Kritiky.cz > Pro ženy > Zamyslet se nad svým životním stylem

Zamyslet se nad svým životním stylem

img a279217 w1731 t1485416988

Taky to tak máte, že když se vyslo­ví zdra­vý život­ní styl, máte chuť zapá­lit si ciga­re­tu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabul­ku čoko­lá­dy a vše to zapít dvě­ma deci sil­né­ho vína? Tak to máme asi úpl­ně stej­ně. Nicméněpodí­vej­te se na to z dru­hé stra­ny.
cvičení na gymnastickém míči
Jaké potra­vi­ny kupu­je­te a při­pra­vu­je­te svým dětem? Pravděpodobně odpo­ví­te ovo­ce, zele­ni­nu, kva­lit­ní libo­vé maso, cere­á­lie, tma­vé peči­vo, kva­lit­ní mléč­né pro­duk­ty, mini­mum soli. Sladké peči­vo jen svá­teč­ně a slad­kos­ti a pochu­ti­ny jen výji­meč­ně. Proč? Protože dítě potře­bu­je pro svůj růst a zdra­ví kva­lit­ní potra­vi­ny.

Myslíte si, že v dospě­los­ti to je jiné? Od dva­ce­ti let lid­ské tělo začí­ná stár­nout. V prv­ní deká­dě to nepo­zná­te, ale po tři­cít­ce se tělo začí­ná tu a tam ozý­vat něja­kým drob­ným nedu­hem. Po čty­ři­cít­ce se začnou obje­vo­vatprv­ní chro­nic­ké potí­že. Mnoha lidem je napří­klad v tom­to věku dia­gnos­ti­ko­ván někte­rý druh aler­gie. Něco naše­mu tělu vadí a něče­ho se mu zase nedo­stá­vá. Jídlo se může stát v tom věku zabi­já­kem nebo také lékem.

Uzpůsobit jídel­ní­ček se stá­vá nut­nos­tí, pokud máte vůči sobě jen tro­chu zod­po­věd­nos­ti. Nejedná se při­tom o nic dra­ma­tic­ké­ho. Méně soli, tuku, cuk­ru a více čer­stvé­ho ovo­ce, zele­ni­ny, vylou­čit bílé peči­vo. Alkohol v tom věku snad v men­ším množ­stvím se zamě­ře­ním na vyš­ší kva­li­tu.
 čerstvý pomerančový džus

Pohybem k rovnováze a harmonii

Totéž se týče i pohy­bu. Můžete jíst super zdra­vě, ale přes­to bude Vaše těles­ná schrán­ka nebu­de v rov­no­vá­ze. Možná máte  ke spor­tu nega­tiv­ní vztah a sotva se to změ­ní. Jsou lidé, kte­ří když shle­da­jí, že je pohy­bu tře­ba, jsou nato­lik zod­po­věd­ní, že doká­ží pře­ko­nat aver­zi a trá­pí se tři­krát týd­ně v tělo­cvič­ně a svě­te div se, z počá­teč­ní aver­ze se najed­nou sta­lo nad­še­ní a vášeň. Nicméně ne kaž­dý je toho scho­pen a i psy­chic­ká poho­da tvo­ří sou­část zdra­ví. Proto je vhod­né najít si jinou vhod­nou těles­nou akti­vi­tu.

Plavání je nepří­jem­né snad jen neplav­ci, mno­ho zapří­sáhlých odpůr­ců spor­tu milu­je tanec a dnes jsoutaneč­ní akti­vi­ty kon­ci­po­vá­ny i jako cvi­čeb­ní akti­vi­ty pro jed­not­liv­ce. Kromě zum­by to jsou zejmé­na břiš­ní a latin­sko­a­me­ric­ké tan­ce. A pokud Vás nebe­re ani to, jed­na akti­vi­ta je nej­zdra­věj­ší a při­tom nej­jed­no­duš­ší. Svižná chůze. Aktivita, kte­rou může­te dělat kdy­ko­li a kde­ko­li.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,27832 s | počet dotazů: 219 | paměť: 47097 KB. | 28.02.2021 - 06:48:16