Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Zásady módy, které by měl dodržovat snad každý člověk

Zásady módy, které by měl dodržovat snad každý člověk

vzory kombinovani mixovani fashion

Móda je opředena řadou léty tradovaných pouček, které se drží úporněji než pýr plazivý. Některé jsou velmi užitečné a časem prověřené. Jiné patří mezi tmářská dogmata. Takže, na co můžete s klidem zapomenout? Držte si čepice, jdeme páchat módní osvětu.

Černá zeštíhlu­je

To je tak tro­chu samo­zřej­mě prav­da. Na upnu­té bílé kalho­ty si pře­ce jen netrou­fá­me, zejmé­na v obdo­bí, kdy se na nás poně­kud pode­psal kapr a bram­bo­ro­vý salát. (Až v led­nu vyra­zí­te do fit­ka, tak si je ale s kli­dem dopře­jte.) Halit se do čer­né se od hla­vy až k patě se vám může znač­ně nevy­pla­tit. Budete si tak­to kole­do­vat maxi­mál­ně o vizáž sicil­ské vdo­vy. Vy necho­dí­te pře­hlíd­ky u Diora, tak není důvod, proč bys­te muse­la mít od základ­ní ško­ly až do pade­sá­tých naro­ze­nin povin­ně sotva pade­sát kilo. Černá je navíc sice bar­vou neut­rál­ní, ale slu­ší pře­de­vším výraz­ným typům. Necítíte se zrov­na na barev­né výstřel­ky a potře­bu­je­te vsa­dit na kla­si­ku? Otevřete svůj šat­ník béžo­vé nebo šedé.

Letní a zim­ní parfémy

Máte svo­ji oblí­be­nou vůni, kte­rá se sta­la vaší sig­na­tu­rou? Gratulujeme a vzka­zu­je­me vám: S kli­dem ji nos­te. Roční obdo­bí oprav­du není důvod, proč bys­te svůj parfém měla ukli­dit na půl roku do skří­ně. Sluší vám a líbí se vám? Je váš a ven­kov­ní tep­lo­měr v tom­to smě­ru oprav­du není kom­pe­tent­ní roz­ho­do­vat. Řiďte se vlast­ním názo­rem a pouč­ky může­te hodit za hla­vu. Pozor si dej­te jen na jed­nu věc: Aby vaše vůně nedo­ra­zi­la na mís­to pět minut před vámi. (Milovníci Terryho Pratchetta vědí.)

Volné oble­če­ní mas­ku­je pře­by­teč­ná kila

Nikdo po vás nechce, abys­te se upí­na­la do džín nebo topu, pro­ti nimž je i kor­zet poho­dl­ný jako pyža­mo. Hlavně máte-li ty pověst­né boky jako skříň, zkrát­ka posta­vu slo­van­ských tva­rů. Že bys­te se uži­vi­la leda v oblas­ti plus size mode­lin­gu ale nezna­me­ná, že se musí­te halit do bez­tva­rých vol­ných oděvů při­po­mí­na­jí­cích cir­ku­so­vé šapi­tó. Chcete-li se mas­ko­vat, k tako­vé­mu úče­lu stvo­ři­la lid­ská ruka toto. Vy si radě­ji pořiď­te nor­mál­ní oble­če­ní, kte­ré kopí­ru­je vaše tva­ry (což je atri­but, kte­rý vět­ši­na prů­měr­ných bytos­tí žen­ské­ho pohla­ví pros­tě – vzdor Photoshopu – má), nechcete-li při­po­mí­nat babič­čin pří­bor­ník.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...