Zaručené štěstí

těstí

Dávání je zázrak, kte­rý může pro­mě­nit i to nej­tvrd­ší srd­ce. (Kent Nerburn)

Co pod­le vás může zaru­čit štěs­tí? Báseň, kte­rou jsem nazval „Jak být šťast­ný“ pro­zra­zu­je jed­no­du­chou odpo­věď. Říká: „Udělejte pro něko­ho něco, a rych­le!“

Teď si mož­ná mys­lí­te, že máte víc pro­blé­mů než kdo­ko­li jiný na této pla­ne­tě, a tak se vám mož­ná zdá, že to pro vás nebu­de fun­go­vat. Ale jestli­že nej­pr­ve při­jme­te fakt, že nejste jedi­ní s pro­blémy, a pak sle­du­je­te, co báseň říká, výsle­dek vás pře­kva­pí. Tak „i když vaše pozem­ské věci jsou v hroz­ném víru, rych­le pro něko­ho něco udě­lej­te!“

Při pře­mýš­le­ní o tom, jak pomo­ci dru­hým, se cítím mno­hem lépe, než když v myš­len­kách setr­vá­vám u svých pro­blé­mů. Pokud se držím rady v bás­ni a hle­dám pomoc pro dru­hé, vší­mám si, jak na oplát­ku mno­ho lidí začí­ná dělat hez­ké věci pro mě.

Udělejte tedy dnes něco pro dru­hou oso­bu a uvi­dí­te, co se ve vašem živo­tě bude dít. I malé dár­ky lás­ky jako poslá­ní pohled­ni­ce s pozdra­vem nebo vzpo­mín­ka na něčí naro­ze­ni­ny nás mohou zno­vu spo­jit se živo­tem a jeho smys­lem.

Udělejte to rych­le!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,87586 s | počet dotazů: 233 | paměť: 46603 KB. | 25.01.2021 - 22:23:12