Kritiky.cz > Pro domov > Zářivky do kanceláří musí být funkční

Zářivky do kanceláří musí být funkční

img a302225 w2317 t1512074222Pracujete v kan­ce­lá­ři do pozd­ních večer­ních hodin? Jistě jde­te domů una­ve­ní. Trápí vás bolest hla­vy a pále­ní očí. To jsou pros­tě vymo­že­nos­ti naší moder­ní doby. Od rána do veče­ra sedí­te u počí­ta­če a vaše zdra­ví to pak odná­ší. Bolesti zad jsou pří­či­nou špat­né­ho seze­ní, pále­ní očí a bolest hla­vy vám může způ­so­bit nejen obra­zov­ka počí­ta­če, ale taky špat­né osvět­le­ní. Zejména v obdo­bí, kdy si musí­te sví­tit mno­hem více, je kva­lit­ní osvět­le­ní na pra­co­viš­ti potřeb­né.

modrý design

Vždyť kaž­dé­mu zaměst­na­va­te­li by mělo jít o to, aby vytvo­řil ty nej­lep­ší pod­mín­ky pro své zaměst­nan­ce, pokud chce, aby svou prá­ci vyko­ná­va­li zod­po­věd­ně a kva­lit­ně. S pro­bli­ká­va­jí­cí­mi zářiv­ka­mi to ovšem nepů­jde. Každý, kdo má zku­še­nos­ti se sta­rý­mi zářiv­ka­mi mi dá jis­tě za prav­du, že bli­ka­jí­cí a div­ně rotu­jí­cí zářiv­ky, dove­dou ako­rát odvá­dět pozor­nost od svě­ře­ných úko­lů a pra­co­vat při tak nevhod­ném osvět­le­ní se pořád­ně nedá.
 

Nemusí být jen rovné

Taky máte doma kuchyň­skou lin­ku vyba­ve­nu zářiv­kou, kte­rá osvět­lu­je její pra­cov­ní plo­chu? Myslíte si, že zářiv­ky mají jen rov­ný tvar? Omyl. Zářivky jsou dnes hoj­ně vyu­ží­vá­ny nejen v domác­nos­tech, ale i na pra­co­viš­tích, obcho­dech a díl­nách. Tvarově se nej­ví­ce vyu­ží­va­jí zářiv­ky line­ár­ní, ale v oblí­be­nos­ti se dostá­va­jí dopře­du i zářiv­ky kru­ho­vé. Ty se hodí zejmé­na do obcho­dů a růz­ných pro­vo­zo­ven, pro­to­že kro­mě vel­ké­ho pro­sto­ru, kte­rý nasví­tí, mají samo­zřej­mě vel­mi níz­kou spo­tře­bu, a to i přes­to, že musí vydá­vat vyso­ký výkon při svém pro­vo­zu. Kromě toho půso­bí vel­mi zají­ma­vě, zvlášť když si je poří­dí­te v růz­ných barev­ných kom­bi­na­cích.

žena na měsíci 

Vysoká svítivost, při nízké spotřebě

Přesně tak. Svítí doko­na­le a jejich spo­tře­ba je mini­mál­ní. Nevadí jim ani čas­té vypí­ná­ní. Jsou doko­na­lé i tva­ro­vě. Každá najde své uplat­ně­ní. Kompaktní kru­ho­vá zářiv­ka 2gx13 vám kva­lit­ně nasví­tí vaši pro­vo­zov­nu, díl­nu nebo kan­ce­lář. Její úspo­ra je znač­ná a život­nost opro­ti sta­rým zářiv­kám je nesku­teč­ně vyso­ká.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,67429 s | počet dotazů: 210 | paměť: 52316 KB. | 12.05.2021 - 20:04:26
X