Kritiky.cz > Recenze knih > Zápisník Na výlet! - Zápisník Na výlet do každého batohu!

Zápisník Na výlet! - Zápisník Na výlet do každého batohu!

Zapisnik

„Prostoje“ při čeká­ní na pro­hlíd­ku, jízdě vla­kem nebo pose­ze­ní na zahrád­ce restau­ra­ce, když se chce­te občer­st­vit, může­te svým dětem při rodin­ných výle­tech ukrá­tit. Na mlad­ší ško­lá­ky by mohl zabrat ZÁPISNÍK na výlet autor­ky Zuzany Drahovrzalové s ilu­stra­ce­mi Petra Urbana.

Brožovaná kníž­ka má pří­jem­ný kapes­ní for­mát, tudíž se moc „nepro­ne­se“. Kombinuje pou­če­ní s mož­nos­tí si svo­je zážit­ky pozna­me­nat nebo dokres­lit.

Výlety dělí do šes­ti kate­go­rií: výlet do lesa, do hor, k vodě, na hrad a zámek, na ven­kov a na kole. Nabízí se tedy jako skvě­lý dárek za vysvěd­če­ní s pří­sli­bem, že během prázd­nin s dět­mi usku­teč­ní­te prá­vě šest těch­to tema­tic­kých výle­tů, kdy si budou moci zápis­ní­ček vypl­nit a mít tak hezkou vzpo­mín­ku na prázd­ni­ny.

Mně úvod­ní Tento zápis­ník pat­ří… evo­ku­je dět­ství, spo­je­né s památ­níč­ky a deníč­ky. Pak už násle­du­jí jed­not­li­vé kapi­to­ly, tema­tic­ké výle­ty.

Dítku se dosta­ne pou­če­ní (krát­ké­ho a vcel­ku pou­ta­vé­ho), proč je les pro člo­vě­ka důle­ži­tý, pod­le sezna­mu, co si vzít do lesa, neza­po­me­ne obout pev­nou obuv, obléct si vhod­né oble­če­ní pod­le roč­ní­ho obdo­bí, při­ba­lit láhev pití a sva­či­nu. Vtipně půso­bí a sou­čas­nost reflek­tu­je seznam, nazva­ný Doma nechám: a výčet: tablet, pře­hrá­vač, dal­ší elek­tro­ni­ku. Co se týče mobi­lu, nabíd­nu­tá je moud­rá rada: „Mobilní tele­fon ti může dob­ře poslou­žit, pokud se dosta­neš do úzkých. Vezmi ho s sebou, ale zapni ho, jen pokud to bude nezbyt­ně nut­né.“ Znalosti z bota­ni­ky pro­vě­ří pozná­vač­ka z plo­dů a lis­tů dře­vin. Jak se cho­vat v lese při­po­me­ne desa­te­ro, uvo­ze­né vtip­ným prv­ním bodem: „Nehulákej jako na lesy.“ Užitečná může být také nabí­ze­ná pozná­vač­ka z hub a infor­ma­ce o jedo­va­tých rost­li­nách.  Prostor je pro nale­pe­ní les­ní vyli­so­va­né rost­li­ny i pro poznám­ky, co dítě na výle­tě nej­ví­ce zau­ja­lo.

V zápis­ní­ku nejde­te i struč­nou mapu České repub­li­ky a seznam důle­ži­tých tele­fon­ních čísel na slož­ky záchran­né­ho inte­gro­va­né­ho sys­té­mu, měst­skou poli­cii, hor­skou služ­bu nebo evrop­ské čís­lo tís­ňo­vé­ho volá­ní.


 • ZÁPISNÍK Na výlet!
 • Autor: Zuzana Drahovrzalová
 • Ilustrace: Petr Urban
 • Počet stran: 70
 • Vydal: Albatros Media a.s.
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Kniha ke kou­pi: Albatros
 • Hodnocení: 100 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Zápisník Na výlet!
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání19. února 2019 Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, pračka, myčka, telefon, tablet, počítač). Mnohdy umí obsluhovat tuto techniku lépe, než starší generace. […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • 4. prosince 2015 O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila Patrik Ouředník mne zaujal už před mnoha lety. Tehdy to bylo také moje první setkání se Šmírbuchem jazyka českého, tedy slovníkem nekonvenční češtiny. Ovšem autor, který v odborné […] Posted in Recenze knih
 • Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z18. března 2019 Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z Ve své praxi učitelky mateřské školy se setkávám čím dál častěji s dětmi, které trpí mnohočetnými dyslaliemi nebo nemluví vůbec. Proč dnešní děti mluví hůře? Motorika mluvidel souvisí s […] Posted in Recenze knih
 • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...