Kritiky.cz > Pro ženy > Zamyslet se nad svým životním stylem

Zamyslet se nad svým životním stylem

img a279217 w1731 t1485416988

Taky to tak máte, že když se vyslo­ví zdra­vý život­ní styl, máte chuť zapá­lit si ciga­re­tu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabul­ku čoko­lá­dy a vše to zapít dvě­ma deci sil­né­ho vína? Tak to máme asi úpl­ně stej­ně. Nicméněpodí­vej­te se na to z dru­hé stra­ny.
cvičení na gymnastickém míči
Jaké potra­vi­ny kupu­je­te a při­pra­vu­je­te svým dětem? Pravděpodobně odpo­ví­te ovo­ce, zele­ni­nu, kva­lit­ní libo­vé maso, cere­á­lie, tma­vé peči­vo, kva­lit­ní mléč­né pro­duk­ty, mini­mum soli. Sladké peči­vo jen svá­teč­ně a slad­kos­ti a pochu­ti­ny jen výji­meč­ně. Proč? Protože dítě potře­bu­je pro svůj růst a zdra­ví kva­lit­ní potra­vi­ny.

Myslíte si, že v dospě­los­ti to je jiné? Od dva­ce­ti let lid­ské tělo začí­ná stár­nout. V prv­ní deká­dě to nepo­zná­te, ale po tři­cít­ce se tělo začí­ná tu a tam ozý­vat něja­kým drob­ným nedu­hem. Po čty­ři­cít­ce se začnou obje­vo­vatprv­ní chro­nic­ké potí­že. Mnoha lidem je napří­klad v tom­to věku dia­gnos­ti­ko­ván někte­rý druh aler­gie. Něco naše­mu tělu vadí a něče­ho se mu zase nedo­stá­vá. Jídlo se může stát v tom věku zabi­já­kem nebo také lékem.

Uzpůsobit jídel­ní­ček se stá­vá nut­nos­tí, pokud máte vůči sobě jen tro­chu zod­po­věd­nos­ti. Nejedná se při­tom o nic dra­ma­tic­ké­ho. Méně soli, tuku, cuk­ru a více čer­stvé­ho ovo­ce, zele­ni­ny, vylou­čit bílé peči­vo. Alkohol v tom věku snad v men­ším množ­stvím se zamě­ře­ním na vyš­ší kva­li­tu.
 čerstvý pomerančový džus

Pohybem k rovnováze a harmonii

Totéž se týče i pohy­bu. Můžete jíst super zdra­vě, ale přes­to bude Vaše těles­ná schrán­ka nebu­de v rov­no­vá­ze. Možná máte  ke spor­tu nega­tiv­ní vztah a sotva se to změ­ní. Jsou lidé, kte­ří když shle­da­jí, že je pohy­bu tře­ba, jsou nato­lik zod­po­věd­ní, že doká­ží pře­ko­nat aver­zi a trá­pí se tři­krát týd­ně v tělo­cvič­ně a svě­te div se, z počá­teč­ní aver­ze se najed­nou sta­lo nad­še­ní a vášeň. Nicméně ne kaž­dý je toho scho­pen a i psy­chic­ká poho­da tvo­ří sou­část zdra­ví. Proto je vhod­né najít si jinou vhod­nou těles­nou akti­vi­tu.

Plavání je nepří­jem­né snad jen neplav­ci, mno­ho zapří­sáhlých odpůr­ců spor­tu milu­je tanec a dnes jsoutaneč­ní akti­vi­ty kon­ci­po­vá­ny i jako cvi­čeb­ní akti­vi­ty pro jed­not­liv­ce. Kromě zum­by to jsou zejmé­na břiš­ní a latin­sko­a­me­ric­ké tan­ce. A pokud Vás nebe­re ani to, jed­na akti­vi­ta je nej­zdra­věj­ší a při­tom nej­jed­no­duš­ší. Svižná chůze. Aktivita, kte­rou může­te dělat kdy­ko­li a kde­ko­li.

  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Chcete si postavit nový dům?5. října 2019 Chcete si postavit nový dům? Sedněte na kolo a vyražte. My jsme to zkusili a z cyklovýletu do Provence v jižní Francii si přivezli inspiraci, kterou se nám podařilo během dvou let realizovat. Finanční stránku se nám […] Posted in Pro ženy
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […] Posted in Pro ženy
  • Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah24. prosince 2019 Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah Mnoho žen tvrdí, že sex k životu nepotřebují, že se bez něj obejdou, že na něj ani nemyslí. Je to ale opravdu tak? Nejsou to jen takové hrdinské řeči? Pravděpodobně to jsou pouze […] Posted in Pro ženy
  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […] Posted in Pro ženy
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […] Posted in Pro ženy
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […] Posted in Pro ženy
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...