Kritiky.cz > Pro domov > Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady

Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady

img a288259 w1995 t1498681857Zapuštěný bazén, kte­rý se nachá­zí na vaší zahra­dě, je zejmé­na v tep­lých let­ních dnech ide­ál­ním mís­tem, kde trá­vit svůj vol­ný čas a rela­xo­vat. Všichni to zná­me, jak je veli­ce pří­jem­né, když jsme od slun­ce roz­pá­le­ní, pono­řit se zvol­na do chlad­né a prů­zrač­ně čis­té vody zahrad­ní­ho bazé­nu.  Vždy je pří­jem­ným osvě­že­ním, když se pono­ří­me do chla­di­vé vody a může­me si ve vlast­ním zahrad­ním bazé­nu zapla­vat jak ihned po ránu, tak i odpo­led­ne a večer.
pruhovaný klobouk

Pro vaše pohodlí a zdraví

Zapuštěné bazé­ny jsou veli­ce poho­dl­né a kom­fort­ní. Zároveň jsou i veli­ce este­tic­ké, neboť nena­ru­šu­jí cel­ko­vý vzhled vaší zahra­dy, na kte­ré jsou umís­tě­ny. Navíc se na zimu dají zce­la jed­no­du­še zakrýt. Můžeme je umís­tit neje­nom ven­ku na zahra­dě, ale také uvnitř v domě, pří­pad­ně je lze insta­lo­vat do zim­ní zahra­dy jako inte­ri­é­ro­vé bazé­ny. Bazén je zkrát­ka inves­ti­ce do poho­dy a zdra­ví vaše­ho i vaší rodi­ny.

Jaký zapuštěný bazén zvolit?

Jedna z voleb jsou beto­no­vé bazé­ny, kde je prá­vě jako základ kon­struk­ce bazé­nu pou­žit beton. Zde se beton pou­ží­vá jak na dno, tak i na stě­ny bazé­nu. Stěna bazé­nu je potom opat­ře­na oce­lo­vou výztu­hou. Tyto bazé­ny jsou tva­ro­vě kla­sic­ké, obdél­ní­ko­vé.
Výhody toho­to beto­no­vé­ho bazé­nu jsou:
1.       vyso­ká odol­nost
2.       dlou­há život­nost
3.       veli­kost a tvar
4.       při­způ­so­bí se kaž­dé zahra­dě
5.       regu­la­ce sklo­nu dna
pruhovaný klobouk

Další vol­bou jsou bazé­ny z izo­lač­ních blo­ků, kte­ré se insta­lu­jí z poly­sty­ré­nu a fólie. Používají se spe­ci­ál­ní tvr­ze­né poly­sty­ré­no­vé des­ky, kte­ré mají výbor­né izo­lač­ní schop­nos­ti a vyso­kou odol­nost. Na beto­no­vé dno se namon­tu­jí jed­not­li­vé poly­sty­ré­no­vé tvár­ni­ce. Konstrukce samot­né­ho bazé­nu je pak vyztu­že­na sta­veb­ní oce­lí. Navíc se ješ­tě zalé­vá beto­nem, tím vzni­ká pev­ná žele­zo­be­to­no­vá základ­na.
Výhody toho­to bazé­nu jsou:
1.       mohou být tvo­ře­ny na míru
2.       výbor­ně izo­lu­jí
3.       jsou veli­ce pev­né
4.       jsou maxi­mál­ně sta­bil­ní a přes­né


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34140 s | počet dotazů: 214 | paměť: 50048 KB. | 10.04.2021 - 23:47:58