­stup k Vašim osob­ním úda­jům může­te kon­tak­to­vat sprá­vu webu na adre­se: www.kritiky.cz/wp-login.php. Vaše osob­ní úda­je může­me poskyt­nout tře­tím stra­nám pou­ze s Vaším dob­ro­vol­ným sou­hla­sem, pokud však už byly pře­ve­de­ny, pak tyto úda­je nemů­že­me měnit, jsou-li už uve­de­né u jiných orga­ni­za­cí, kte­ré s námi nesou­vi­se­jí.

Využití tech­nic­kých úda­jů při návštěvě webu

Když navští­ví­te web www.kritiky.cz, budou v data­bá­zi ulo­že­ny zázna­my o Vaší IP adre­se, čase návštěvy, nasta­ve­ní pro­hlí­že­če, ope­rač­ním sys­té­mu a dal­ších tech­nic­kých infor­ma­cích, potřeb­ných pro správ­né zob­ra­ze­ní obsa­hu webu. Podle těch­to úda­jů však iden­ti­fi­ko­vat totož­nost návštěv­ní­ka nemů­že­me.

Poskytování infor­ma­cí dět­mi

Pokud jste rodi­čem, nebo opa­t­rov­ní­kem a zjis­ti­li jste, že Vaše děti nám poskyt­ly své osob­ní úda­je bez Vašeho sou­hla­su, kon­tak­tuj­te nás: www.kritiky.cz/wp-login.php. Naše služ­ba zaka­zu­je uklá­dat osob­ní úda­je nezle­ti­lých bez sou­hla­su rodi­čů nebo opa­t­rov­ní­ků.

Využívání sou­bo­rů coo­kies

Pro správ­né zob­ra­ze­ní obsa­hu a pro usnad­ně­ní pou­ží­vá­ní strá­nek www.kritiky.cz vyu­ží­vá­me sou­bo­ry coo­kies. Jedná se o malé sou­bo­ry, ulo­že­né ve Vašem zaří­ze­ní. Tyto sou­bo­ry pomá­ha­jí webu zapa­ma­to­vat si infor­ma­ce o Vás, napří­klad v jakém jazy­ce pro­hlí­ží­te strán­ky a jaké strán­ky jste již navští­vi­li, což jsou infor­ma­ce, kte­ré budou pro Vaši příští návště­vu uži­teč­né. Díky sou­bo­rům coo­kies bude pro Vás pro­hlí­že­ní webu mno­hem poho­dl­něj­ší. Více si o těch­to sou­bo­rech může­te pře­číst zde. Prohlížeč může­te nasta­vit tak, aby při­jí­mal, nebo blo­ko­val sou­bo­ry coo­kie v pro­hlí­že­či samo­stat­ně. Nemožnost při­jí­mat sou­bo­ry coo­kie však může ome­zit výkon­nost webu.

Využití osob­ních úda­jů jiný­mi služ­ba­mi

Tato strán­ka pou­ží­vá inter­ne­to­vé služ­by tře­tích stran, kte­ré sbí­ra­jí infor­ma­ce nezá­vis­le na nás: Google Analytics , Google AdSense, Disqus.com, Facebook.com, Seznam.cz, .

Shromažďovaná data mohou být sdí­le­na s dal­ší­mi služ­ba­mi uvnitř těch­to orga­ni­za­cí a mohou být pou­ži­ty při per­so­na­li­za­ci reklam v jejich vlast­ní reklam­ní síti. Uživatelské doho­dy těch­to orga­ni­za­cí si může­te pře­číst na jejich webo­vých strán­kách. Tam může­te také odmít­nout shro­maž­ďo­vá­ní vašich osob­ních úda­jů, napří­klad zde najde­te blo­ká­tor služ­by Google Analytics.Osobní úda­je nepře­dá­vá­me jiným orga­ni­za­cím a služ­bám, kte­ré nejsou uve­de­ny v těch­to zása­dách ochra­ny osob­ních úda­jů. Jedinou výjim­kou je pře­dá­vá­ní infor­ma­cí pod­le zákon­ných poža­dav­ků stát­ních orgá­nů, opráv­ně­ných k pro­vá­dě­ní tako­vých úko­nů.

Odkazy na jiné strán­ky

Naše strán­ky www.kritiky.cz mohou obsa­ho­vat odka­zy na jiné weby, kte­ré nejsou námi pro­vo­zo­vá­ny. Za jejich obsah nene­se­me zod­po­věd­nost. Doporučujeme, abys­te si pře­čet­li zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů na těch strán­kách, kte­ré jste navští­vi­li, pokud jsou tam uve­de­ny.

Změny zásad ochra­ny osob­ních úda­jů

Naše strán­ky www.kritiky.cz mohou občas aktu­a­li­zo­vat své zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů. Všechny změ­ny ozna­mu­je­me for­mou zve­řej­ňo­vá­ní nových zásad ochra­ny osob­ních úda­jů na této strán­ce. Sledujeme změ­ny v legisla­ti­vě, týka­jí­cí se ochra­ny osob­ních úda­jů v Evropské unii a ve stá­tě Česká repub­li­ka. Pokud jste nám svě­ři­li své osob­ní úda­je, upo­zor­ní­me Vás na pří­pad­nou změ­nu zásad ochra­ny osob­ních úda­jů. Pokud byly Vaše kon­takt­ní úda­je zadá­ny nespráv­ně, pak Vás kon­tak­to­vat nemů­že­me.

Zpětná vaz­ba, závě­reč­ná usta­no­ve­ní

Máte-li jaké­ko­liv dota­zy, sou­vi­se­jí­cí se zása­da­mi ochra­ny osob­ních úda­jů, kon­tak­tuj­te správ­ce webu www.kritiky.cz, přes: www.kritiky.cz/wp-login.php, nebo vyu­žij­te kon­takt­ní for­mu­lář, uve­de­ný v pří­sluš­né čás­ti toho­to webu. Pokud s těmi­to zása­da­mi ochra­ny osob­ních úda­jů nesou­hla­sí­te, nemů­že­te nadá­le vyu­ží­vat služ­by webu www.kritiky.cz. V tako­vém pří­pa­dě se musí­te vzdát mož­nos­ti navště­vo­vat naše strán­ky.


Tento doku­ment byl vytvo­řen pomo­cí gene­rá­to­ru zásad ochra­ny osob­ních úda­jů Profiset.org

Stránka načtena za 1,43767 s | počet dotazů: 192 | paměť: 36587 KB. | 01.10.2022 - 04:27:31