Kritiky.cz > Pro ženy > Zamyslet se nad svým životním stylem

Zamyslet se nad svým životním stylem

img a279217 w1731 t1485416988

Taky to tak máte, že když se vyslo­ví zdra­vý život­ní styl, máte chuť zapá­lit si ciga­re­tu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabul­ku čoko­lá­dy a vše to zapít dvě­ma deci sil­né­ho vína? Tak to máme asi úpl­ně stej­ně. Nicméněpodí­vej­te se na to z dru­hé stra­ny.
cvičení na gymnastickém míči
Jaké potra­vi­ny kupu­je­te a při­pra­vu­je­te svým dětem? Pravděpodobně odpo­ví­te ovo­ce, zele­ni­nu, kva­lit­ní libo­vé maso, cere­á­lie, tma­vé peči­vo, kva­lit­ní mléč­né pro­duk­ty, mini­mum soli. Sladké peči­vo jen svá­teč­ně a slad­kos­ti a pochu­ti­ny jen výji­meč­ně. Proč? Protože dítě potře­bu­je pro svůj růst a zdra­ví kva­lit­ní potra­vi­ny.

Myslíte si, že v dospě­los­ti to je jiné? Od dva­ce­ti let lid­ské tělo začí­ná stár­nout. V prv­ní deká­dě to nepo­zná­te, ale po tři­cít­ce se tělo začí­ná tu a tam ozý­vat něja­kým drob­ným nedu­hem. Po čty­ři­cít­ce se začnou obje­vo­vatprv­ní chro­nic­ké potí­že. Mnoha lidem je napří­klad v tom­to věku dia­gnos­ti­ko­ván někte­rý druh aler­gie. Něco naše­mu tělu vadí a něče­ho se mu zase nedo­stá­vá. Jídlo se může stát v tom věku zabi­já­kem nebo také lékem.

Uzpůsobit jídel­ní­ček se stá­vá nut­nos­tí, pokud máte vůči sobě jen tro­chu zod­po­věd­nos­ti. Nejedná se při­tom o nic dra­ma­tic­ké­ho. Méně soli, tuku, cuk­ru a více čer­stvé­ho ovo­ce, zele­ni­ny, vylou­čit bílé peči­vo. Alkohol v tom věku snad v men­ším množ­stvím se zamě­ře­ním na vyš­ší kva­li­tu.
 čerstvý pomerančový džus

Pohybem k rovnováze a harmonii

Totéž se týče i pohy­bu. Můžete jíst super zdra­vě, ale přes­to bude Vaše těles­ná schrán­ka nebu­de v rov­no­vá­ze. Možná máte  ke spor­tu nega­tiv­ní vztah a sotva se to změ­ní. Jsou lidé, kte­ří když shle­da­jí, že je pohy­bu tře­ba, jsou nato­lik zod­po­věd­ní, že doká­ží pře­ko­nat aver­zi a trá­pí se tři­krát týd­ně v tělo­cvič­ně a svě­te div se, z počá­teč­ní aver­ze se najed­nou sta­lo nad­še­ní a vášeň. Nicméně ne kaž­dý je toho scho­pen a i psy­chic­ká poho­da tvo­ří sou­část zdra­ví. Proto je vhod­né najít si jinou vhod­nou těles­nou akti­vi­tu.

Plavání je nepří­jem­né snad jen neplav­ci, mno­ho zapří­sáhlých odpůr­ců spor­tu milu­je tanec a dnes jsoutaneč­ní akti­vi­ty kon­ci­po­vá­ny i jako cvi­čeb­ní akti­vi­ty pro jed­not­liv­ce. Kromě zum­by to jsou zejmé­na břiš­ní a latin­sko­a­me­ric­ké tan­ce. A pokud Vás nebe­re ani to, jed­na akti­vi­ta je nej­zdra­věj­ší a při­tom nej­jed­no­duš­ší. Svižná chůze. Aktivita, kte­rou může­te dělat kdy­ko­li a kde­ko­li.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Chcete si postavit nový dům?5. října 2019 Chcete si postavit nový dům? Sedněte na kolo a vyražte. My jsme to zkusili a z cyklovýletu do Provence v jižní Francii si přivezli inspiraci, kterou se nám podařilo během dvou let realizovat. Finanční stránku se nám […]
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […]
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […]